skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Kranten

Kranten

Oude kranten zijn bij uitstek geschikt om informatie te vinden over grote en kleine gebeurtenissen uit het verleden, maar ook vind je er veel gegevens in over personen, advertenties van bedrijven, verslagen van sportwedstrijden enz.

Hier kun je op ieder willekeurig woord zoeken in tienduizenden krantenpagina's van voornamelijk lokale kranten uit Noordoost-Brabant:

- Boxmeers Weekblad, 1868-1945 (Boxmeer en omstreken)
- De Echo, 1881-1945 (Cuijk en omstreken, Gennep en Zuid-Gelderland)
- Graafsche Courant, 1852-1949 (Grave tot Boxmeer en omstreken)
- Udensche Courant, 1910-1970 (Uden, Veghel, Erp, Boekel, Gemert en omstreken)
- Krantenknipsels Bende van Oss

De jaargangen t/m 1945 zijn online te doorzoeken en bekijken, de jaargangen vanaf 1946 vanwege auteursrecht alleen op onze studiezaal.

Let op: alle teksten zijn via ocr (optical character recognition, automatische tekenherkenning door de computer) toegankelijk gemaakt. De ocr-software maakt daarbij veel fouten. Een i of l wordt dan bijvoorbeeld als een 1 herkend. Houd hier rekening mee bij het zoeken.

Tip: veel Brabantse kranten kun je ook doorzoeken via www.delpher.nl

> Algemene hulp en zoektips

beacon
5 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1873-08-02; 2
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
2
Datum:
1873-08-02
Jaargang:
1873
56 stemmen. De heeren H. W, A. Hohmann en J. van de Griend bekwamen respectivelijk en 409 stemmen. Het getal der geldig uitgebrachte stemmen bedroeg 887. — De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de burgemeesters der veischillende ge- meenten opgave verzocht van het cijfer der bevolking, van het getal kiezers naar den te- genwoordigeu census en naar een census van f 10 voor den gemeenteraad, van f EO voor de Tweede Kamer, met vermelding te- vens hoeveel kiezers zijn aangeslagen in grond- belasting, personeel en patent, in twee of in een der belastingen. Verder hoeveel der in- ;ezetenen voor een bedrag van f 10 in het personeel of voor minder zijn aangeslagen; hoeveel hunner in den hoofdelijken omslag der gemeente bijdragen en opgaven der be- drijven, beroepen of neringen dierzelfde cate- gorie van kiezers. — Door de plaatselijke schoolcommissie te Groningen zijn de hoofdonderwijzers aldaar gemachtigd om in overleg met een harer le den den schooltijd te beperken tot de mor- genuren, zoodra de thermometsr meer dan 75 graden aanwijst. — De wijding van den Duitschen oud- iatholieken bisschop dr. Eeinkens door den )isschop van Deventer mgr. Heijkamp is be- paald op den 11 n Augustus. — De <Tijd" meldt, dat onze voormalige iandgenoot, de heer Ignace "Wils, geboren te Eavenstein, kolonel commandant van het korps Oarlistische Zonaven , bij de inneming van Igualada in Catalonie is gesneuveld. — De Jury van den tooneelwedstrijd te Brussel heeft, voor wat betreft de Noord-Ne- derlandsche mededingende Maatschappijen; den eersten prijs toegekend aan bet „drama- tisch gezelsohap" van Roermond, met hetstuk „Een Fransch Krijgsgevangene." —- Bij gelegenheid der begrafenis van een militair den 24 JuU jl. trof een der man- schappen van het garnizoen te Gorinchem. die belast waren met het doen der gebruikelijke schoten, het ongeluk dat onder het laden zijn geweer afging. Het schot trof den luitenant, die met de leiding belast was, op de borst, zonder echter eenig letsel veroorzaakt
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Graafsche Courant, 1873-08-23; 3
Naam krant:
Graafsche Courant
Pagina:
3
Datum:
1873-08-23
Jaargang:
1873
cn ;; wettelljke bcpalingen, waarvan bleek, dat zij tot niets goeds leiden, ongedaan gemaakt wierden. Mngexondeu mededeelingen, IIOOFOPIJN. Er is geen prudukt, dat zoo- veel kracht bezit , en do hoofjpiin spoediger kan doen vCrdwijnen, dan het Eau d'Anvers van den hr. Aug. dp Marbaix, le Aniwerpen. Gesloukt op geurige krulden, planten, wortels, enz. kan deze parlaraerie zeer veel kracfat uit- oeleuen op hoofdpijn en migraine, nl. door sterke ophalingen en kompressen op het voor- boofd en de slapin. Het wordt door de gan- sche geneesku ndige f'aktilteit aanbevolen. 3^l3lioerxrA^lb.le. Dejer dagen oiitvingen wij het le Nr. van den Zevenden Jaargang der KATHOLIEKE ILLUSTllATIE, dat voor dezen jaargang veel belo.ift, Munite reeds de vorige uit door keur van gravuren , waarondcr vooral de Londensche schetseo van den eenigen Dor6 moeten genoemd worden , de nieuwe jaargang zai, volgens liet prospectus, van tijd tot lijJ bepaakielijk de meesterwerken der Hollandsche, Vlaamsche, Italiaansche en andere schilderscholen den le xers voor oogen voeren. De le aflevering reeds bevat kcurige gravuren, de le en de 3e zijn prachtig, terwijl ook het a op weg naar huis," naar een sehilderstuk van den iiritsclR'n kitn- stenaar Faed, en het portret van onzen be- roemden landgenoot Ignace Wils, den roem der KATHOLIEKE ILLUSTRATIE, io zake van artistiek, waardig handhaven. De premieplaat, het portret van Z. M, onzen geeerbiedigden Koning, is eene kunstvol uitgevoerde chromo-lithographie. Wij twijfelen niet, of dit gciltiistreerd tijd- schrift, waarin schrijvers en schrijfstgrs van naam voor degelijke lektuur zorgen, zai nog meer uitbreiding erlangen. KERKELIJKE BEUIGTEN. — De Monileur des jeunes ouvriers brengt het volgende in lierinnering. Zoo als bekend is, ward het gezag van Thiers, des avonds ten 11 1;2 ure, overgedragen aan maarschalk Mac- Mahoa. Den volgenden morgen werd in de kerk van den H. Lodewijk te Versailles, het H. Misoffer, ten 6 ure, bijgewoond door eene dame en een heer, di
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Graafsche Courant, 1873-08-30; 2
Naam krant:
Graafsche Courant
Pagina:
2
Datum:
1873-08-30
Jaargang:
1873
KEliKELIJKE BEftlGTEN. — Naar de Maasbode verneemt, is een heer uit Rotterdam, die dezer dagen voor zakei: naar Berlijn ging, bij zijne aankomst in die slad gearresleerd, omdat men in hem een Je suit meende te zien. Nog verneemt hetzelfde blad uit goede bron, dat de plegtige uitvaart voor den in Spanje gesneuvelden kol.-komdi. Ignace Wils , van wege de familie heeft plaats geliad te Ravenstein, op verl. donderdag ; ter wijl te Rotterdam van wege de Zouaven— broederschap, in de le helft van Sept., een pleglig Requiem met mililaire eer zal gehou den worden in de parochiekerk van den H, Dominikus. De lir. Meter, een Nederlander, die zich te Home vesligde, heeft voor arme en ver- waarloosde kinderen aldaar scholen opgerigt, fen einde die kinderen nu ook van bybels. enz., te voorzien , worden in ons land giften ingezameld , waarvoor reeds nagenoeg f 300 ontvangen is. — le Kralingen heefl een diefstal plaats gehad in de R. K« kerk , waarbij de daders, die zich door het breken eener glasruit lot het kerkgebouw toegang verschaften, het volgende hebtjen ontvreemd ; den iuhoud van 4 oflfer- bussen, waarvan de waarde echter lultel mag heeten; den zilv. krans van het Mariabeeld, gewerkt van witle koralen met zilver, een ge— bedenboek met zilv. slot, en 2 kleine tinnen kannetjes met schenkbordje. — Den 7 en 8 Sept. zal eene groote bede- vaart worden gehouden ter eere van het H, Hart van Maria te Issoudun , waarop lalrijke godsdienslige vereenigingen uit Frankrijk, El- zas en Lolharingen, Engeland, Italie, Belgie NederlaDd,ZwilserlaDd, Spanje, Oostenrijk, Mar-
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Graafsche Courant, 1873-10-04; 2
Naam krant:
Graafsche Courant
Pagina:
2
Datum:
1873-10-04
Jaargang:
1873
waarheid ; in meerdere gem. hebben zich ge' vallcn dier ziekle voorgedaan, veelal met doo- delijken afloop. In Bergen-op-Zoom zijn 3 personen, die aan diarrhee lijdende personen oppasten, door de cholera aangetast en binnen 20 uren bezweken. — lu den loop van dit jaar zullen nog 1200 man boven het gewone kontingent naar Indie verlrekken. Dingsdag a. s. gaao 200 man, weIke met de reeds vertrokkenen een aantai uitmaken van 3200 man, zoodat in het geheel in dit jaar 4lt00 man naar Indie zullen zijn gegxpediiierd. — De hr. Augusta Wils, breeder van den gesneuvelden Ignace Marie, is met een 20tal Rotterdammers naar Belgie vertrokken, met verdere bestemming naar Spanje, om aldaar dienst te nemen in de gelederen der Karl Zouaven. — Een handelshuis te Amsterdam, deelt mede, dat het berigt uit Amerika ontving, Tolgens hetwelk hoofdzakelijk de spekulanten van professie zware verliezen zullen lijden bij het hervatten van den fondsenhandel. — Door den hr. Rahr is uit Parys mede- gebragt eene nieuwe uilvinding, die elk pianist met het meeste sukces zal kunnen gebruiken. Door dezeo eenvoudigen en betrekkclijk wei- nig kostbaren toestel kan men, zonder eenige moeite, elk. stuk transponeren in een anderen toonaard. Men begeleidt bij voorbeeld een zan* ger, een instrumentist, en deze wenscht een Nr., dat in G. staat, in Es le ziugeu oi te spelen ; men heeft dan niels meer te doen, dan den transposileur 4 halve loonen lager te zetten, en terwijl men iu G. blijft doorspelen, geeft de piano het muziekstuk in Es lerug. Zoo kan men helzelfde $tuk in elken toonaard overbrengen, in we^rwil, dat men blijft spelen in den toonaard, waaiiu het stuk gezet is, — Voor diegenen onzer iandgenooten, weIke belang stellen in den veehandel, is hier een staaltje, hoeveel volbloed koeijen en kalveren somtijds waard zijn, of ten minste weIke prij- zen daarvoor betaald worden. Te Dtica (slaat New-York), werd dezer dageneene kudde van 115 stuks hbornvee in, publieke veiling ver- koclit. De kudde was' a^ngek
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
Pagina: 1