skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Berkelx
beacon
189 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
41b [VERVOLG AKTE 2] die met deser dispositien niet te vreeden en wilde weesen maer hierteghens wilde opponeeren met recht oft daer buijten in eeniger manieren, den selven heeft sij berooft van syn legaet oft portie ende tselve beseth den anderen goetwilighde, besettende den selven opponent in plaets van dijen, eenen ouden grooten eens oft twee stuijvers eens daer voor indien hij binnens jaers gheeijst wordt ende anders niet – Item alles wes sy testatrix nae dato van desen mondelinghe oft by geschrifte by haer ondertekent alnoch ewegh sal maecken van van andere legaten die heeft sij gewilt datmen sal laten volghen ende uytreijcken ende om dit haer tegenwoordigh testament ter executien te stellen heeft daertoe tot executoiren gestelt Heer ende Meester Jacob Seijsenmakers priester ende meester des Grooten Gasthuijs ten tijde wesende ende den notaris van desen harwn tegenwoordigen testament ende elcke van hen besondere, gevende ende verleenende den selven vrij ende volcomen macht [118v] allen haer goeden haeft ende erft aenteverden te vercoopen te belasten te beswaren te vesten met vertijdenisse ende gelooften van waerantschappe ende andere op verbintenisse van alle haer testatersse ende deser executoiren goeden ende voorts generael ende speciael alles daer in te doene dat sij testatrix levende selver present ende voor oogen wesende daer in soude connen ofte mooghen doen, besettende elcken executoir voor een cleijn danckbaerheijt ses gulden eens ofte meer naer gelegentheijt heurs arbeijts ende oft eenighe van de voors. executoiren geraeckte te sterven oft dese executie recuseerden ’t aenveerden , d’ander in leven ende goetwillich wesende sullen ofte sal in plaets van de afflyvighe ofte onwillighe ende andere mogen stellen met gelycke macht ende salaris, tgeene des voors. is verclaerde die voors. testatrick te wesen haer testament lesten ende uytersten wille, reserverende nochtans haer macht tselve te mooghen wederroepen aff ofte toe te doen soo [119] haer sulcx believen
Vervolg:
sal, begeerende van my notaris nae beschreven hier aff een oft meer openbaere instrumenten in behoorlycker formen gemaeckt ende uijtgereijckt te worden den gene daer toe geinteresseert synde - Aldus gedaen ten huyse des voors. testatersse staende in ‘sHertogenbossche in de Predicarenpoort daer by ende over waeren eerbare geloofelycke mannen Heer Symon Libbosch van Itegom priester ende beneficiaet der kercke van St.Jans voors. ende Joachim Arents Smetsers cleermaecker als getuyghe waerdich van geloove hiertoe geroepen ende gebeden – leger stont geschreven ut ego Matheus van de Weghe clericus leodensis publica sacra apostolica autoritate notarius juratus nec non per concilium curia brabantie admissus qua premissus omnibus et singulis dum sit ut premittitur fierent ende agerentur una cum prenomitatis testibus presens intersui, ….. omnia et singula sic fiereri vidi, scrivi et audiry ideo hoc [119r] presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum jude confeci subscripci et subsignari in fidem, robus ac testimonium omnium et singulorum premissorum rogarus et requisitus ende ws onderteeckent Van den Weghe – leeger stondt Concordat cum suo originale me teste notario ……..
Persoon in schepenakte:
Symon van Itegom
Jacob Seijsenmakers
Joachim Arents Smetsers
Matheus van de Weghe
Datering:
9.3.1572
Pagina:
113-119
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Boxtel / Leuven / Keulen / Loon [op Zand ?] / Berkel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
41 [VERVOLG AKTE] den prior des Convents der Predicaren voors. den Pater des Convents van den Regularissen opten Wintmoolenberch ende den meester int Groot Gasthuijs binnen deser stadt ten tijde wesende, de welcke de voors. seshondert gulden eens sullen ontfangen van haer testatrix rentbrieven totter selver sommen toe besragende, soo sulcx de executoiren goetduncken ende gelieven sal, ende terstndt nae doodt ende afflijvicheyt vande voors. testatrix sullen die voirs. collatoirs ende provosoirs stellen eenen goeden bequamen clerck de welcke de jaeren incomende [116] renthe ende vruchten vande voors. ses hondert gulden eens inde voors. universiteijt schoole sal hebben ende genieten den tyt van acht jaeren geduerende ende ten eijnde vande selve acht jaeren sullen die voors. collatoirs in sgeens voors. is voors. is altyt eenen anderen goeden bequamen jonghen versien ende stellen de welcke altyt sal moeten wesen een goet gemeyn catholyck borgers soon der stadt van ‘sHertogenbossche ende niemant anders beheltelycken nochtans in die daer iemant waer bequem van haer testrisse bloede dese voors. renthen om te studeren als voor begerende dat deselve preferente sal hebben voor eenen anderen, weder hy van buijten deser stadt oft van binnen is, ende oft deselve clerck mette voors. renthe versien wesende hem eenichsints abuseerden ende misdroegh in een quaet oneerl[yck] ofte negligent leven oft andersints, soo sullen die voors. collatoires ende provisoires hun daeraff altijt simpelisive [dubieus] sonder eenighe procedure ende solemnitijt van recht mogen priveren ende becoomen ende eenen anderen daer in versien ende stellen ende ten eynde dat de meester van den Grooten Gasthuijs voors. een van de voors. collatoirs ende provisoirs dese voors. jaeren incomende rethen ontfanghen ende beure ende ten hoochtijde van Paesschen weder hij die dan ontfangen sal hebben oft niet, neerstelyck ende getrouwelyck uijtreycken ende oock soo wanneer eenighe van dese renthe gelost ende gequeten sullen
Vervolg:
[116r] worden met raet ende advise van de anderen synde mede collatoirs wederomme belegen ter selver natueren, soo heeft die voors. testrix daer voor beseth ende gemaeckt vijfftich guldens eens oock te beleggen tot renthe, deen hellicht tot behoeff vande voors. meester voor synen voors. dienst ende administratie van desen ende d’ander hellight tot behoeff vande arme siekcne int voors. Groot Gasthuijs liggende, ende oft die voors. meesster in toecomende tyde gebreeckelyck oft onwillich waer in het uytreycken ende d’administratie van dese renthen voors. soo sullen die voors. twee andere mede collatoirs de geheele renthe vanden voors. des hondert gulden eens nae hen nemen ende die uytreijcken als voors. staet , ende daer voor behouden de geheel jaerlycke renthe van de voors. vijfftich gulden eens gecoomen etc. – Item die voors. testatrix beseth ende maeckt Jenneken Peters dochter van Boerdonck soo langhes ij leven sa lende langer niet alsulck eenen pacht van een mud roggen siaers als Wouter Heseacker haer jaerlyckx geldende is ende nae haer afflijvicheyt te coomen ende te erven aen het mannengasthuijs genoempt Jan de Wertgasthuijs staende binnen deser stadt [117] inde Ortenstraet over de Sevensteensche brugge – Item die voors. testatrix maeckt den notarius van desen haeren testament booven synen salaris ende loon alnoch twee gulden eens – Item die voors. testatrix beseth Stijntien haerde sustere geprofessyt inden Convente vande Regularissen opten voors. Wijntmolenbergh in soo verre sy haer testatrix overleeft hondert gulden eens om dit met consent haers oversten haer uijtgereijckt te worden aen cruijt ende andersints daer sij dat aen begeeren sal tsij hier inden voors. convent oft elders daer sij woonende is – Item maeckt ende beseth Heeren Jannen Potteije priestere haeren broedere eenen alsulcken renthe van achtien gulden siaers als Arent van Broeckhoven ofte die Heere van Loon haer jaeren geldende is – noch een alsulcken renthe van ses gulden siaers aen Peter die
Vervolg 2:
Lepper tot Berckel onder Oisterwijck haer jaerlyckx geldende is – Noch een alsulcken pacht van een mud roggen siaers aks Adriaen van Kerckwijck tot Boxtel haer jaerlycx geldende is ende noch een alsulcken pacht van een mud roggen siaers aen Jan Ariens tot Dinter op Vorstenbosch haer geldende is, omme byden selven Heeren Jannen soo langhe hij inde menschelijckheijt leven sal ende niet langer ter tochten gebruijckt ende [117r] beseten te worden ende nae doot ende afflijvicheijt vanden selven Heeren Jannen aen susters ende broeders ende susters ende broeders kijnderen de doode handt met de levende te deijlen in sterpe oft staecx gewijse ende met hooft voor hooft, salvo indien dat eenighe van hen met eenighe ketterije oft gueserije besmedt waren, dat deselve hiermede niet en sullen deijlen – Item maeckt noch Amdrosius haeren broedere ende Heijlkenen haerder sustere elcken ses gulden eens ende de drie kynderen Reyners Potteije haers broeders tsaem ses gulden eens – Alle de selve haer susters ende broeders susters ende broeders kynderen hiermede secluderende ende uytsluytende uyt alle haere andere goeden beyde haeffelyck ende erffelijck ende alle haer wettighe schulden betaelt costen van uijtvaert gedaen ende alle haer voors. legaten ende maekselen voldaen ende uytghereijckt wesende heeft die voors. testatrix alle hare resterende ende …rerende goeden daer sy niet aff gdisponeert en heeft beyde haefflyck ende erffelyck gereet ende ongereet hoedanich die wesen moogen beseth ende gemaeckt d’een dordendeel den Grooten Gasthuijs binnen deser stadt d’ander dordendeel tot behulp van schamele maeghden die hen begeren te begeven tot een geestelijcke staet ende [118] het dorde dordendeel den armen huijsarmen binnen deser stadt daert die executoiren goetduncken ende believen sal de selve daer in voor haer rechte erffgenamen instituerende ende oft daer iemandt waer hetsij legataris oft oft erffgenamen
Persoon in schepenakte:
Jan de Wertgasthuijs
Arent van Broeckhoven
Heere van Loon
Peter die Lepper
Adriaen van Kerckwijck
Groot Gasthuijs
Jenneken Peters
Wouter Heseacker
Jannen Potteije
Jan Ariens
Datering:
9.3.1572
Pagina:
113-119
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Boxtel / Leuven / Keulen / Loon [op Zand ?] / Berkel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
41 Inden name ons heeren Jhesu Christi Amen.
Inden inhoude van desen tegenwoordighen openbaren instrumenten zij condt ende kennelyck eenen iegelycken dat inden jaere der geboorten desselffs ons Heeren duysent vyffhondert twee en tseventich style van Roomen ter vyftiensten indictien tsPausdoms onder alderheijlichste vaders heeren Pij [= Pius V - Mich. Ghislieri] die vyffste paus van dyen name indensevensten jare synre coronatien opten negensten dach der maent Martij voor mij notario openbawr ende den getuijgen naebeschreven in propre persoonen verschenen ende gecompareert is de eersame voorsichtighe maget Anna dochtere wylen Reijners Potteije sieck naeden lichaem nochtans haers verstants memorie ende vijff sinnen in alles wel machtich ende gebruijckende, gelijck eenen iegelycken haer aensiende ende gehoorende preecken claerlijck blycken mochte – Ende heeft in alder bester formen vuegen ende manieren als sy best coste van allen haren tydelycke goederen, gemaeckt ende geordineert haer testamente lesten ende vijtersten wille verclaert inne vuegen naebeschreven ierst ende voor als wede[r]roepende casserende ende te niet doende alle andere instrumenten, codicillen, leste ende uytertsen wille by haer voor dato van desen, tsij voor notaris ende getuijgen ofte enige andere autenticque persoonen in eenkige manieren gemaeckt ende uytgesproocken willende ende uyterlyck begerende dat alleen dit [114] haer tegenwoordich testament lesten ende uijtersten wille achtervolght ende van weerden gehouden sal worden, hetsij bij crachte van testamente codicillen lesten ende uijtersten wille oft alsulcke andere midts den welcken iemandts stervende mensche testament lesten ende uijtersten wille alderbest van werden gehouden ende achtervolgd mach worden – Niettegenstaende alles wes men hier in behoorden t’onderhouden ende achtervolgen, niet geheelyck onderhouden noch achtervolght en weere, oock niettegenstaende eenighe previlegien costuymen, herbrengen, stadt ofte landtrechten desen
Vervolg:
contrariërende –
Inden eersten die voors. testatrix haer siele alsse van haren sterffelycken lichaem gescheyden sal syn beveelende der Barmhartigheijt Godts, Maria synen gebene dijder moeder altijt maget met allen Godts heyligen ende haren dooden lichaem der gewyder aerden begerende haer begraeffenis inden Convente van de Predicaren met een tamelyck eerlijcken vuijtvaert haren staet competerende met driendertich wasschen karsschen het stuck twee ponden, de welcke men sal distribueren ende uytreycken tot Godts dienst in kercken ende godtshuysen alhier binnen deser stadt ende buyten hier by omtrent liggende, heeft in recognitiën van ]114r] haren patroon besedt ende gemaeckt der fabrycken van St.Jan Evangelisten kercken in sHertogenbossche vier stuijvers eens in plaets van haer onbekent entrechtvaerdich goet – item die voors. testatrix heeft gewilt datmen haer nae sal doen ende lesen drie dartichste d’een ter Predicaren d’ander ter Minderbroederen ende het derde bij Heer Jannen haeren broedere oft bij iemanden anders daert den executoiren van desen gelieven sal, besettende voor elck dartichsten twee gulden eens twintich stuyvers voor elcken gulden altijt in desen te rekenen – Item die voors. testatrix besedt den Convent der Predicaren ses gulden eens tot eender bystant van spys ende dranck opten dach van haerder uytvaerden ende daertoe elcken conventuael van allen den cloosteren binnen deser stadt, tot Boxtel, Eyckendoncq, Coudewater ende Sint Annenborgh een schoon broot van een halff oort stuijver eens – Item beseth noch den Convent vande Predicaren ses gulden eens, daer voor datmen haren naem sal lesen om voor haer siele te bidden in allen sermoenen die in ses jaeren nae haeren sterffdach aldaer geschieden sullen – Item die voors. testatrix beseth den selven Convent vande Predicaren vyftich gulden eens off een jaerlycse rente daer voor voor den welcken den conventuaelen des selve [115] convents jaerlicx sullen houden haer jaergetijt – Item die voors. testatrix
Vervolg 2:
beseth den Convent vande Regularissen binnen deser stad topten Wijntmoolenbergh hondert gulden eens ofte een jaerlicxse renthe daer voor tot een jaerlicse pijstan… [dubieus] van spijse ende ende wijn waer voor die conventualen aldaer jaerlicx sullen houden twee jaergetijden d’een van haren vader ende d’ander van haer moeder saliger elck ontrent den sterffdagh der selver - Item beseth den pryor vande predicaren voors. drie gulden eens tot een een vrintschap - Item die voors. testatrix beseth den negen blocken der arme huijsarmen binnen deser stadt hondert gulden eens – Item tot onderhout ende vorderinghe vander dagelyxer communiën ende ontfanckenisse des eerwaerdighen Heijligen Sacraments die inden dom ende parochiekercke van St.Jans Evangelisten binnen deser stadt alle daghen byden devooten menschen geschiedt, heeft die voors. testatrix beseth een alsulcken jaerlicxe lossrente van sesenderich stuijvers siaers alsmen haer geldende is uijt een huijse staende binnen deser stad tinne die Stooffstraet ende dat onder alle alsulcken lasten conditiën ende restrictien als Jenneken dochter Peters van den Boedoncq inden jaer xv c eenenveertich [1541] opten lesten dach junij voor mij notario naebeschreven en sekere getuijgen op andere renthen tot ende ten hoochtijde van Paesschen weder hij behoeff van den selven dagelyxsen [115r] communiën beseth ende gemaeckt, heeft verclaert ende te kennen gegeven – Item tot alimentatie ende onderhoudt van eenen eerlycken goeden bequaeme nerstighen jongen oft clerck begerende te studeren in de goddelycke Theologie ende anderssints tot Leuven Coelen oft elders in eenige andere catholycke universiteijt om priester te worden, heeft die voors. testatrix gemaeckt ende beseth maeckt ende beseth midts desen ses hondert gulden eens ofte renthen bedraghende de hooftpenninghen van deselve pen[ninghen] daer voor vande welcke ter eeuwighen daghen sullen collateijrs provisoirs ende toesienders wesen,
Persoon in schepenakte:
Jenneken van den Boedoncq
Jan Evangelisten
Jannen
Jans Evangelisten
Reijners Potteije
Peters van den Boedoncq
Datering:
9.3.1572
Pagina:
113-119
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Boxtel / Leuven / Keulen / Loon [op Zand ?] / Berkel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
134 Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen Wevering van Holij op een rekest van Willem Benjamin de Guij kolonel van een regiment infanterie en commandeur der stad ’s-Hertogenbosch met een verzoek aan de Ed: Mo: om de regenten van Den Dungen, Sint Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Vught, Helvoirt, Udenhout, Enschot, Berkel, Heukelom, Haaren, Esch en Rosmalen te betalen al hetgeen de voorgangers van de suppliant hebben genoten wegens enige kleinigheden en dit jaarlijks te continueren
Persoon in schepenakte:
Willem Benjamin de Guij
Datering:
dinsdag 19 mei 1739
Pagina:
339v
Plaats:
's-Hertogenbosch / Den Dungen / Sint-Michielsgestel / Boxtel / Schijndel / Vught / Helvoirt / Udenhout / Enschot / Berkel / Heukelom / Haaren / Esch / Rosmalen
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
331
Bron:
Raad van State
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende