skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
74 'Instructie ende conditien waer op de borgemeesteren van den jare een duysent sesshondert ende negen ende vyfftich hebben aenvert het borgemeester ampt ende in dese nabeschreven conditien beraemptt met den heere stadtholder ende schepenen ende sijn borgemeesteren Gerlinck Jan Henricxsen ende Rover Jan Henricxen, presenterende eenen persoon in dyer qualiteyt, Henrick Michiel Donckers, Jan Tonis Jacobs ende Geraert Geraerts aent Haenvelt.
* In den iersten sullen de selve borgemeesteren alle dorpslasten inbeuren op hennen cost en den comptoren waerinne den dorpe mochte sijn gehouden, als oock op hennen eygen cost te betalen, ende dat alleenlyck met het beurloon van den gulden enen stuyver.
* Ende vorders alle dorps regeringe te plegen volgens d’ oude gewoontte.
* Ende sullen de borgemeesteren schuldich sijn in hen jare te betalen de comptoiren de twelff maenden off alle andere tax ons van slans wegen op geleijt volgens d’ uytdeelinge by de regerders te wordden gequotiseert, waer toe hen sal gegeven worden behoorlycken ceelen.
* Ende de executie van de comptoiren die soude mogen vallen, sullen de selve borgemeesteren niet mogen inbrengen ten laste van den dorpe, soo verre alst mogelyck is ’t hun alleenlyc tselve aff te doen met hen beurloon.
* Item sullen de voorschreven borgemeesteren aengaende het gebruyck van de gemyntte van Eert ende daer vuyt te bescheyden ’t geene den heere officier off synen gecommitterde daer van voormaels mochte hebben genoten in hunne oft andersints in regarde vant contingent van de breucken ofte keuren die hen dyenaengaende soude mogen competeren.
* Item sullen de voorschreven borgemeesteren schuldich ende gehouden wesen hennen behoorlycke rekeninghe te doen binnen den tyt van ses weken oft soo haest hen mogelyck wesen sal naer expiratie vant jaer volgens d’ ordonnantie.
Vervolg:
* Item sullen de voorschreven borgemeesteren schuldich ende gehouden sijn egene groote noch cleyne schenckagie te doen aen eenige officieren, soldaten oft anderen sonder consent van wethouders ofte schepenen, ende dat int bywesen der selve.
* Item sullen de voorgemelde borgemeesteren gehouden sijn t' allen tyden als sy ontboden wordden op eenighe dachvaerden ierst te vercondigen aen de schepenen ende den borgemeesteren oft den gecommitterden, daer geweest synde hen behoorlyck rapport te doen van de propositie ofte gepasseerde van dyen aen de wethouderen schepenen alhier.
* Item sullen de borgemeesteren egene verdinge maken met die van Eerde 't sij met consent van schepenen, ende oock in hennen bywesen. Ende sullen de selve beesten van de borgemeesteren oft iemant in hennen naeme getekent oft met het ysser gebrant wordden.
* Item sullen de voorschreven borgemeesteren egene gemijntte mogen vercopen als met consent van schepenen, ende alle costen bij den coper ofte coperen te betaelen, te weten paelgelt, maetgelt ende alle andere gerechticheyt de hoogen overicheijt aengaende, alles te betalen sonder schade van de gemyntte.
* Item sullen de borgemeesteren moeten de keuren ende breucken nerstelyck in beuren die op de gemytnte sullen vallen ende becalengeren sonder eenige simulatie ende behorlyck overgeven, op dat den heere vant 'tgeene hem dyenaengaende volgens de lantcartte mochte daer van toecomen ende int sijne niet en mocht wordden vercort.
* Item sullen de borgemeesteren moeten beuren comptoire gelt, den patecom ad 2 - 10 - 0, sonder de gemyntte eenich verlies oft schade in te brengen.
Vervolg 2:
* Item sullen alnoch de voorschreven borgemeesteren gehouden wesen t' accepteren ende te voldoen alle bewysen by schepenen gegeven wesende tot laste van den dorpe mits dat de voorschreven borgemeesteren in hennen jaere sullen op leggen ende betalen vyff vierdendeel ceels, wesende de pacht cedulle ten behoeff der renthefferen, waer mede het corpus van Vechel is belast volgens den bewyse bij schepenen daer toe sullen wordden gegeven, ende dat opt beurloon van oudts daer toe staende.
Op huyden den 12en februarij 1658 soo hebben Gerlinck Jan Henricxsen ende Rover Jan Henricxsen in hen qualityt, Henrick Micgiel Donckers, Jan Tonis Jacobs ende Geraert Gerarts aent Haenvellt als borgemeesteren hennen eedt behoorlyck gedaen aen handen des heere officiers in gevolge de voorschreven instructie ter presentie der wethouderen voorgelesen ende sijn de borgemeesteren door den heere officier in ban ende vrede geleecht op pene van outs daer toe gestatueert, ende dat niemant in functie van bedieninge hen sal mogen inureren, misdoen, slach noch stooten in eenige manieren op peene voorschreven paratelyck te verbeuren ten behoeffe des heere officiers.'
Getuigen: G. Roeffs, Heijman Hendricx, Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, Hendryck Handryck Martens, Peter van Valderen en Jan Jan Dierckx, schepenen
Bijschrift: 'Op huyden den 7en augusti 1659 soo heeft Peter Henrick Lamberts als borgemeester door afflyvicheyt Gerijt Gerijts synen eedtt behorlyck gedaen'. Getuigen: Matijs Peters, G. Roeffs, Peter van Valderen, Jan Jan Dierckx, Lambert van der Straten en Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melijs van Dijeperbeeck  
Gerlinck Jan Henricxsen  
Rover Jan Henricxen  
Henrick Michiel Donckers  
Jan Tonis Jacobs  
Rover Jan Henricxsen  
Henrick Micgiel Donckers  
Hendryck Martens  
Jan Jan Dierckx  
Peter Henrick Lamberts  
Peter van Valderen  
Lambert van der Straten  
Geraert Geraerts  
Geraert Gerarts  
Heijman Hendricx  
Gerijt Gerijts  
Matijs Peters  
G. Roeffs  
Datering:
12-02-1659
Pagina:
208-212
Soort akte:
Borgemeester
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga