skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Kranten

 Kranten
 
 
 
 
 
beacon
22 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1876-08-05; 2
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
2
Datum:
1876-08-05
Jaargang:
1876
©osfmiii. Regunsligd door Let prach- tigste weder, deed do H. Eamilie van Box- meerZondag 30 Juli jl. met meer dan 350 Van hare ieden , andermaal eene bedevaart naar het miraculeus Beeld van 0. L. Viouw alhier. Ten 9 1/2 ure begon voor depelgrims de plech- tige tloogmis, opgedragen door den HoogEerw. Pater T. Krconen, Commissaris der Carme- lieten , geassisteerd door EE. PP. A. Smit8, Pastoor ia America en S, de Man, oiiderbe stuuider der H. Eamilie van Boxmeer, als Diaken en Subdiaken en door den WelEerjv. Heer L. Ramaeker?, Rector alhier als Index. Na het Evangelic besteeg de Zeer Eerw. Pa ter D. "Wellissen, Pastoor van Boxmeer, den kansel en wekte in eene schoone en boeiende taal de pelgrims op tot eene teeders gods, vrucht voor de Moeder Maagd, die door den Godmensch zelven als eene Vrijstad van het Nieuwe Verbond, als een toevluchtsoord der Christenheid werd aangewezen en wel vooral hier als eene Behoudenis der Kranken." Na den middag ten 2 are hielden de leden hier de gewone Zondsgsche vergadering, waar in vooral vnrige gebeden tot verschillende doeleinden door Maria werden ten Hemel gezonden. Daarna volgde de algemeene op name van de pelgrims in het alhier gevestigde Broederschap „Behoudenis der Kranken." On- der het Lof ten 3 1;2 ure bracht de Wei Eerw. Pater S. de Man een roerenden afscheidsgroet aan 0. L. Vrouw van Oostrum en beval al ien indrukwekkend aan de„Ark des Verbonds. Hierop verlieten de bedevaartga ngers vreug devol dit Heiligdom, ons alien gesticht heb- bende door hunnen vurigen god;dienstijver en hunne teedere liefde voor Maria, de„ Be houdenis der kranken." Voordat wij eindigen nog een harteHjk woord van lof aan de Zangorasectie der Hei- lige Eamilie en haren Directeur P. Kampman, die cm de flinke nitvoering der schoone Muziekmis „Missa brevis van Verhulst" ons alien uitermate voldaan hebben. —■ Vrijdag van verleden week is te Wan- roij het huis van en bevroond door Theodo ras Ilartjes totaal door brand vernield. Eene koe, paard, geit, 3 varke
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1883-10-20; 1
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
1
Datum:
1883-10-20
Jaargang:
1883
Koning drocg het Grootkruis van den Ned. Lecuw. H. M. was geklced in bruin satijn. Na het dojeuncr ten hove dcden do vorste- lijkc personen ccn rijtoer door Apcldoorn cn daarna veroenigde men zich aan een gala-diner. — Z. K. II. Alexander der Nedcrlanden, ] Prins van Oranjc,' is, naar men verneemt, ongestcld. Si. AnthontM, 19 Oct. Recht levcn- dig was het 11. Zondagavond in ons gcwoon- lijk zoo stil dorpje. En gecn wonder ; men kreeg tocn icts nict alledaagsch to zien. Nicts mccr of minder toch had er jil-iat* dan een wedrcn tusschen ecn geit cn ccn paard. Beide hccstcn waren prachtcTcmpla- ren on eerste hardloopcrs. Voor rcnbaan hail men den Paardenhemel (ecn wcg van circa 300 M, lengtc) bcpaald en om 9 unr, bc- gunstigd door hclder maanlicht, nam do hardtijderij ecn aanrang. Daar dc wcddcn- schap pa.s eenigc minuten te vorcn was aan- gegaan, had men voor do noodige afsluiting van het renpork niet kunnen zorgcn. Van. daar dat vele bereidvaardige toesrhonwcrs op eenige pnntcn langs de baan als afsehnt- ling dicnst dcden. Talrijk w.is het tocge- stroomdo publick dat dit paarden-gcitcnspcl wilde bijwoncn. Op het commando van „e e n, twee, drie! Vooruit met dc geit!!" sneldon beide dieren pijlsnel de renbaan in. Als ecn echte kunstrijdcr hcftnurde dcruitcr zijn paard : hij wist den rijtoer van den dronken Zeeuwschen boor uit Car- ri5 gctrouw na to bootsen. l3o geit was minder good gedrcsscord : cen toeschouwer kwam er mec in hiot zachto nanraking. En 't slot van do geschiedenis was, d.it do geit het cerst de renbaan had afgelec'l en de cigenaar er "van do niet oiiaardigo som van 40 glazen bier had verdiend. Dat do avond verdcr in gnllc vroolijkhcid werd doorgebracht, zai wcl niet vermchl bd* hoeven to wordon. . — Do examens bij het vak der postorijen zullcn aanrangon 13 November a. s. — Aan do he«rcn "W. van Nicnwstadt on Ph, WolIT, die bezwaar hadden gomaakt d« conccBsio voor den aanleti van cen stoomtrnm* weg van Nijmcgcn naarGra/^ te aanvaarden, tenzij hun dc voorke
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1896-04-04; 2
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
2
Datum:
1896-04-04
Jaargang:
1896
De Notaris Verbunt te Boxmeer zal op Woensdag den 8 April 1896, des voormiddags 10 ure, ten sterthuize van wijlen P. J. Rongen te Overloon, namens den voogd over diens minderjarige kin deren, publiek verkoopen: Een paard. Vier dragende en melkgevende koeien. 13 schapen, 1 hokkeling, 13 kippen en 4 varkens. Lange en korte kar, ploegen, egge, welboom, wanmolen, hak selbak, voerbakken, drankma- chine, snijklos met mes, snijbak, kalver- kooi, turfhekken en ander landbouwers- gereed. Kern, tobbe, vloten, kuipen, spinne wiel, een wekker, twee veerenbedden met toebehooren, tafel- en bedlinnen, kasten, kisten, tafels, stoelen, klok, platen in lijsten, ketels, potten, lampen, koper-, tin-, blik-, ijzer-, glas- en aardewerk. Eene partij hooi, stroo, rogge, haver, spurrie, boekweit, aardappelen, brand- bout en wat meer zal worden te voor- schijn gebracht. De Notaris Verbunt te Boxmeer zal op Donderdag den 9 April 1896, des voormiddags 9 ure, namens en ten woon- huize van Arn. Smits te Boxmeer, publiek verkoopen: Allerlei soorten van timmermansgereed- schappen, bestaande uit ; Draaibank, schaafbank, verschillende soorten lijst- en andere schaven, avegaars (effers), aks, dissel, handbijl, een werk- tuig tot het snijden van houten bank- en andere schroeven, beitels, gudsen, zagen, slijpsteen, voorts: Kabinet, ladetafel, glazenkast, kleer- en andere kasten, lesse- naar, stoelen, tafels, fauteuil, klok' kachel, ledekant met behangsel, 2 veeren bedden met toebehooren, len en linnen, spiegels, platen in lijsten, 1 koperen waschketel, een goede trek- mangel, allerlei keukengereedschappen, koper-, tin-, blik-, ijzer-, glas- en aarde werk, 4 ladders, een kruiwagen, egge, eene dragende geit, eene partij aardap pelen, hooi, stroo, mest en wat meer zal worden gepresenteerd.
De Notaris Verbunt te Boxmeer zal op Maandag den 13 April 1896, des voormiddags 10 ure, ten sterf huize van wijlen de Wed. Joh. van Ouijnhoven te Sambeek aan den Sambeekschen hoek, publiek verkoopen: Eene melkgevende koe. 20 kippen. Tafels, stoelen, kasten, kabinet,^ kachel met toebehooren, tafel- en bedlinnen, veeren bedden metj toebehooren, eene partij rogge en aardappelen, 500 KG. hooi, 1000 K. G. stroo, klok, koper-, tin-, blik-, ijzer- glas- en aardewerk en wat meer zal worden gepresenteerd. De Notaris Verbunt te Boxmeer zal op Dinsdag den 14 April 1896, des voor middags 10 ure, namens en ten woon- huize van de Weduwe en kinderen Al bertus Bloemen te Overloon, Publiek verkoopen: Eene melkgevende koe. Een paard. 2 varkens. Lange en korte kar, ploeg, egge, wel boom, wanmolen, hakselbak, voerbakken, snijklos en ander landbouwersgereed, kern, kuipen, tobbe, kasten, kisten, tafels, kachels, stoelen, platen in lijsten, lampen, spiegels, koper-, tin-, blik-, ijzer-, glas- en aardewerk, hooi, stroo, rogge, spurrie, aardappelen, brandhout en wat meer zal worden te voorschijn gebracht. Onmiddellijk daarna namens en ten woonhuize van Hendrikus Verrijdt te Over loon : Wanmolen, hakselbak, kalverkooi, ploeg, korte kar, hakselkist, baktrog, ijzeren sopketel, waschkuip, kern, stroo, spurrie en wat meer zal worden gepresenteerd. De Notaris Verbunt te Boxmeer zal op Woensdag den 15 April 1896, des namiddags 1 uur, namens en ten woon huize van de Weduwe J. v. d. Bosch te Haps, publiek verkoopen: Eene groote eikenhouten antieke kast met gesneden koppen. ' Eene groote partij timmermans- gereedschappen bestaande voornamelijk uit: Twee schaafbanken, waarvan een nieuwe met achtertang, allerlei soorten van beitels en avegaars (eflers), boren, span-, hand- en toffelzagen, eene draai bank met zwierrad en toebehooren, ree- en blokschaven, allerlei soorten van lyst-
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS