skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
64 Albert ende Isabel Clara Eugenia infante van Spaingnen bijder gratien Godts eertzhertoghen van Oistenrijck etc.etc. Van weghen onse beminde die schepenen, borghmeesters, kerckmeesteren, heijligegheestmeesters, gezworens ende alle andere gemeijne naegebueren der vrijheijt van Oss is ons te kennen gegeven geweest hoe dat sij supplianten vanden begintsele deser inlantscher troublen altijt meer sijn overvallen ende beschadicht geweest, dan eenighe andere dorpen int voirs quartier van Maeslant ende besundere sedert vier jaeren herwaerts, als noijt een jaer gerostelijck geseten sonder continuelijck legers gehadt te hebben, sulcx dat hun is overcommen, de allendichste calamiteijt, die oijtgedurende dese troubelen eenighe dorpen is overcomen, in vueghen dat den supplianten onmogelijck is geweest, hunne schulden te cunnen voldoen, ende dair deure genootsaect sijn geweest te treden in proces voir onsen Raede van Brabant, teghens den executeuren vande testamente wijlen heere Peeter Eijmberts van Grinsven, die vande supplianten eijsschende de somme van 1606 gulden ende dat inden selven processe, soe verre is geprocedeert, dat de supplianten tot voldoeninghe der voirs somme sijn gecondempneert; nu eest soe dat sij supplianten soe deur tgene voors staet als oock mits de menchfuldighe dagelijcxe nijeuwe lasten hun vande gemutineerde als anderssints overcoemene egheene ander middel en weeten, voorts te keeren, om d’executie vande voers vonnisse te verhueden, dan hun recours tot ons te nemen ende oitmoedelijck te bidden dat ons gelieven soude hun te verleenen behoirlijcke brieven van octroije ter sommen voirs, om het corpus der voirs vrijheijt te moghen belasten met twee lossrenten teghen den penninck veerthien naer gewoonlijcke usantie onser stadt van sHertogenbossche ende tot contentemente der voors executeuren.
Vervolg:
Doen te wetene dat wij de zaecken voirs overgemerckt ende gesien in onsen voirs Raede van Brabant die van Oss oirloven, octroijeeren ende consenteeren dat sij het corpus der voirs vrijheijt van Oss sullen moeghen belasten totte somme van 1606 gulden.
Gegeven in onse stadt van Bruessele den 19-2-1603. Opden plick stont gescreven: bijde eertzhertoghen, onderteeckent J. Collen ende was met eenen grooten vuijthangende zegele in rooden wassche besegelt.
Gecollationeert.
Persoon in schepenakte:
Peeter Eijmberts van Grinsven  
Isabel Clara Eugenia  
J. Collen  
Datering:
10-2-1603
Pagina:
37-39
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
7365
Inventarisnummer:
54
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga