skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 Kranten
 
 
 
 
 
beacon
3 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Echo, 1892-03-12; 3
Naam krant:
De Echo
Pagina:
3
Datum:
1892-03-12
Jaargang:
1892
De Notaris TEUUNGS te GENNEP. zal Publiek Verkoopen: 1 0]) Maandag" 14 llaart 1893, om 10 uren " voormiddags, ter , herberge van P. Clevers te Afferden, Veerhuis : OPEMIAIE YERPACHTEW : Bs laffllSMide WEIBIN oMsf kMu plii: 1. T'~oor den IIoogGeb. IJeer Graaf niA' EN TOT nOEXSnnOKCIL De K-oeweide van deu Vrijenhof, groot pi. m. 84 Aren of 3 M. Den Dries No. 13 aan de Kapelsche weide. Den DiicH No. L5 aan de Brouw. Voi»r het VVcjsaiz<H'» tan liet !«05)e!ide jaar. j De beide Driessen kunnen ook naar verkiezing i gehooid v^■o^den. j 3. Voor let B. C. KERKBESTUUR van ! - Afferden, I Voor deii fijd van 3 jareii: j ! A. De nieuwe aangelegde Weide, aehter in i het Langveld, groot circa 4 Hect. 37 Aren of 15ViM. ' B. De nienw aatigelegde Weide, op Wilsberg, i groot 1 Hect. 49 Aren 80 cent, of 5V4 M. j 0. De Weide aan Wilsbergsche Straat, groot 2 H. 35 Aren of 8V1 M. Deze 2 laatste Weiden liggen circa 40 Meters van elkander. O Zaterdag' den 26 Maart 1893, des voor- middags te 1] ure, in het Cafe van Mejuff. de Weduwe Veezett-Mooeen te Gennep : 1. Voor dea Heer HENDRIKUS MOOREN : 56 Slagen ELZEN SLAGHOUT, gekapt liggend in het Beekerbosch onder Ottersim. S, Voor Mej. de Wed. VERZETT : - 1000 stuks EIKEN en DENNEN SCHANS- SEN in 'tVen. 3. Voor PETER NOIJ, te Gennep, rijksweg ; 13 Nos. SLIETEN. 1000 .stuks DENNEN SCHANSSEN. 5 Nos. SPARREN en BOONSTAKEN. 5 Nos. DENNEN GELINTPALEN. De Notaris TERWINDT te G110E.SBEEK, zal, op Woensdag' 16 Maart 1892, voorm. 10 uur, bij M. v. d. Gkinxen te Middelaar, Publiek V erlioopen : Voor den Heer L. TIMMERMANS ; 44 perc. TOFI^OTT'X' in het ,/Zeven- daal" onder MJddelaar. J. H. R. VAN KOOLWiJK, NOTARiS te Verkoopt bij inzet - en toeslag op W oensdagen 9 en-33 Maart 1893, telkens des voormiddags om 10 uur, ten koffiebuize van den lleer Bkaam te Groenbeek, 0KDER GR0ES3EER: 1.. Huis, Erf en Bouwland, op de Horst, groot 1 Hec.iaTe 3 Aren 40 centiaren,behoorende aan J. VERBBRK. 2, Huis en Bouwland, op de Horst, grool 91 Aren 31 centiaren, behoorende
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1924-07-12; 5
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
5
Datum:
1924-07-12
Jaargang:
1924
Merkwaardjghedeti van't Land van Cuijck en Boxmser. DOOR A. F. VAN BEURDEN. DE BEEKER STAAIJ EN HARE EIGE- NAARS. Nu wij de verschillende geschiedkundige merkwaai digheden van Vierlingsbeek en omstreken verteld hebben, mogen wij niet verzuimen ook het een en ander te vertellen van de Beeker Staaij; zeer be- kend en oud. Ze ligt bij den uitloop der beek, die uit het Venraysch broek en de Spurkt komt, als Loobeekwater leverde voor den Loo- beeker of Smackter en voor den Beekschen watermolen. De Staay is er gekomen uit de noodzakelijkheid der verbinding tus- schen de twee Maasdorpen Vierlingsbeek en Bergen, die recht tegenover elkander liggeii, terwijl de overgang in de flauwe boclit der Maas er rustig is. De hoogte, waarop het veerhuis de Staaij staat, is met een ringmuur aan de Zuidzij- de bevestigd, waarin een hardsteenen wa- penschild met schildhouders een tweetal leeuwen gemetseld is. Zij zijn afkomstig van de afbraak van het kasteel Makken, waaraan het Veer een tijdlang toebehoord heeft. Allereerst behoorde het aan een familie, die zich ook van de Staaij schreef, en nog langen tijd zich in Beek en ook te Groe- ningen voortgezet heeft. De eerste door mij gevonden omstreeks 1580 was Ebbert of Elbert van de Staaij, die het Veer, huis, hof, schuur, tuin en bouwland bezat en een perceel weiland, genaamd het Over- stuk groot ongeveer anderhalven morgen. Het goed was belast met een sester ha ver aan het Gilde van Holthees. Elbert werd door zijn zoon Jan opgevolgd die met Geetruida PalLncq trouwde en weer twee zoneii had, omstreeks 1635 geboren, Geurt en Assuerus. Zij kregen ieder hun aandeel in de Staaij en het Veer. Gcurt trouwde met Anneke Vlocken en had twee jongens Alard van de Staaij, ter wijl Sweer zijn breeder met Coba Reijn- ders in den echt trad en vijf kinderen had, van welke Christiaan met zijn vrouw Anneken Albers in Groeningen woonde. Het Veer was in gemeenschappelijk bezit. der families en dat is gewoonlijk maar half werk. De heer van Macken, Johan Renier
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1935-03-09; 5
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
5
Datum:
1935-03-09
Jaargang:
1935
VI. HET VEER. Sedert eeuwen bestaat er te Vierlings beek een veer, algemeen bekend onder den naam van De Staai of Beekerstaai. Uit een oude Memorie zijn wij het een en ander over dit veer te weten geko- men. De heerren van het voegere land van Cuijk, waartoe ook Vierlingsbeek be- hoorde, waren vaak in strijd met het na- bijgelegen Gelder, zoo ook op het einde der lie eeuw. In die dagen stond aan het hoofd der heerlijkheid Johanna van Cuijk. Zij deed „des gudesdages nae sunte Lucien-dage der heiliger joncfrouw" te weten 15 December 1400 ten behoeve van Willem I, hertog van Gelder, afstand van het benedenste gedeelte harer heer lijkheid, zich tevens verplichtende tot leenhulde voor het overige van haar ge bied. De hertog gaf haar voor deze af- stand het levenslang vruchtgebruik van haar vroeger gewest. Op denzelfden dag verklaarde de stad Grave den hertog te erkennen als haar bestuurder en beloofde hem hulde en trouw, waarop deze, daags daarna de vrijheden en rechten der stad en van het land van Cuijk bij afzonder- lijke brieven bevestigde. Het gewest bleef echter een Brabantsche leen en de Hertog van Gelder nam de verplichting op zich om de leeneed bij het hertogelijk bestuur van Brabant af te leggen, wijl het gebied van Cuijk deel uitmaakte van dat hertogdom. Hieruit wordt het duidelijk, hoe hertog Arnoud van Gelder omstreeks het mid den der 15e eeuw aan zijn zoon Johan kon toestaan te Vierlingsbeek een veer op te richten. Dit voorrecht werd hem geschonken op voorwaarde, dat hij ge- noemd veer jaarlijks zou verpachten tegen een bedrag, dat cijns heette en waar van 5 goudguldens aan een klooster moesten geschonken worden. De zoon nam dit aan en zou de bepaalde som aan een klooster- gemeente in de nabijheid van Straelen overdragen. Tien jaar later in 1488 deed dit convent afstand van die schenking en schonk die cijns aan rldder Hendrik Schenck van Nidegen. In de eerste helft der 16e eeuw be- weerde echter de Heer van Well en Ber gen, dat het recht van overvaart, ook a
ook de cijns van de voorgaande jaaren v66r den jaare 1575 mede voldaan waren" Hier is natuurlijk geen sprake van de som, die jaarlijks voor het veer moest betaald worden, want die bedroeg meer. Reeds is meegedeeld, dat in 1488 door een klooster bij Straelen het recht op de recognitie van 5 goudgulden was ge schonken aan Hendrik Schenk van Ni degen. De Heeren van Well waren ver- want aan die familie en daardoor in het bezit gekomen van genoemde cijns. Uit andere oude stukken blijkt, dat ook het geld voor de overvaart geregeld door de eigenaars van het veer te Vier lingsbeek werd betaald. De reeds aan- gehaalde Memorie bevestigt dit voor de jaren van 1679 tot en met 1694. Op het einde der 17e eeuw had Gerard Lief kens te Maashees „uit eigen autho- riteit zich vermeten aldaar een veer op te richten". Natuurlijk kwam de heer van Venraij en Macken als eigenaar van De Staai te VierUngsbeek hiertegen in verzet. Hij wendde zich tot de Raad van Brabant en ook tot het bestuur van 't land van Overmaas. Op 23 Maart 1691 volgde de uitspraak en de deurwaarder Johannes van Drijendaal maakte aan Liefkens bekend, dat hij gehandeld had ■ in strijd met het recht. Bij herhaling wisselde het veer te Vier lingsbeek van eigenaar. Tijdens het le ven van Johan van Gelder, die van zijn vader verlof bekwam om het veerhuis aldaar te bouwen, werd het bewoond door Maes Rembot van Beekerstade en zijn huisvrouw Margriet. Op het einde der 16e eeuw was Hendrik Donckers; Heer van De Staai. De oude Memorie zegt van hem: „Ede toen de nagelatene' goederen van denselven Hendrik Donc kers hebben moeten worden verdeeld on der deszelfs kinderen, zoo is in den jaare 1593 op den 12en Februari het gemelde veer toegedeeld aan Aart Palinx, als man ende momboir van Aeltje Donckers, als zijnde aan denselven Aart Palinx voor deszelfs lot onder anderen aan en toebedeelt de Staeij met het veer, en mits dien het gemelde veer met de huizinge van Beekerstaeij, zijnde het veerhuis van hetzelve veer. Dan na den dood van A
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS