skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Gemondex
beacon
338 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
69 Hendricus van Griensven, brievengaarder wonende te Gemonde ter eenre en Wilhelmina Romeijnders, dienstmeid wonende te Den Dungen ter andere zijde maken huwelijkse voorwaarden.
Persoon in schepenakte:
Hendricus van Griensven
Wilhelmina Romeijnders
Datering:
24-05-1879
Soort akte:
Huwelijkse voorwaarden
Plaats:
Gemonde
Toegangsnummer:
7701
Inventarisnummer:
105
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
72 Het inkomen vande twee beursen gefundeert bij Michiel van Meijlsfor
Anderhalf mudde rogge uit de hoeve genoemt de Heselaer sijnde donatie ad partum doch dot wordt vanden eijgenaer geloochent en sal meerder devoir geschieden – memorie
Maiken wed: Lenardt Aert Leenders heeft gegolden een malder rogge uit het huis en erve gelegen tot Gestel voors. genoemt de Spoel, doch heeft den 12 martij 1631 dese erve opgedraegen aende H.Geest tot ‘sHertogenbossche 1 malder rogge
Oedenrode – uit de hoeve genoemt Santfoirt voor dese de Carthuisers toegekomen hebbende goet den pacht van vier sester garsten iiii sester garsten
Bestel bij Herlaer tot Gemunden – een veldeken genoemt den Minckeram ende wordt verhuirt voor xvi gl. – 16.-0-0
Liemd onder Boxtel – seecker houdveltje inde Breeckelingh twelck tegenwoordigh anno 1653 Hendrick Moffen in huer heeft voor thien gl. alle vijff jaeren ergo jaerlijx 2-10-0
Gemunde – seeckere beemdt genoemt de Metenbeemd is noch onbekent – memorie
Item eenen beemdt genoemt de drie Gesweijen doch is soo dese, als de voorgaende beemdt niet in gebruijck tot vordeel tot de beurse voors. aldus alhier voor memorie
Somme vant bekende inhoud is in gelde 18-10-0 ende in rogge 1 malder rogge garst iiii sester garst
Persoon in schepenakte:
Lenardt Aert Leenders
Michiel van Meijlsfor
Hendrick Moffen
Datering:
z.d.
Pagina:
260-261
Soort akte:
Inkomstenlijst
Plaats:
Gestel bij Herlaer / 's-Hertogenbosch / Sint-Oedenrode / Gemonde / Liempde / Boxtel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
44b [VERVOLG AKTE 2] maer blijven in massa totten lancxtlevende soe ende nae d’afflijvicheijt mijns broeders ende susters, maecke ende besette dat erfrecht van alle mijne voors. goederen te weten mijn aenpart ende gedeelte van alle der selve goederen bij mijne ouders sa: achtergelaten ende alsdan in esse sijnde, mitsgaders alle mijne geconquesteerde goederen, soo mobelen als immobele, alle schulden, maeckselen, legaten als voor voldaen sijnde, aen Michiel Franssen mijnen neve van de sijde van mijnen heer vaderza: voor d’een helft ende van Leonardus sone Adriaen van Herlaer mijnen neve, van mijns moeders za: sijde voor de andere helft ende ingevalle van hunne afflijvicheijt [132v] henne wettige kinderen de doode handt mette levende staecxgewijs deijlende de voors. broeder ende susters mitsgaders Michiel Fransse ende Leonaris van Herlaer daerinne in voegen voor verhaelt met seclusie van allen anderen voor mijne grechte erffgen: nominerende ende met vollen rechte van institutie mitsdesen instituerende ende soo mijne meijninge mede is, dat Herman mijnen broeder terstont naer mijne afflijvicheijt sal aenvaerden alle mijne cleederen, te weten de laken met geen flueel pluijs ofte zijwerck gevoedert – Soo is oock mijne inentie ende uijtersten wille dat mijne lijnwatte cleederen sullen aenvert worden bij mijne susteren – mits den voors. mijnen broeder daervan eerlijck in lijnwat onderhoudende ende voorts den selven van t’provenue van mijne cleederen eer;ijck in de cleederen ter discretie van mijne susteren ende executueren te houden - item soo iemant van mijne erffgen: ofte legartarissen dit mijn testament quamen te contradiceren ende met t’egene hem hier voorens gemaeckt is niet te vreden en waere; den selven contradisent lluijt ick uijt ende begere dat dat uijtgesloten sal blijven met een pont groot eens, maeckende desselffs legaet ofte [133] portie aen den armen, ter discretie van mijne executueren utgereijckt te worden van gelycken, oft iemant van mijne legatarissen
Vervolg:
ofte erffgenaemen voor mij ofte voor mijnen broeder ofte susters quaem t’overlijden ende soo sijn legaet ofte portie hereditaryce niet ende verwachten, soo maecke ick desselfs ofte der selver legaet ofte portie aen den armen om ter discretie ende geliefte van mijne executeurs gedistribueert te worden – Ten lesten is oock mijnen uijtersten wille dat alles wes hiernae bevonden sal worden met mijn eijgen handt geschreven ende bij mij geteeckent ofte voor eenige publicque persoonen, ende getuijgen bekent te sijn mijnen uijttersten wille aengeaende, dat allen t’seve van alsulcken kracht, ende effect wesen ende gehouden sal worden, al oft het in desen mijnen principalen testamente geschreven ende geinsereert stonde, ende op dat dit mijn testament ende uijtersten wille ter behoorlijcker executie gestelt te worden hebbe daertoe genomineert de persoonen van Adriaen van Herlaer mijne neve ende Mr. Thomas van Hijnsberch [133r] stellende in hennen handen allen mijnen goederen soo haeffelijck als erfelijck, gereede als ongereede, om die onder behoorl[ycke] inventaris, met interventie van mijnen broeder ende susters noch int leven sijnde, aen te verden ende daermede mijne uijtersten wille te volbrengen gel[yck] voors. is, ende gel[yck] ick de voors. executeurs alreede mondelinge belast hebbe ende noch mondelinge ofte schriftelijck sal mogen comen te belasten verhoopende, dat de selve den laste deser executie sullen aenvaerden , Ende ofte derynne faulte viele ofte dat oock iemant van hen beijde voor mijn broeder offte susters afflijvich worde, begere ende wille dat d at den lancxtlevende van hun beijden, met kennisse ende interventie van mijnen broeder ende susters, als dan in leven sijnde, eenen anderen executeur in de plaetse van den afflijvigen ofte folieerende stellen, ende ordonneren sal, die alle macht geloof ende autoriteijt sal worden geattribueert al oft hij in desen testament e georonneert waere, maeckende elck van hun beijden tot recognitie vanden acceptatie
Vervolg 2:
deses last de somme van hondert gulden eens tot twinticg stuijvers [134] allomme in desen testamente te reeckenen, met alsulcken verstande, dat alle oncosten ende vacatien bij hem ende lck en van hen ter oirsaecke van dese executie te doen, sullen wesen tot lasten van mijnen sterffhuijse – Dit verclaere ick te wesen mijn testament, leste ende uijtersten wille reserverende niettemin volle macht. t’selve te mogen veranderen, vermeerderen, verminderen daer af ende bij te doen, soo dick ende menich werff mij sulcx gelieven ende goet duncken sal – In oirconde is dese met mijn eijgen hadt geschreven ende met mijn eihgen handt ende handtteecken onderteeckent – Actum ‘sHertogenbossche den sesthienden octobris anno xvi c tweeenveertich ende was onderteeckent Rombout Rombouts, waeraff ende van allen s’geens voors. staet die voors. Herman Anna ende Cristina Rombouts, soo tot henne als allen anderen geinteresseerden behoefs, hebben versocht door mij notario een ofte meer openbaer instrument ofte instrumenten in behoorlycker forme gemaeckt ende uijt gereijckt te worden – Datum inden sterffhuijse des voorschreven heere testateurs opden voors. thienden februarij anno xvi c vierenveertich ter persentie vanden voors. [Jan Lenaertssen van den Boom coopman ende michiel van Haubraken clercq der secretarije deser stadt, als getuijgen hiertoe gerequireert, die d’acte van versueck vande openinge des voors. testaments neffens mij notario behoorlijcken hebben onderteeckent – onder stont ende ick Thomas van Hijnsberch als openaber geswooren ende geauctoriseert notaris, neffens de bovengeschreven getuijgen over allen tgene voors. staet gerequireert – t’oirconden ets. ende was ondert: T.v.Hijnsberch nots:
Persoon in schepenakte:
Leonardus van Herlaer
Jan van den Boom
Leonaris van Herlaer
Adriaen van Herlaer
Thomas van Hijnsberch
Michiel Franssen
Michiel Fransse
Rombout Rombouts
Herman Anna
Cristina Rombouts
Adriaen van Herlaer
Datering:
16.12.1642
Pagina:
127-134
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Dordrecht (?) / Kerkhoven / Gemonde / Tilburg / Beek bij Aarle / Beesd / Drunen
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
44a [VERVOLG AKTE] – item aen Thomas van Hijnsberch een van mijne groostste silvere schalen daer nae, tot een gedenckenisse alle uijtgereijckt te worden ierst naer mijne ende mijns broeders ende susters afflijvicheijt – item legatere aen Rombout mijnen peeteren, sone Mr. Johan Pelgrims de somme van vijff hondert guldens eens – item aen Gofroij van Asperen sone Mr. Theodore van Asperen mijnen neeff hondert guldens eens beijde de voors. legaten ierst naer doot van mijn ende mijnen broeder ende susters uijtgreijckt te worden – item maecke ende legetatere aen Mr. Aert van Asperen ende Anneken Rombouts sijn huijsvrouw ende in cas van hunne afflijvicheijt henne wettige kinderen mijn huijs met twee caemerern daer beneffens staende, gestaen ende gelegen binnen deser stadt inde oude Gasthuijsstraet alhier den huijse genoempt Inde Soeten Naem Jesu – item het vierde part in de navolgende drie renten, te weten in achttien gulden vijffthien stuijvers jaerlijcx op de Staten van Brabant int quartier deser stadt staende op den nomber 104 int derde boeck – item in negen gulden jaerlijcx te vergelden staende uijt onderpanden tot Carckhoven toecomendde Steven Jan Leijten ende alnoch in drie [130r] gulden jaerlijcx die Gijsbert Jan Gijsberts tot Gemon: [vgl. Gemonde] uijt sijne goederen aldaer is geldende – item item aen de kinderen van Cathelijn Rombouts in Engeland gestorven ofte in gevalle van hunne afflijvicheijt, henne wettige dependenten eene rente van hondert gulden jaerlijcx op de stadt ‘sHertogenbossche mij is geldende ende op mij versegelt is staende opt register van de rentmr. fol. 150 no. 2 – item een rente van acht gulden vier stuijvers twee oort jaerlijcx op deselve stadt staende int voors. register fol. 59 no. 1 – item een rente van vijfftich gulden jaerlijcx op de Staten van Brabant int quartier deser stadt staende geregistr: no. 93 – item een rente van sevenentwintich gulden thien stuijvers, die Emont Janssen uijt sijn onderpanden tot Beeck bij Aerle gelegen mij jaerlijcx
Vervolg:
geldende is ende alnoch tvierden part in een rente van ses gulden jaerlijcx verhijpotequeert op seecker huijsinge staende binnen deser stadt inde Kaerstraet [vermoedelijk Karrestraat] genoempt Inden Verlooren Soon – item aen de kinderen van Sijmons Bethmeer ende in cas van hunne afflijvicheijt hunne wettige depedenten t’derde part in een bleijkerije met de huijsinge daer op staende ende voordere rechten daer toe behoorende, gestaen ende gelegen binnen deser stadt aen de Oude Diese – item eene rente van twaelff gulden jaerlijcx die den voors. Gijsbert Jan Gijsberts uijt sijne [131] onderpanden tot Gemonden mij vergeldende is – item eene rente van twaelff gulden thien stuijvers t’sijaers te vergelden uijt onderpande tot Tilborch gelegen, toecomende Peeter Willems Henrick Smolders ende alnoch tvierde part mij neffens mijnen broeder ende susters competerende in een rente van twaelff gulden thien stuijvers jaerlijcx op te Staten van Brabant int quartier deser stdt staende gergistreert no. 27 – item aen Cornelis Cornelis Jacobs van vechel ende Cathelijn sijne huijsvrouw mijne nichte, ofte in gevalle van hunne afflijvicheijt henne wittige kinderen een g elijcke derde part inde voors. bleijckerije met haere toebehoorten aende Oude Diese gelegen – item eene rente van vijffentwintich guld: jaerlijcx op de voors. Staten geregistreert no. 13 of 73 (?) ende dertoe alnoch tvierde part van eenen pacht van drie mauwer roggen, die Henrick Claessen ende Henrick Swepsis cum suis uijt henne onderpanden tot Beest gelegen, sijn vergeldende – item aen Joan Wouters van Gestel mijne neve ofte ingevalle vansijne afflijvicheijt sijne wettige kinderen het resterende derde part inde voors. bleijckerije aende Oude Diese – item eene rente van achthien gulden vijffthien stuijvers jaerlijcx op de voors. Staten van Brabant geregistreert no. 179 – item tvierde aprt in een mudde rogge jaerlijcx dwelck Schalck Wouter [131r] Wouters uijt sijne onderpanden tot Druenen aen mij ende mijnen broeder ende
Vervolg 2:
susters is vergeldende ende alnoch tvierde part in een rente van twaelff gl. thien st. jaerlijcx op de voors. Staten geregistreert no. 99 alle dese voors. legaten ierst nae doode van mij ende mijnen broeder ende susters uijtgereijckt te worden begerende dat den selven mijnen broeder ende susters alle de voors. goederen haer leven lanck geduerende in tochten sullen blijven besitten ende gebruijcken ende ierst naer onser alle afflijvicheijt op mijne voors. vrienden in voegen voor verhaelt sullen succederen, gelijck ick oock begere dat alle mijne meubelen ende cleijnodien, die bij mij niet ewech (?) gemaeckt en sijn, op de voors. vijff staethen ende mijn twee naegenoempde erffgen: sullen devolveren om onder hen nae mijne en mijns broeders ende susters doot, in seven gelijcke protien gedeelt ende geparteert te worden , comende voorts tot dispositie van mijne goederen roerende ende onrtoerende, gereede ende ongereede, haeffelycke ende erffelycke waer ende tot wat plaetsen dat sij gestaen ende gelegen ende te vinden sijn egeen vuijtgesondert de bovenbeschreven maeckselen legaten oncosten mijnder utvaert begraffenisse met allen tgene wes voorders onder mijn eijgen signature bevonden sal worden ewech gemaeckt te sijn, voldaen [132] ende betaelt wesende, maecke ende besette alle de selve mijn broeder ende susters ter tochten willende ende begerende dat die naer mijn afflijvicheijt bij hen in massa sonder eenige deijlinge sullen worden aenvaert om daerop eerlijck te leven neffens d’andere goederen ons samenderhandt ende ongedeijlt toebehoorende, gecomen van onse lieve ouders za: met sulcken verstande dat bij affsterven van d’een oft d’andere de selve mijne achter te laten goederen niet en sullen vermindert worden, veralieneert ofte vercocht sonde radvis van mijne naergenoemde executeurs,
Persoon in schepenakte:
Joan Wouters van Gestel
Peeter Willems Henrick Smolders
Johan Pelgrims
Steven Jan Leijten
Gijsbert Jan Gijsberts
Cornelis Cornelis Jacobs
Thomas van Hijnsberch
Theodore van Asperen
Aert van Asperen
Anneken Rombouts
Cathelijn Rombouts
Emont Janssen
Sijmons Bethmeer
Henrick Claessen
Henrick Swepsis
Schalck Wouter
Datering:
16.12.1642
Pagina:
127-134
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Dordrecht (?) / Kerkhoven / Gemonde / Tilburg / Beek bij Aarle / Beesd / Drunen
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende