skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Kranten

Kranten

Oude kranten zijn bij uitstek geschikt om informatie te vinden over grote en kleine gebeurtenissen uit het verleden, maar ook vind je er veel gegevens in over personen, advertenties van bedrijven, verslagen van sportwedstrijden enz.

Hier kun je op ieder willekeurig woord zoeken in tienduizenden krantenpagina's van voornamelijk lokale kranten uit Noordoost-Brabant:

- Boxmeers Weekblad, 1868-1945 (Boxmeer en omstreken)
- De Echo, 1881-1945 (Cuijk en omstreken, Gennep en Zuid-Gelderland)
- Graafsche Courant, 1852-1949 (Grave tot Boxmeer en omstreken)
- Udensche Courant, 1910-1970 (Uden, Veghel, Erp, Boekel, Gemert en omstreken)
- Krantenknipsels Bende van Oss

De jaargangen t/m 1945 zijn online te doorzoeken en bekijken, de jaargangen vanaf 1946 vanwege auteursrecht alleen op onze studiezaal.

Let op: alle teksten zijn via ocr (optical character recognition, automatische tekenherkenning door de computer) toegankelijk gemaakt. De ocr-software maakt daarbij veel fouten. Een i of l wordt dan bijvoorbeeld als een 1 herkend. Houd hier rekening mee bij het zoeken.

Tip: veel Brabantse kranten kun je ook doorzoeken via www.delpher.nl

> Algemene hulp en zoektips

beacon
115 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Graafsche Courant, 1934-11-24-1; 3
Naam krant:
Graafsche Courant
Pagina:
3
Datum:
1934-11-24-1
Jaargang:
1934
komen voor het clublocaal. Met meerder- heid van stemmen werd tot clublokaal ge- kozen het cafe van den heer Jan van Zut- phen. Als nie'uw lid van de Postduivenvereeni- ging werd toegelaten de heer Adrianus Boonaerts. Hierna had de bestuursverkie- zing plaats. Als bestuursleden werden her- kozen de heeren J. van Stokkom, voorz. Harri van Liempd, Jan Kempkens, M. v. d. Rijdt, en als nieuw bestuurslid Hub. Hoefs, deze zullen de functies onderling verdee- len. Kampioenschappen in 1934 werden ver- diend als volgt: Iste hokkampioenschap H. V. Elk met 7271 punten; 2de hokkam pioenschap G. Theunisz met 7226 punten. Iste duifkampioenschap Gebrs. Theunisz met 1582 punten; 2de duifkampioenschap A. de man met 1537 punten. Jonge duiven: Iste hokkampioenschap G. Theunisz met 2797 pnt.; 2de hokkampioen schap H. van Liempt met 2780 pnt.; 3de hokkampioenschap A. Swinkels met 2465 p. Iste duifkampioenschap A. Swinkels met 741 pnt.; 2de duifkampioenschap Harri v. Gennip met 702 pnt.; 3de duifkampioen schap M. V. d. Rijdt met 6 punten. Na een dankwoord van den voorz. voor de aangename debatten en gezellig samen- zijn, werd deze geanimeerde vergadering gesloten. — Op de et St. Michiels-Gestel gehouden postduivententoonstelling "behaalde onze dorpsgenoot de heer M. v.d. Rijdt in de schoonheidsklasse 3 eerste prijzen en een eervolle vermelding. Wei gefeliciteerd. Uden kan er zijn met de Postduiven. *— Gepasseerden Maandag-avond had in cafe Verkuijlen de eindwedstrijd plaats tusschen de Biljartclubs „Nooit Volleerd" gevestigd in cafe Verkuijlen en „Krijt op tijd" gevestigd in cafe Hendr. van Zutphen. Eerste vijftallen Nooit Volleerd: Jan Verkuijlen, 75 caramboles. M. V. Doom 45 carmb. G. Hoogaars 75 carmb. B. V. d. Berg 75 carmb. Nic. Theunisz 67 caremb. Eerste vijftal Krijt op tijd: G. Theunisz 68 caremboles. Joh. V. Grinsven 75 carmb. P. Bevers 68 carmb. C. Swinkels 61 carmb. H. Janssen 75 carmb. Tweede vijftal Nooit Volleerd: Ant. Ockhuizen 19 caramboles. A. P. V. Stokkom 32 carmb. R
*— In den nacht van Maandag op Dins- dag werden in een weiland op Melle door bloeddorstige honden ten nadeele van den landbouwer Martinus van den Heuvel en Jan van Driel twee melkschapen gedood en verscheurd, verder was nog een schaap bijna dood en twee erg verwond. *— U.V.V. Uislagen Junioren-toumooi '34. P.S.V. 1—Union 1 3—2. U.V.V. 3—Nooit gedachtl 0—0. P.S.V. 1—Unioen 1 3—2. Dosko 1—D.E.S, 1 1—1. *— De bekende Udensche renner de heer H. Willems, wist j.l. Zondag op de ronde van Oijen den 4en prijs te winnen. Een Belg won den eersten prijs. 't Is nog mooi voor Hari. Proficiat. *— Uitslagen Voetbalvereeniging U.D.I.: U.D.I. 1—Zwaluwen, Oeffelt 3—0. U.D.I. 2—A,D.O., Schaijk 4—2. U.D.1.3—Wilhelmina Escharen 5—2. Wedstrijd programma voor Zondag a.s,: U.D.I.—Constantia. U.D.I. 2—D.E.S. 2. Constantia 3—^U.D.1,3. *— Hockey. U.H.C. speelde tegen O.N.L. uit Eindhoven, stand was 1—1. *— Vechtende Barn-ervelder Haan. Op 't Veld bij van Oorschot staat de Barnervelder haan telkens na schooltijd klaar om de kin- deren na te loopen en te bijten als een kwade hond. Gepasseerden Maandag begon hij tegen twee kleine kinderen te vechten waarvan het eene tegen den grond viel. Voorbijgan- gers joegen toen op tijd den vechtersbaas op de vlucht, *— Spoedvergadering van den Raad dezer gemeente, op Dinsdag 20 November 1934, des namiddags half vijf. We waren op tijd aanwezig, maar de voorzitter zeide ons vriendelijk, dat hij even van te voren ge- heime vergadering hield en dat we maar zoolang op de secretarie zouden gaan. We hebben daar wel een uur zitten wachten, voordat de concierge ons kwam zeggen dat we mochten komen en 't begon. Voorzitter: Burgemeester Buskens. Secretaris: Hub. Hoefs. Aanwezig alle leden. De voorz. opende de vergadering met den Chr. groet, en stelde aan de orde: 1. Ingekomen stukken. a. Brief van Ged. Staten als antwoord op den brief die de Raad had ingezonden over de machtiging om te mogen uitbetalen; b. Goedkeuring inzake den grondverkoop van Antonius van Meelis op
Gevonden alinea's: 3
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Graafsche Courant, 1934-11-03A; 2
Naam krant:
Graafsche Courant
Pagina:
2
Datum:
1934-11-03A
Jaargang:
1934
INGEZONDEN STUKKEN. Buiten verantwoordelijkheid d. Redactie Geachte Redactie. Het „Weekpraatje" in uw blad van j.l. Zaterdag 27 Oct. lokt mij uit tot het maken van eenige opmerkingen. Ik hoop, dat uwe Redactie de goedheid zal hebben, deze enkele regels te plaatsen in uw ,wakker streekblad, waarin zoo echt en eerlijk de diverse belangen van streek en plaats hun belangsteliing en verdediging vinden en waarin zoo gezellig een boom over vraag- stukken, die ons alien na aan het hart lig- gen, kan worden opgezet. De Zeereerw. Schrijver der Weekpraatjes, zal mijne vrijheid niet euvel duiden". Ik ken zijn Eerwaarde's breede en joviale „savoir vivre" genoeg en het zal hem ongetwijfeld genoegen doen te zien, dat velen met aan- dacht zijn pennevruchten lezen en volgen. De Z.Eerw. Schrijver bespreekt de be kende Helmondsche rede van Pater Henricus. Hij had de rede in zijn „Weekpraatje" kunnen voorbij gaan, haar als een „quantite negligeable" in vergetelheid laten rusten, maar.... nu Z.Eerw. haar aanraakt, en dat — zooals ik onlangs in de courant las — voor den talrijken lezerskring van dit blad, nu vind ik, dat de Eerw. Schrijver haar wel wat te lichtvaardig behandelt. De rede, voortgekomen uit de diepe be wogenheid van dezen tijd, verdient anders en beter. En, dat om de volgende redenen: Wat Pater Henricus sprak, is waar. En nu kan de bezadigde Pastoor van 't brave Zeeland, zich wat ergeren aan de ruwe bast, — een baardige Capucijn is nu een- maal vanzelf wat hariger dan een glad- geschoren Mr. of Jhr. of 'n piekfijne bureaucraat. — De rede van Pater H. was hoogst actueel, en de inhoud weerspiegelde niet alleen de gesteldheid en gedachtenstroom van onze arbeiders, maar van de breede lagen onzer gansche bevolking, bij zonder, die van mid denstanders en lagere ambtenaren. Het intact laten van de salarissen der hoogere functionarissen, de opeenhooping van ambten, is nog steeds, en wordt steeds meer een doom in 't oog van alle groepen der bevolking. Zeker, wanneer dat zoo luide wo
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Krantenknipsels Oss, criminaliteit Oss en omgeving; 131
Naam krant:
Krantenknipsels Oss
Pagina:
131
Jaargang:
Januari - september 1935
A. , Afschriften processen verbaal van den voorzitter van het centraal stembureau voor kennisgeving aangenomen. b. Kennisgevingeii "an aanneming der be- noeming door de nieuw benoemde leden van den raad. .\lle gekozen leden t.w. v. d. Akker, v. d. Heu- vel, Kocken, Liefkens, v. Poppelen, v. Rossum, en Schraven nemen hunne benoeming. c. Schrijven van Ged. Staten inzake telefoon- aansluiting van den gemeente veldwachter. Ged. Staten hebben het raadsbesluit goedge- keurd. Verzoek van de Nrd. Br. R. K. Blindenzorg- vereeniging „St. Antonius van Padua" om sub- sidie. De gemeente is noodlijdend, ten gevolge waar- van reeds eerder door den Raad besloten is. geen subsidies meer te verleenen. Het adres wordt voor kennisgeving aangeno men. Eenzelfde verzoek is ingekomen van de Prov. Vereeniging „Het Groene Kruis." Het Con jU Laliebureau te Oss werd in 1934 door 36 moeders uit Herpen bezocht en werden daaraan 142 adviezen verstrekt. De Raad zou gaarne subsidie willen verstrek- ken, doch is van oordeel, dat Ged. Staten het toch niet zullen goed keuren. Verzocht zal wor den om een bedrag van f 35.— goed te keuren voor het jaar 1936. Bij de rondvraag komt de wenschelijkheid naar voren op verschillende plaatscn in de gc- meente brandputten te plaatsen. De voorzitter stelt voor 't in werkverschaf fing te laten uitvoeren. Hij zal een plan laten maken. Het lid van Poppele zegt dat het Varkens- straatje zeer slecht is. De voorziter zal het laten onderzoeken. Het lid Kocken vindt de verhooging van de ziektepremie van 15 op 30 cts. veel te hoog. De heer Moorman heeft hem gezegd, dat dit een besluit is van Ged. Staten. De uitkeering is nog maar 70 pet. De voorzitter zegt, dat de verhooging alken
Verhuring grond. De inwoner van Lanen heeft niet kunnen koo- pen, doch wil een perceel huren voor 20 jaar. ^ Het lid V. d. RAKT zegt, dat daar weer af stand van is gedaan. Ook de heer W. v. Dooren wil grond huren ad f 5.— per jaar, voor lO Jaar, Na eenige discussie bes'flit_de Raad liet per- ceeJ voor 5 "jaar te verlmrfen en liet gras, dat er nog op staat voor f 2.50 te geven. De gemeeiitebegrooting 1934 en de begrooting van het G. E. B. ondergaan enkele administra tieve wijzigingen. De verordening van het vergunningsrecht dient naar aanleiding van een ministerieel schrijven te worden gewijzigd. De nieuwe voor gestelde redactie wijziging wordt door den raad goedgekeurd. Het rechc wordt op f 40.— mini- imini gehandhaafd. De politievereeniging Michael" heeft zich met een adres tot den raad gericht met het ver zoek de veldwachterswoning telefonisch aan te sluiten in verband met de criminaliteit ten plattelande. De VOORZITI'ER zou het gaarne zien. De kosten zullen nu iets hooger worden daar een technische verandering in de lijnen moet wor den aangebracht. Het lid VAN DUREN vindt het zeer nuttig. De VOORZITTER zegt dat de kosten van aan- sluiting ruim f 50.— zullen bedragen. De voor- deelen zullen echter zeer talrijk zijn. Het lid V. d. RAKT zou eerst prijs willen aan- vragen en in de volgende vergadering een be- slissing willen nemen. In principe is er de raad echter voor. Het agendapunt wijziging bouwverordening" wordt aangehouden tot de volgende vergadfe- ring, aangezien nog meer^ere wijzigingen moe- tenten worden aangebracht. De voorgestelde wijziging der algemeene politie-verordening wordt door den raad aangenomen. Het houden van vogels in donker gemaakte kooien^zal voo^ taan verboden zijn. Voorgelezen wordt nu een brief Vj^KTSen heer V. d. Ven, waarin deze mededeelt per 1 Juii' ar.s. ontslag te nemen als armtneester. De SECRETARIS deelt nog me^^at v^-d. Ven bereid i.s mondeling de reden vaa zijn omtslag- name kenbaar te maken. Het ltdk V. d. RAKT zou li^ii dat "fti
Vergadering Zuivelfabriek. Dinsdag had de jaarlijksche algemeene leden- vergadering plaats van de Coop. Stoomzuivel- fabriek oit. Donatus .alhier. De rekening en verantwoording over het af- geloopen boekjaar 1934, waarvan alle leden een afschrift thuis ontvingen, verkreeg de algemee ne goedkeuring der vergadering. Hieruit bleek, dat in't afgeloopen jaar werden aangevoerd 2.592.819 K.G. melk met een gemid- deld vetgehalte van 3.197%. Voor bereiding van 1 K.G. boter waren noo dig 26.18 K.G. melk. Wegens periodieke aftreding van de lieeren L. Zegers, de Bruyn en A. Janssen en ter voorziening in de vacature A. Jans werden ge kozen: L. Zegers, A. Janssen, A. v. d. Horst en J. M.'Vollenberg. , . „ • u ^ Eene aanvulling van het Huishoudelijk reg- lement, waarbij het de leden verboden wordt, :nelk aan particulieren te verkoopen of af te Icveren, werd goedgekeurd. Nadat aan de ledem-•^de toezegging werd ge daan, dat^i^r het ^ejfiopen jaar nog eene ||Biikeedn«]^i^5'Mgenvvan circa 7 cent per ge- W^toTi^^.G. melk,'werd deze vergadering, dr^ een vlot verloop had, met den gebruikelijken groet gesloten. Inkuiling. Dinsdag j.l. had alhier voor het eerst eene inkuiling plaats van g-'oenvoer, ondet l/iding en aanwijzing van de heer Peters, Hoofd der Landbouwschool te Oss. Naast verschillende landbouwers en johge boeren was ook mede a?nwezig de technische Adviseur van den J. Boerenstand. Ingekuild werd, als eene proefne- ming, het gewas van circa 8 Aren boohen, wik- ken en tarwe onder elkaar. ros|^len. „De Maliskamp". Op 13 Augustus aanst. zal de zeereei^. heer H. C. A. M. Schoenmakers, zijn nieuwe pasto- rie in „De Maliskamp" gaan betrekken.
De raad der gemeente Veghel kwam op juni in een openbare vergadering bijeen. . " Voorzitter: F. C. v. Lith. Secretaris: S. de Visser. . , Aanwezig: alle leden. Ingekomen stukken: Diverse goedkeuringsbe- sluiten van Raaclsbesluiten o.m. betreffende huurverlaging middenstandswoningen, verkoop van bouwterrein aan J. A. v. d. Broek en reke- ning-courant crediet voor buitengewone uitga- ven worden voor kennisgeving aangenomen. , Brief van den Hoofdingenieur-directeur vSn den Rijkswaterstaat in Noordbrabant te den Bosch, waarin wordt voorgesteld den weg van- af Sluis IV tot den zijweg naar Zijtaart in be- heer en onderhoud over te dragen aan de ge meente Veghel tegen een «fkoopsom van f 8000 door het Rijk aan de gemeente Veghel te beta len. Deze afkoopsom berekend naar 5 pet. en naar aangenomen onderhoudskosten van f 400 per jaar. „ Burgemeester en wethouders stellen voor be- zwaar te maken tegen een rentevoet van 5 pet. daar dit te hoog is voor den tegenwoordigen tijd. Zij willen het percentage gesteld zien op 4 pet. wat dan een verhooging van afkoopsom beteekend tot f 10.000.—. Er wordt verder op gewezen dat de verbinding met het kerkdorp Zijtaart behouden zal blijven. De raad gaat .ic- coord met de gemaakte bezwaren van burgem. en wethouders. Eenige verzoeken. De verzoekschriften van Adr. Smits en A. V. Dooren om geregeld in de werkverschaffing te worden geplaatst worden gerenvoyeerd naar B. en W. \ Het verzoekschrift van de secretaris-ambtena- ren Nielen en van Pelt wordt niet behandeld. Het verzoekschrift van P. Ketelaars e.a, be treffende de verlichting van den zandweg-op het Middegaal bij Adr. Aarts wordt niet ingewil- ligd. Het bezwaarschrift van de N.V. Koopvaart, tegen haar aanslag in het havengeld (bi) wyza van abonnement), wordt afgewezen. Het kbhier der hondenbelasting 1935 worit vervolgens vastgesteld. - Tot leden der :5ChattingSC0mmissle voor ai<r Inkomstenbelasting wegens vierjaarlijksche pe riodieke aftreding worden herbenoemd de hee- ren G. Donkers, G. v
Gevonden alinea's: 6
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Krantenknipsels Oss, criminaliteit Oss en omgeving; 72
Naam krant:
Krantenknipsels Oss
Pagina:
72
Jaargang:
1933-1934
waardiging heeft opgewekt. Ik moge daartegen- over opmerken, dat hun ingezonden stuk my in niet mindere mate heeft verbaasd. Wat toch is het geval? heeren zijn op 31 Maart in een cafi te Oss, waar zij als vreed- zame verslaggevers — met het doel achter de waarheid te komen — vertoefden, ernstig mis- handeld. Logisch zou zijn geweest, dat zy zich naar'de politie zouden hebben begeven met het verzoek, naar deze aangelegenheid een onderzoek in te stellen en de schuldigen strafrechtelyk te vervolgen. Dit is niet geschied. De heeren hebben, zooais zij zelf verklaren, pas uren na het het gebeurcje den inspecteur van politie te Oss, toen hij zich bij hen vervoegde, verteld, wat er gebeurd was. Zij hebben toen ver- zocht geen vervolgirig in te stellen. De vraag rijst onmiddellijk: nWaarom hadden zij daar be- zwaar tegen?" Zeer waarschijnlijk zou dit onder zoek al het geschrjjf hebben voorkoraen, daar dan het resuitaat van dat onderzoek — en meer niet — in de pers zou zijn verschenen. Het gevolg van hun verzoek, om geen onder zoek in te stellen, was, dat 66rst de le^zing, die zij van het gebeurde gaven in de bladen verscheen en pas later de lezlng van het gebeurde, aan de hand van de gegevens, die het onderzoek, dat ambtshalve werd ingesteld, omdat het .hier vermoedelijk een misdrijf tegen het leven betrofi werd gepubiiceerd. Naar onze meening hebben wij de heele — tamelijk onverkwikkeiyke — aangelegenheid objectief weergegeven, geheel overeenkomstlg de beginselen, die aan een behoorlijke en waarheid- getrouwe beoefening van het delicate beroep van de lournalstiek ten grondslag behooren te Uggen. Nu keeren de heeren zich tegen de _ laatste lezing, die in vrijwel alle opzichten afwijikt van hun weergave van de feiten. Het zou een einde- loos geschrijf, zonder eenig resuitaat worden, om uit te gaan maken, wie gelijk heeft. Wii hebben onze inlichtingen, zooais die in bet artikel van 11 April vermeld zijn, van bevoegde zijde. Wii weten, dat het onderzoek van de politie tot resui
De medewerkers van JieveTf" geven hun lejsing^ van liet geval. " Amsterdam, 12 April 1934. Oeachte Redactie, Met verbaizing en verontwaaLPdiging hebben wtJ feet stukje gelezen> dat door uw correspondent te Nymegen in uw avondblad van gisteren is ge- plaatst onder het hoofd „Het avontuur te Oss — Geheel andere lezing." Het eerste gedeelte, waarin wordt beweerd, dat ,»d« berichten omtrent de criminaliteit in -ess dikwyXs in hooge mate tendentieus> zelfs meer- malen bezyden de waarheid zyn" kunnen wij ge- voegelijk voor rekening van uw correspondent laten! Ook hij zal niet ontkennen, dat er in Oss den laatsten tijd inderdaad moorden, beroovingen «n brandstichtingen hebben plaats gehad: indien hy meent, dat de series artikelen over Oss de laatste maanden in bladen als „De Telegraaf" en »Het Volk" verschenen, tendentieus of bezijden waarheid waren, zoo kan deze meening ons, die van de reportage, welke wij voor* het week- bl'^ „Het Lreven" onder handen hadden, nog geen l-fetter en geen foto hebben gepubiiceerd, niet deren. ^och het tweede gedeelte van het stukje raakt ons persoonlijk en dwingt ons, daar het krasse onwaarheden bevat, tot een scherp protest. Hieronder volgt punt voor punt, wat uw corres pondent, resp. zijn zegsman, ons in de schoenen schuift, en wat werkelijk is voorgevallen. lo. Wij zouden een kind van negen jaar bier en Bigaren hebben gegeven om het vervolgens te fotografeereUp De waarheid is, dat het kind een glas bier te drinken kreeg van zyn vader. Wij hebben ons daarover niet slechts verbaasd, doch er tegen geprotesteerd. Ook de sigaren kreeg het kind van zyn vader, die, toen wy er tegen protesteerden, dat het kind zou rooken, eenvoudig een sigaar nam — uit het doosje van den tweeden onderge- teekende, dat op tafel stond — en deze aan zijn zoontje gaf! En het was de vader, die ons verzocht, een portret van zijn kind te maken, en daarvoor reeds in het caf^ het geschikste hoekje uitzocht. Er was toen geen sprake van een foto. waarop het kind met biergla
Gevonden alinea's: 6
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende