skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
21 Jan Lambert Claes man van Peeterken weduwe van Jan Gijsberts van den Bogart ‘gedurende sijnen houwelijck nu tot vijf distincte reijsen toe van de selve sijne voors. huijsvrouwe ende haer kijnderen verwekct byden voors. Jannen Gijsberts van den Boogart is ewech gegaen ende daer af gaen loopen berovende het huijs soo van rogge boeckweijt ende andersons oock mede genomen ende gedragen alle gereede penningen die den selven coste oft wiste te crijgen ende furneeren nae breeder luijt van den getuygenisse daer af gepasseert voor heeren schepenen alhier in daete den tweeden mertij deses lopenden jaers 1644 waer door dicwels tusschen den voors. Jannen sijne voors. huijsvrouwe end ehaere kijnderen grooten twist gereesen geweest ende noch dagelycx geschaepen is, daer door te gerijsen meerder twist ende in allen den twist haedt verschillen ende differenten als voor gereesen ende noch te gerijsen te voorcomen ende neder te leggen – Soo sijn gecompareert voor schepenen ondergeschreven die vs. Kan Lamberts ter eenre sijde ende die voors. Peeterken met Gijsberden ende Hendrick heure wittige sonen ende Jan Anthonissen man ende momboir van Emken sijn huijsvrou des voors. Peeterkens wittige dochter ter andere sijden ende sijn metten anderen veraccordeert vereenicht ende verdraegen als volcht als te wetene dat die voors. Jan Lamberts voortsaen inde huijsinge des voors. Peeterken ende heure kijnderen egeen onderweijndt ofte administratie meer en sal hebben noch oock over heuren erffelijcke erffhaefelijcke goederen actien crediten schulden ofte wederschulden mer dat d’administratie end eonderweijndt sal hebben die voors. Peeterken met heuren kijnderen ende dat die voors. Jan sal blijven vuijten huijse van den voors. Peeterken ende heure kijnderen tallen huijshouden ende blijven bij sijnen vaeder oft andere plaetsen daert hem sal gelieven onder conditie nochtans dat die voors. Jan ten huijse van de selve sijne huijsvrou ende heure kijnderen sal mogen verkeeren
Vervolg:
ende comen gaens ende staens gewijse sonder betlastinge van den voors. sijne huijsvrouwe oft heuren kijnderen ende metten anderen te houden goede correspondentie ende vrienscappe soo sulcx behoort, dat oock den voorn. Jan nu ende ten euwigen niet meer en sal hebben te pretenderen opte voors. goederen des voors. Peeterkens ende heure kijnderen soo erffelijcke erffhaefelijcke haeffelijcke gereede en ongereede die voors. Peeterkenende heure kijnderen toebehoirende oock opte …..heur aengecomen ende aenverstorven oft alnoch aen te comen ende aen te versterven egeene vuijtgescheijden ende sal die voors. Jan hier voor ende ten respecte van desen hebben behouden ende genieten alle de gereede penningen bij hem mede genoomen wech gedraegen ende ontfangen van Janne Adams van Gerwen ende Jan Dircx van den Oetelaer ende vorders ofte andersins niet des sal die voors. Peeterken met heure kijnderen oock gehouden sijn te betaelen alle ende een iegelijcke schulden daer de selve mede belast is ende oock metten voors. Jannen heuren man geduerende heuren huwelyck gemaeckt soo ende in der vuegen dat die voors. Jan daer af ten euwigen daege sal ongemaent (?) ende ontlast blijven voor tvoldoen ende naecomen van sgeens voors. die voors. Jan Peeterken Gijsbert Henrick ende Jan Anronissen elck een verobligende ende verbyndende sijnen persone ende gueden hebbende ende vercrijgende ende gelovende alle tgene voors. tachtervolgen ende ten euwigen daege vast stedich ende onverbreeckelijck van werden te houden sonder arg oft list – actum vijften mertij 1644 testes scabini Jan Voets, Goossen Jans ende Aerdt van der Cuijlen
Datering:
5.3.1644
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
73
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS