skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
110 Jan Janssen Verwetheringhe (71) oud-schepen te Schijndel Gijsbert Willems van den Boogaart (62) ook oud-schepen en Jan Janssen Verhaegen (55?) ook oud-schepen wonende onder Wijbosch met een verklaring van Jan Jan Ruth Lamberts namelijk “dat seeckeren waterloopken commende uijt seeckere braecxken genoempt de Calverlocht egeene gemeijne loop en is maer allenlijck diende om bij noodt off excessive regenwater, het water van tselve braecxken te lossen daerbij niemant anders als d'eijgenaers van tselve braecxken (die seer weenich sijn) aengelegen is ende oversulcx oock bij hen attestanten kennissen nimmermeer schauw op heeft gegaen, oock noijt van oude lieden hebben hooren seggen dat tselve oijt met de schauwe is begaen geweest veel min tselve eenen schauwloop soude wesen of daervoor uijttertijt gehouden, gekent ofte oock begaen is geweest – tot henne redenen van wel wetentheijt allegeerden sij attestanten samenderhant dat sij inde voorscreven hertganck sijn gebooren van jonghs af opgevoedt ende altijt hebben verkeert ende particulierlijck verclaerde die voorschreven Jan Verweteringhe ierste attestant dat hij drij mael is schepen geweest ierstelijcke omtrent den jaere 1650 ende gecontinueert twee jaeren ende daer naer wederom omtrent 1656 ende insgelijckx gecontinueert twee jaeren ende voor de derde reijse schepen is geworden omtrent den jaere 1658 ofte 1659 onbegrepen ende gecontinueert een jaer ende middelretijt geduerende sijnen schepenampt altijt den schauwe onder den voorgenoemden hertganck van den Wijbosch met verscheijden pachters van den houtschadt ofte onderrentmrs soonen die noempt de schauwe mede begaen op allen waterloopen die beschauwbaer waeren maer noijt gegaen te hebben ofte van d'onderrentmrs versocht te gaen op dit bovengenoemde waterloopken comen uijt de Calverbocht;
Vervolg:
Gijbert Willems van den Booggaart tweede attestant, verclaerdt tot sijne particuliere redene van welwetentheijt dat hij tweemael is schepen geweest onder den selven hertganck ende ierstelijck inden jaer 1645 ende gecontinueert omtrent vijff jaeren ende andermael omtrent den jaere 1653 ende gecontinueert omtrent twee jaeren ende geduerende sijne schepenampt altijt de schauwe mede helpen begaen op allen waterlopen die beschauwbaer waeren onder den slven hertganck, maer oock noijt op tselve bovengenoemde loopken gegaen off verscht te gaen, noch naerder verclaerende tot sijne reden van welwetentheijt dat hij is vande principaelste geerfden int selve braexken ende alsoo een vande gene die meest geinteresseert soude sijn maer effenwel noijt geweten off hooren seggen dat tselve loopken is geschauwt geweest, Jan Janssen Verhaegen derde en leste attestant verclaerde tot sijne redenen van particuliere welwetentheijt dat hij is tot schepenn gestelt inden jaere 1665 ende gecontinueert drij jaeren ende middelertijt geduerende dese jaeren van sijne schepenampt altijt de schauwe over de schauwbare loopen inden selve hertganck helpen begaen maer noijt gegaen off versocht te gaen op het bovengenoemde waterloopken comende uijt de Calverlocht”. Getuigen: Jan Delis Janssen en Willem Willems van Groenendael, beiden Schijndel.
Persoon in schepenakte:
Gijsbert Willems van den Boogaart
Gijbert Willems van den Booggaart
Willem Willems van Groenendael
Jan Jan Ruth Lamberts
Jan Janssen Verwetheringhe
Jan Janssen Verhaegen
Jan Delis Janssen
Jan Verweteringhe
Datering:
12-02-1670
Pagina:
102
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Sint-Oedenrode
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
16
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS