skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Aarlex
beacon
73 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
55b [VERVOLG AKTE 2] daer aff inden instrumente oppenbaer daeraff gemaeckt ende bij de handt ende signature van Rutger van Erp lias van Lieshout priester des bisdoms voirs. ende der keijserlycke machte openbaer ende des hoefs van Ludict notaris ondergeschreven ende getekent den welcken dese mijne tegenwoirdige brieven syn doersteken wort gementioneert begrepen ende genarreert, in allen manieren ende formen, gelijck deselve daer inne syn geordineert ende inhouden ter oytmoediger ende begerten des voirs. fundateur vuyt onser ordinaris machte ende onsen recht van dekenscappe der vier capellen voer soe vele in ons is hebben gelaudeert geapprobeert ende geratificeert ende mits desen geconformeert, ten eeuwigen tyden te blyven, soo verre de pastoor der prochie kercke off vierde capelle van Beeck daer inne concenteert ende eenyelijcx recht altyt onverhyndert – Gegeven onder onsen zegel in tuychenisse van sgeens voors. is hier aen gehangen, inden jaere der geboerte ons Heeren dusent vier hondert twee ende twentich der maent van junio des lesten dach.
Persoon in schepenakte:
Rutger van Erp
Datering:
6.5.1422 en 30.6.1422
Pagina:
195-198
Soort akte:
Testament
Plaats:
Beek en Donk / Aarle / Luik / Sint-Oedenrode / Helmond / 's-Hertogenbosch / Rosmalen / Erp / Lieshout / Woensel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
55a [VERVOLG AKTE] ende bijden eerbaeren ende discreten man Goeswijn genoempt Model van der Donck schiltknecht ter eere der heyligste maget Maria, Sinte Lenart ende Rumolt martelaeren ende Anthonis ende Eligius confessoiren nyen begifticht, daer aff inden openbaren instrument daer op gemaect ende by de hant ende teecken des openbaren Rutgers van Erp alias van Lieshout priester des voors. ludicx bisdom vuijt keyserlycke machte oipenbaer ende des hoefs van Ludick notaris ondergeschreven ende geteeckent ende bijden Eerwerdigen man Goyart van den Velde deken des consiliums van Woensel gelaudeert geratificeert ende geapprobeert ende geconfirmeert, om ten eeuwigen tijden te blyvenende dewelcke dese myne brieven syn doersteken wort gementioneert – Ende alle ende eenyegelycke inde selve geordineert begrepen ende genarreert in aller manieren ende formen, gelyck deselve sijn geordoneert ende begrypen – Ter bede des voors. gifters vuyt saecke van mijnen voors. pastoerschap der prochie kercke oft vierde capelle van Beke voirs. hebbe gelaudeert geratificeert ende geconsenteert ten eeuwigen dage te blijven – Bij alsoe nochtans dat mijn recht ende mijnder voirs. kercke ende eenyelijcx anders daer inne altijt blijve onvermindert – Gegeven onder mijn eijgen zegel in getuijgenisse van sgeens voirs. stadt hier aene gehangen inden jaere der geboerten ons Heeren dusent vier hondert twee ende twentich den achtententichsten dach der maent juny [197r] ende alle sijne goeden tegenwoerdich hebbende endde naemaels te vercrijgene in sekere ende goeden erffenissen oft plaetsen daer de tegenwoerdich rectoor vande voors. goeden oft sijne nacomelingen van rustelijck ende vredelijck mogen genieten , welcke voirs. renten die voirgenoemden Goeswijn geheten Model van der Donck Maria sijn wittige suster weduwe wilner Ghyselberts vanden Dooren, Weijndelmoet weduwe wilner Jans van der Donck syns broeders ende Heer Gerart van Eijcke pastoor der voirs. kercke van Beke mette brieven derselver renten ende
Vervolg:
metten geheelen recht hen daer inne ende inde voirs. brieven competerende tot behoeff der voirs. capelle oft altaer ende de rectoers desselve die ten tyde wesen sal, opgedragen hebben ende helmelinghe daer op vertegen, ende int geheel gerennuncieert hen geen recht inde voirs. brieven ende renten te behouden, met conditiën toegedaen dat so haest de voirs. capelle oft altaer als voors. is begifticht ende geconsacreert sal wesen die voirs. Goeswyn voer dierste reyse tot de voirs. capelle oft altaer den heere deken der plaetse offe dien deselve sal behoiren gepresenteert te worde eenen bequaemen persoon sal wesen sal presenteeren ende ten eeuwigen toecomenden tijde als de voirs. capelle ofte altaer sal geraecken te daceren [doceren?] sal de cannonick die besitter sal wesen van eenen acker gelegen inde prochien van Vechel des bisdoms voirs. nu totten voirs. Goeswyn geheten Model van der Donck behoirende gemeynlick genoempt Mostaertsacker totte voirs. capelle ofte altaer metten recht van patroon soe dickwils sulcx van noode sal wesen ende die vaceren eenen bequaemen persoon presenteren ende sculdich sijn te presenteren, hier inne oyck toegedaen dat de rectoor ten tijde der voors. capelle ofte altaer, in ofte op tzelve altaer alle weken ten eeuwigen toecomenden tyden sal celebreren ofte doen ende besorgen gecelebreert te worden twee missen ende so verre de rectoor ten tyde der voirs. missen oft eenich tijt int celebreren [198] van alsulcken missen versuymelyck waer, sal voer elcke misse alssoe als voirs. is versuijmt, geven ende sculdich syn te betaelen den besitter der voirs. acker tot behoeff vanden armen, eenen halven ouden grooten munte des Conincx van Vranckryck oft de werde daer voer in anderen payment, bijden selven besitter des voirs. ackers soo hem gelieven sal tot behoeff van alsulcken arme te bekeeren ende uyt te rycken – Gelovende in handen mijne notaris oepenbaer ondergeschreven by synen waerheijt in plaetse van eedt tzelve wittelyck stipulerende ende
Vervolg 2:
ontfangende van wegen ende inden name allen ende eenyegelycken daer toe geinyteresseert synde off die in toecomenden tyden daertoe geinteresseert sullen mogen wesen allet ende eenyghelijcken voirs. staet eeuwelicken vast ende stedich te hebben ende houden – Ende daertegens off ennige van dien nyet te comen directe oft indirecte int heijmelyck oft openbaerlick alle droch ende argelist hiermede vuytgescheijden dan allet welck des voirs. is die voirs. Goeswyn heeft begeert van mij notaris openbaer ondr geschreven tot behoeff des voirs. altaers ofte rectoers desselve een openbaer instrument gemaect te worden onder tgetuijchenisse vande bij staende persoonen dese dingen sijn gesciet binnen der stadt van sHertogenbossche inden huyse Goyaerts geneoempt Berwouts by de merct gelegen inden jaere, indictie, maent, dach, ure ende paeusdomme als boven, aldaer present seijnde Heer Dierick van Geldrop priester, Goessen geheten Uytenbergen, Aert genoempt Roever ende Peter genompt Udemans gelooffwerdige getuygen tot sgeens voirs. is te tuygen geroepen ende specialeken gebeden – onder staet geschreven aldus: Ende ick Rutger van Erp alias van Lieshout priester Ludicx bisdom oioenbaer ende der keyserlycke machte ende des …..woerdige Hoffs van Ludick geswooren notaris want ick alle ende eenyegelyck des voirs. is als deselve alsoe gescieden mette voirs. getuijgen tegenwoerdich hebbende [198r] Goijardt van den Velde deken des conciliums van Woenssel bisdoms van Ludick, doen kennelijkck eenen yegelicken die dese brieven sullen sien, dat wij de fundatie ende begiftinge der capelle ofte altaer gelegen ter plaetsen genoempt op die Donck inde prochie van Beke bij Aerle des bisdoms voors. ende byden eerbaren ende discreten man Goeswijn genoempt Model van der Donck schiltknecht ter eeren van de heylichste maget Marie Sinte Lenart endde Rumolt martelaren, Anthonous ende Eligius confessoiren nyeu gedoleert
Persoon in schepenakte:
Gerart van Eijcke
Dierick van Geldrop
Marie Sinte Lenart
Rutgers van Erp
Goyart van den Velde
Jans van der Donck
Rutger van Erp
Goijardt van den Velde
Datering:
6.5.1422 en 30.6.1422
Pagina:
195-198
Soort akte:
Testament
Plaats:
Beek en Donk / Aarle / Luik / Sint-Oedenrode / Helmond / 's-Hertogenbosch / Rosmalen / Erp / Lieshout / Woensel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
55 Copije bij translatie vuyten Latijnen
Inden name des Heeren Amen
Bij desen tegenwoordigen openbaeren instrumente zij kennelijck eenen ijegelijck dat inden jaere der geboerten ons Heeren dusent vierhondert twee ende twintich ter vijftienster indictie der maent van meije den sesten dach ontrent den avont sPausdomps des heijlichste vaders in Chrito ende ons heeren Martiny byder Godlijcke voorsienicheijt die vijfste paeus sijns vijfste jaeres [paus Martinus V Otto Colonna] in presentie mijns notaris openbaer ende getuijgen daer toe specialicken geroepen ende gebeden persoonlijck daertoe gecompareert zijnde de eersaeme ende discrete man Goeswyn genoempt Moedel van der Donck schiltknecht Ludicx bisdom totte fundatie ende dotatie der capelle oft altare ter eeren der heijliger ende glorieuser Maget Maria moeder ons Heeren ende Sint Lenart ende Rumolt martelaeren Anthonis ende Eligius cofessoiren inde capelle gelgen ter plaetsen gemeijnlick genoempt op de Donck inde prochie van Beke bij Aerle des bisdoms voirs. van nyeus te finderen ende consacreren seeckere erffelycke goederren naebeschreven soo in sijns sellfs name als oijck inde name wilner Jans van der Donck als hij leefden sijns brueders ende Wendelmoet weduwe des voirs. Jans van der Donck ende Marie sijne suster weduwe wilner Ghijselbert van den Doren ende van hender bester wegen vuegen, rechten oirsaecken ende formen als hij mochte en behoirden heeft hij in handen mijns notaris ondergeschreven gegevebn opgedragen ende helmelinge vertegen in manieren ende formen naebeschreven, te wetene eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van eenen halven ouden schilt den welcken die voors. wilner Jan van der Donck vuyt de voors. goeden in Rode als hij leefden te vergelden hadde – item eenen jaerlicke ende erffelicken pacht van eenen halven mud rogge [196] mate van Helmont eeuwelick ende erffelick te geven ende te betaelen inde prochie van Beke by Aerle vuyt sekere goeden genoempt Bogartken gelegen inde plaetse geheeten
Vervolg:
Herend ende welcken pacht eenen Thomas Mykinssoen jaerlyckcx ende erffelicx schuldich te geven ende te betaelen – Item een mud roggen erffelicx pachts der voirs. mate vuijt huijs hofstadt erve ende hoff gelegen inde voirs. prochie vanden Donck als hij leefden te woonen plach – Item eenen jaerlicken ende erffelicken chijns van eenen halven ouden schilt den welcken Marijken weduwe des voirs. wilner Ghyselbert vanden Dorenjaerlicx ende erffelicx te vergelden heeft inde prochie van Sint Oeden Rode vuyte voors. goeden daer inne de voorgenoempde Jan Platvoet plach te woonen – Item eenen jaerlicken ende erffelicken pacht van elff sester roggen mate van sHertogenbossche den welcken den voors. Goeswijn ende Geertruijt sijne wittige huysvrouw jaerlickx ende erffelyck te vergelden hebben inde prochie van Roosmalen vuyt eenen acker die eenen Jan gheten [lees: geheten] die Lu wittich sone Jans Lu woonende tot Roosmalen tegenwoordich is hebbende ende toelende – Item eenen jaerlijcken ende erffelijcken pacht van een mud roggen der voors. maten van Helmont eeuwelicken ende erffelicken te geven ende te betaelen bij den eerwerdigen manne Heer Geerarden van Eijke pastoor der parochie kercke van Beke by Aerle van ende uyt eenen acker genoempt der Heijdenvenne gelegen inde voirs. prochie – Item die voors. Gooswijn Model heeft geassigneert ende geeft ende assigneert bij den imnhouden van desen totte begiftinge der voirs. capelle ofte altare de somme van vijff ende tachtentich hollantsche gulden in gout munte wilner Willems als hij leefden Grave van Hollandt om te coopen tot behoeff der voors. capelle ofte altare soe vele jaerlycke ende erffelycke pacht als der voirs. Goeswyn Model mette voirs. vijff ende tachtentich Hollansce gulden soude mogen coopen ende heeft geloeft deselve te coopen binnen twee jairen nae de confsecratie der voirs. capelle ofte altaer op hem [196r] geweest ende deselve alsoe te te gescien gesien ende gehoert hebben, hebbe ick daer omme daer aff gemaeckt dit
Vervolg 2:
oepenbaer instrument met myn eygen hant geschreven ende met myn gewoonlycke teecken daertoe gebeden ende versocht sijnde geteeckent in getuijchenisse van alle ende eenigel: des voirs. is – fundatie van de aude capelle
Johan van Heynsberge by der gratien Goits ende des Apostolixen Stoel Biscop van Ludick, doen kennelyck eenenigelyck dat wy Doprichten funderen ende begiftigen vander capelle oft altaer gelegen ter plaetsen genoempt op die Donck inde prochie van Beeck by Aerle ons Ludicx bisdom terr eere vande heyligste maget Maria Sinte Leonart ende Rumolt martelaeren, Antonius ende Eligius confessoiren by Goeswyn geheten Model van der Donck schiltknecht geconcipieert ende geordineert gelijck inde brieven daer dese tegenwoirdige syn doersteken by begrypen ende inhouden ten die moigen toecomenden tyde te blyven ende alle andere inde voors. brieven begrepen ende genarreert gelyck deselve daer inne sin geordineert ende inhouden vuyt onser ordinaris machte, soo vele in ons is, ende ons toebehoirt lauderen, ratificeren approbeeren ende inden name Goits confirmeren mits desen – Ende nyet te min met onsen oirloff ende consent erst (?) dat de voors. capelle ofte altare bij onsen suffragaen worde geconsacreert ende gebenedyt, soo wanneer de selve daer toe sal worden ve[r]socht, behoudelyck een yegelijcx recht in alles in getuychenisse van sgeens voirs. is hebben van onsen zegel ter saecken dese brieven doen aenhange, inden jaere der geboerten ons Heeren dusent vier hondert twee ende twentich der maent van augusti den genesten dach onderteeckent voer mijn heerer den segelaewr Ghisel Back [197] Gerart van Eycke priester ende pastoor der prochie kercke ofte vierde capelle in Beke bij Aerle des Ludicx bosdom, doe kenlick eenenyegel”die dese tegenwoerdige brieven sullen sien, dat ick de fundatie ende begiftinge der capelle oft altaer gelegen ter plaetse genoempt op die Donck inde prochie van beke bij Aerle des bisdoms voirs.
Persoon in schepenakte:
van Eijke
Maria Sinte Leonart
Jans van der Donck
Jan van der Donck
Johan van Heynsberge
Gerart van Eycke
Otto Colonna
Thomas Mykinssoen
Jan Platvoet
Jans Lu
Gooswijn Model
Datering:
6.5.1422 en 30.6.1422
Pagina:
195-198
Soort akte:
Testament
Plaats:
Beek en Donk / Aarle / Luik / Sint-Oedenrode / Helmond / 's-Hertogenbosch / Rosmalen / Erp / Lieshout / Woensel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
67 Missive vanuit de leen- en tolkamer op een rekest van J. Verouden en H. van de Vrande uit Aarle Rixtel in kwartier Peelland mede namens een aantal ingezetenen die er voor pleiten geen gemeentegronden te verkopen tussen de Heuvelsebrug en de Helmondsepad te Aarle – zie ook folio 409v hier wordt genoemd achter Grotelen naar de kant van Bakel, de Voort, met veel nieuwe details in 5 folio’s
Persoon in schepenakte:
J. Verouden
H. van de Vrande
Datering:
maandag 28 maart 1791
Pagina:
317
Plaats:
Aarle
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
455
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende