skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Kranten

Kranten

Oude kranten zijn bij uitstek geschikt om informatie te vinden over grote en kleine gebeurtenissen uit het verleden, maar ook vind je er veel gegevens in over personen, advertenties van bedrijven, verslagen van sportwedstrijden enz.

Hier kun je op ieder willekeurig woord zoeken in tienduizenden krantenpagina's van voornamelijk lokale kranten uit Noordoost-Brabant:

- Boxmeers Weekblad, 1868-1945 (Boxmeer en omstreken)
- De Echo, 1881-1945 (Cuijk en omstreken, Gennep en Zuid-Gelderland)
- Graafsche Courant, 1852-1949 (Grave tot Boxmeer en omstreken)
- Udensche Courant, 1910-1970 (Uden, Veghel, Erp, Boekel, Gemert en omstreken)
- Krantenknipsels Bende van Oss

De jaargangen t/m 1945 zijn online te doorzoeken en bekijken, de jaargangen vanaf 1946 vanwege auteursrecht alleen op onze studiezaal.

Let op: alle teksten zijn via ocr (optical character recognition, automatische tekenherkenning door de computer) toegankelijk gemaakt. De ocr-software maakt daarbij veel fouten. Een i of l wordt dan bijvoorbeeld als een 1 herkend. Houd hier rekening mee bij het zoeken.

Tip: veel Brabantse kranten kun je ook doorzoeken via www.delpher.nl

> Algemene hulp en zoektips

beacon
6 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1884-02-23; 1
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
1
Datum:
1884-02-23
Jaargang:
1884
— Gedep. Staten van Noordbrabant heb- ben bepaald, dat te Boxmeer de le zitting van den Militieraad op Donderdag den 20 Maart en de 2e zitting op Vrijdag 24 April des voormiddags ten 10 ure zal gehouden worden. — Ter voldoening aan het op zee- en rivierwaterkeerende dijken en kaden in deze provincie is door Ged. Sta ten de waterstand bepaald, waarop de wa- terkeeringen onder Linden, Cuijk en Oeffelt bij ijsgang of gevaar behooren te worden bewaakt. Boxmeer, 22 Febr. De wagendienst ". p.n hier naar Oeffelt v. v. zal met 1 Maart Worden gestaakt. Beugen, 22 Febr. Gisteren werd alhier door de Parochiale afdeeling Beugen der St. Gregorius-Yereeniging de eerste uitvoe- ring in de nieuwe kerkmuziek voor eene eivolle zaal, b'estaande nit vele ZEw. HH, Geestelijken uit deze omstreken en andere zangliefhebbers en leeken, onder leiding van den ZEerw. heer Kapelaan dier parochie, gegeven. Was de zang zuiver en rein, ■de juiste uitspraak van de woorden verhoogde nog het effect. Moge het voorbeeld van Beugen door alle andere zangkoren gevolgd worden. — Aan eene school van eene landelijke plaats in Limburgs Noorden werden twee Onderwijzers gemagd. Onlangs deed zich een sollicitant voor de betrekking op en zou waarschijnlijk ook benoemd zijn gewor den, want hij viel nog al in den smaak van den Burgemeester der plaats en aan de noodige bekwaamheid ontbrak het niet. Maar de Gemeenteraad moest eerst gehoord worden en diens stem gold ditmaal niet in het voordeel van den sollicitant. Met meerderheid van stemmen werd hem de betrekking geweigerd en waarom ? — «0m- dat", zoo oordeelden de leden van den Eaad in hunne scherpzinnige raadsbeslaiten, r.ls wij dien persoon benoemen, dan gaat hij heel zijn inkomen vcrteren in de woon- plaats van en bij zijne ouders, (die een half uur van de plaats, die wij niet noemen zullen, verwijderd wonen). Zoodoende blijfi: niets van zijne verdienste in onze gemeente". Wat hier niet strookte met het gevoelen der Eaadsleden, teleurgesteld gemeentebe- lang of
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1886-07-03; 2
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
2
Datum:
1886-07-03
Jaargang:
1886
bericlrt. Op is een boot kerkelijke terugkeerden, gens de bericht^n 25 dooden uit het wa ter opgehaald. ITALIE. De cholera te A enetie, ofschoon niet in ergen graad, heeft gelijk te Napels den godsdienstzin der geloovigen op bijzondere wijze doen toen'ennjn. De kerken waren voortdurend met biddenden gevuld. Yooral de kerk Santa Maria della Salutte, aan het Guidecca Kauaal, ook in gewone da* gen een druk bezocht heiligdom, was in deze tijden nooit Icdig en kon den toe- vloed des volks niet bevatten toen den 8 Juni de kanlinaal-patriarch een plechtige pontificale Mis, om aan God de afwending van den geesel te verzoeken opdroeg. De Sindaco of burgemeester, geheel de gemeen- teraad en de raad der oudsten uit de doge- stad woonden den plechtigen Hoogdienst bij. Deze openbare betuigingen van gods- vrucht door de voornaauiste ingezetenen en de ofBcieele hooggeplaatiten heeft een die* pen indruk op het volk gemaakt. De laatste tijdingen maken gelukkig van een afnemen der vreeselijke ziekte gewag. — In Itdie is een nieuwe dr.. Tanner opgestaan : Giovanni Succi van Eorli, een onderneinend jongman, die als reiziger in Afrika reeds dikwijls van zich heeft doen spreken. Yoor eenige maanden van zijne laatste reis teruggekeerd, verzekert hij, dat hij in Afrika een vocht ontdekt heeft, uit verschillende kruiden getrokken, dat do raacht bezit om het mensehelijk lichaain van binnen als te mummificeeren en onge- voelig te maken voor eenige belioefte. Succi spreekt met opgewondenheid van deze ontdekking, hoevvel hij nog niet weet op welke wijze de mannen der wetenschap ze in toepassing zullen brengen. Zijne eer ste proef te Rome slaagde niet gelukkig, men hiehl hem voor krankzinnig en sloot liera zelfs eetiigen tijd op. Toen ia hij naar Porli teruggekeerd en heeft er eene com- missie van aanzienlijke burgers uitgenoo- digd hem gedurende zijne proef te bewa- ken en getuigenis van den uitslag af to leggen. Negen dagen lang is hij daarop zonder drank en voedsel gebleven, en vol- gens de v
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1902-07-12; 1
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
1
Datum:
1902-07-12
Jaargang:
1902
6een Woorden iiiaar Daden. Geen mensch, die iiiet overtuigd is en niet openlijk erkent, dat er veel, zeer veel niet in orde is in onze tegenwoordige maatschappij. Er moet verandering, ver- betering komen. Dit zegt iedereen. Maar doet en handelt 00k iedereen volgens deze uitsprakea ? Voegt 00k ieder een de daad bij tiet woord ? Och, of bet zoo was ! Wij balen als voorbeeld aan den strijd tegen het alcoholisme, tegen het drank- misbruik met al zijne noodlottige gevolgen. Wij zien en hooren, dat alleman zijne afkeuring en veroordeeling over het al coholisme uitspreekt. Alleman erkent het misbruik van drank als eene van de voor- naamste oorzaken van de rampen en ellenden, die rondom ons voortwoekeren. En wij zouden nu meenen, dat ook alle man zijn best gaat doen om dien door alien geduchten geesel af te wenden. Maar dan rekenen wij totaal mis. Hoe velen, die bij al de rampzalige gevolgen oozer hedendaagsche drinkgewoonten nog koud en onverschillig toekijken en het alcoholisme in breeden stroom onstuimig laten voortbruisen. Vraag aan den Staat, wat hij denkt van het alcoholisme. Hij zal antwoorden, dat de Jeneverkwaal de ondergang is van het land. En vraag dan eens aan den Staat, waarom hij zich tegen diennatio- nalen vijand niet met alle kracht van wapenen verweert? En de^ Staat zal u antwoorden: Wat wilt ge, dat ik doe ? Ik kan niets: de openbare meening zou mij niet steunen. Ik geef subsidie aan de drankbestrijdersvereenigingen, maar ver- der kan ik niet gaan. En intusschen woekert het alcoholisme voort, als een gier wegvretend het ge- zonde leven des volks. Stel dezelfde vraaag aan onze afge- vaardigden, aan de Staatslieden. Aller antwoord zal eenstemmig zijn: het alco holisme is de kanker onzer samenleving. Maar vraag hun, wat zij dan wel doen om dien kanker te genezen ? En zij zullen u afschepen met beloften voor de toe- komst. En de kanker vreet immer verder. Vraag aan de ouders, wat zij denken over het drankmisbruik. En alien te za- men zullen u toeroepen: Weg me
tot bedaardheid en rustig slapen breiigen; vaders, die hunnen jongskes al vroeg den weg naar de herberg leeren dooi" hen uit te sturen om jenever te halen. Vraag aan de geneesheeren, wat hunne wetenschap zegt en hunne ondervinding leert omtrent het onmatig jenevergebruik. Zij noemen den alcohol een vergif, dat slechts in bizondere gevallen als medicijn eene gunstige werkingkan hebben. Maag-, lever-, hart- en nierziekten schrijven zij op rekening van het overmatige drinken van alcoholische dranken. Doch zoekt ge weer, wat deze mannen der wetenschap, die zoo hoog staan in de oogen der pa- tienten, in hunne praktijk doen om de voiksvooroordeelen uit te roeien, dan vindt ge, dat zij hun gezag maar uiterst zwak laten gelden, zoo zy zelfs ten be lieve der zieken niet veel door de vingers zien wat hunne wetenschap als absoluut schadelijk en nadeelig voorhoudt. Raadpleeg ten slotte de openbare mee ning. Fier als koningin op haren troon gezeten, zal ook zij haar banvonnis uit- spreken over de groote kwaal des tijds. Alcohol is verderfelijk voor lijf en ziel, voor verstand en geest, voor het huise- iijk geluk, voor heel de samenleving. En om deze beweringen te staven zal de publieke opinie voor den dag komen met tabellen en statistieken, die bewijzen, dat het alcoholisme onze gevangenissen vult, onze gasthuizen en krankzinnigengestich- ten bevolkt, en daarenboven nog een ongekend aantal menschen langzaam ten grave sleept. Maar vraag nu ook eens aan die publieke opinie, wat zij, de machtige, doet om dat gevreesde alcoholisme te bestrijden, en zij zal,de handen rustig in den schoot leggend, u zuchtend antwoorden: Ik doe niets, omdat er toch niets aan te doen is. Maar wat spreken wij over anderen? Wij zelven vallen in dezelfde fout. Met woorden en hooge uitspraken keuren wij de drinkgewoonten af en toch blijven wij voortgaan in den ouden sleur , maar schenken en drinken. Och, zoo wij eens de daad bij het woord wisten te voegen ! Zoo wij eens als mannen van het voorbeeeld durfden
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Graafsche Courant, 1937-10-27; 3
Naam krant:
Graafsche Courant
Pagina:
3
Datum:
1937-10-27
Jaargang:
1937
en prestige en riep: „Kerels, jullie hebt ge- lijk, maar pakt het verkeerd aan". Na 'n lange redevoering, waarin de noodige hef- tigheid en scherpte niet ontbraken, kreeg hij 't klaar, dat nog diezelfde dag het werk op de fabriek hervat werd. Wat dit Ariens gekost heeft, blijkt uit de woorden, die hij later jaren eens sprak, toen men hem op de heerlijkheid van dat sociale werk wees: „Bid God, dat ge nooit voor zooiets komt te staan". Naast deze groote „Twentsche" daden, volgt Ariens' grooter werk: de drankbe- strijding. Als sociaal priester zag hij de verwoestingen door drankmisbruik aange- richt, van zeer nabij. De enorme omvang van deze „geesel des volks" wordt door de volgende zegswijze van een vrouw uit het volk getypeerd: „Er is in een gezin zooveel noodig: brandewijn en jenever en toch ook brood voor de kinderen...." Ook hier ver- richtte Ariens zoo'n voornaam pionierswerk. In de „Katholieke Werkman" besloot hij zijn artikel over zedelijkheid met er op te wijzen, dat de onmatigheid in zoo'n nauw contact staat met de onzedelijkheid. „Be- strijd (aldus Ariens) den gruwel van het drankmisbruik niet met algemeenheden, maar met een bepaald matigheids of af- schaffingsgenootschap". Door zijn woord in de pers had Ariens reeds velen voor zijn idee gewonnen en toen men op Ariens' ko- peren priesterfeest 'n geschenk wilde aan- bieden, wist en kon men ook niets beters geven als de oprichting van „Sobrietas". De drankweer was Ariens werk. Hij heeft er voor gewerkt, gesproken, gereisd, gestreden en geleden. Als de drankbestrijding zijn eenig levenswerk geweest was, dan was Ariens' leven reeds rijk geweest. En toch, drankbestrijding is niet alleen Ariens' levenswerk geweest, hij deed meer, veel meer. Men mag, (aldus Rector Colsen), zijn nagedachtenis dat groote onrecht niet aan- doen, van eerst en vooral, zoo niet uitslui- tend, den drankbestrijder in hem te zien. Het verloop van Ariens' leven is gauw ge- teekend. In 1901 volgde zijn eerste pastoors- benoeming in Steenderen
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
Pagina: 1