skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
34.098 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
14 Volmacht door van 1 Johannes van de Meerakker, dagloner wonende te Woensel. 2 Lamberdina van de Meerakker, gehuwd met Lambert Teunisse, landbouwer wonende te Sint Oedenrode. 3 Arnoldus van de Meerakker, landbouwer wonende te Stratum. 4 Theodorus van de Meerakker, landbouwer wonende te Stratum. 5 Maria van de Meerakker, gehuwd met Hendrikus Verhagen landbouwer te Schijndel. 6 Wijnand van de Meerakker, landbouwer wonende te Schijndel. 7 Mathijs van de Meerakker, wonende te Schijndel. 8 Anna Maria van de Meerakker, gehuwd met Antonij Eikemans, landbouwer te Schijndel. 9 Elisabeth van den Dungen, weduwe Francis van Dijk, spinster wonende te Veghel. Dewelke bij deze verklaarde, te magtigen en te constitueren de personen van Jan van der Vleuten, rentenier en Johanna van de Rijt, landbouwer beide wonende te Sint Oedenrode. Om de belangen waar te nemen van wijle Arnoldus van de Meerakker, in leven rentenier gewoond hebbende en overleden te Sint Oedenrode. Hieronder ook begrepen de nalatenschap van echtegenote Cornelia Florus.
Persoon in schepenakte:
Anna Maria van de Meerakker
Johannes van de Meerakker
Lamberdina van de Meerakker
Arnoldus van de Meerakker
Theodorus van de Meerakker
Maria van de Meerakker
Wijnand van de Meerakker
Mathijs van de Meerakker
Elisabeth van den Dungen
Francis van Dijk
Jan van der Vleuten
Johanna van de Rijt
Lambert Teunisse
Hendrikus Verhagen
Antonij Eikemans
Cornelia Florus
Datering:
1841
Plaats:
Sint-Oedenrode
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7637
Inventarisnummer:
49
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
143 Cornelis Zeegers van Aerle, Jan Zeeger van Aerle zoo voor sig selve en meede in qualiteit als wettige beedigde voogt, benevens Jan van Tuijl over de minderjarige kinderen van wijlen Hendrik Seeger van Aerle in echte verwekt bij Johanna van Tuijl. Hendrikus Zeger van Aerle. Zeeger Zeeger van Aerle. Peeter Zeger van Aerle. Maria Zeeger van Aerle ende Adriaen Versantvoort in huwelijk hebbende Anna Maria Zeeger van Aerle, alle kinderen en erfgenaeme van Zeeger van Aerle en Hendrina Janse Roijakkers in leeve egtelieden en inwoonderen alhier. Zij gaan publiecq en voor alle man verkoopen, eerstelijk een woonhuijs staende en geleege alhier in de Oude Vrijheid aen den Heuvel met den hof daer omtrent geleege groot circa een half loopens, schijdende voorschreven woonhuijs op den middelmuur of want naest de woning van Maria Segers van Aerle bestaende in de woningen soo als die tans bewoont en gebruijkt worden bij Hendrik Zeger van Aerle en Theodora van Hert. Gereserveert de beddekoetsen staende in de woningen van Hendrik Zeger van Aerle voornoemd. Sijnde den hof geleege neffens erve met de eene sijde Jan van Ansem, dandere sijde het paedje lopende tusschen de hove aldaer, het een eijnde Jan F, van Weert, het ander einde Maria Z. van Aerle. Item de schop naest de Veetse hoeve tot de mikken toe waer de scheijdinge is en het overige gedeelte is compenteerende Maria Z. van Aaele gereserveert twee voeten breette naest de sijde van Antonij Brox, ten behoeve van denselve, alsoo voorschreven schop soo verre is over gesprongen. Los en vrij uitgenomen slants en vrijheidslasten en sjaerlijc daer uit te blijven vergelden een pagt van eene gulden aen 't bisschoppelijk comptoir te S' Bosch. Sullende dese huijsinge, hof en aengelag moeten blijven vergelden twee derde parten des slands en Vrijheidts reeele lasten, als moetende Maria Zeeger van Aerle een derde part vergelden, moetende bij voorschreven Maria alleenig werde onderhouden het hekken naest de straet,
Vervolg:
schijdende het woonhuijs en de grond tusschen de voorschreven huijsingen en de schop op den stijl van 't huijs, staende tusschen de woning van Maria Zeger van Aerle en de verkopers en de mik van voorschreven schop of stal, en sal het voorschreven woonhuijs, behouden de geregtigheden om naest de erve of grond van Roelof van Zon het huijs te mogen dekken repareeren en vernieuwen als noodig sal weesen. Aan te vaerden de huijsingen belooke paeschen en de hof te half maert eerstkomende. Bijde ingeset bij Zeeger Z. van Aerle op een hondert vijf en veerig gulden, afgehangen van twee hondert gulden en gedaelt op de ingesette penningen is daer voor aen den insetter gebleeve slaet tien slaegen stellende het selve daer meede voor alle man. Borgen: Cornelis en Peeter Z. van Aerle. Item de helft verdeelt in een woonhuijs, stal en hof, staende en geleege alhier onder de oude vrijheid te Eerschot. Sijnde groot voort geheel ruijm een loopens. Neffens erve met eene sijde Goort Vogels c.s., dander sijde Aelbert van Casteren c.s., het een eijnde de gemeene straet, het ander eijnde de heer Bogaerts, los en vrij uitgenomen slands en vrijheidslasten en jaerlijx daer uit te blijven vergeleden de helft van een pagt, twaelf stuijvers en agt penningen aan 't comptoir te S' Bosch. Aen te vaerden de huijsinge belooke paesschen en den hof te half maert eerstkomende. Beijde ingeset bij Hendrik van Abbenes op twee en taghentig gulden. Gehangen van een honderd en twintig gulen en gedaelt op vier en taghentig gulden, is daer voor gemijnt bij den insetter slaet vijf slaegen, stellende het selve daermede voor alle man. Verklaerde desen coop gedaen te hebben ten behoeve van Antonij Bek. Ten daege des Hoogsels slaet Johanna Wouter van der Heijde nog een slag en stelt tot borge Peeter Wout. van der Heide. Aldus publicq en voor alle man verkogt op heede binnen de Vrijheit Sint Oedenrode den elfde julij 1700 negen en sestig.
Persoon in schepenakte:
Cornelis Zeegers van Aerle
Jan Zeeger van Aerle
Hendrik Seeger van Aerle
Hendrikus Zeger van Aerle
Zeeger Zeeger van Aerle
Peeter Zeger van Aerle
Maria Zeeger van Aerle
Maria Segers van Aerle
Hendrik Zeger van Aerle
Maria Zeger van Aerle
Johanna Wouter van der Heijde
Hendrina Janse Roijakkers
Jan van Tuijl
Johanna van Tuijl
Zeeger van Aerle
Theodora van Hert
Jan van Ansem
Roelof van Zon
Aelbert van Casteren
Hendrik van Abbenes
Adriaen Versantvoort
Antonij Brox
Goort Vogels
Antonij Bek
Peeter Wout
Z. van Aerle
Z. van Aaele
Datering:
1769
Pagina:
451
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
189
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
155 Soo heeft Johan Craenen als rentmeester van de heer Lachier heer van Tildonck verpacht een welgelegen hoeve, bestaende in huijs, schuer, hoff ende bomgaert etc. soo het Dirck Daniels van de Hurck dat tegenwoordich in sijn gebruijck is hebbende.
Persoon in schepenakte:
Daniels van de Hurck
Johan Craenen
Datering:
1685
Pagina:
245
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
68
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
154 Jan Gerits de Cort man ende momboir van van Maijken sijne huijsvrouwe, Peeter Anthonis van de Laeck weduwnaer van wijlen Jenneken sijn huijsvrouwe Cathalijn weduwe Denis Gijsberts van Lieshout, Roelant Janssen van de Huerck, Henricken weduwe Nicolaes Janssen van de Huerck ende Alphonsa van Tartwijck weduwe wijlen Lenart Janssen van de Huerck, alle kijnderen ende erffgenaemen wijlen Jan Lenarts van de Huerck ende Anna van den Spijckert alias Hoevens. Oock erffgenaeme van wijlen heer Theodorus van de Spijckert in sijn leven geweest priester etc. der stadt Brussel. Die welcke verclaerde te constitueeren ende in haere comparanten steede gestelt Peeter Mombers ende Maria van Drunen? sijne huijsvrouwe woonende tot Brussel, om te ontfangen alle pagten ofte chijnsen van het sterffhuijs van gemelte wijlen heere van de Spijckert etc.
Persoon in schepenakte:
Jan Gerits de Cort
Peeter Anthonis van de Laeck
Denis Gijsberts van Lieshout
Roelant Janssen van de Huerck
Nicolaes Janssen van de Huerck
Lenart Janssen van de Huerck
Jan Lenarts van de Huerck
Alphonsa van Tartwijck
Anna van den Spijckert
Theodorus van de Spijckert
Maria van Drunen
Peeter Mombers
Datering:
1685
Pagina:
243
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
68
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende