skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

De Commissaris van de Koningin over Hedikhuizen

BHIC
BHIC Bhic
vertelde op 31 maart 2009
bijgewerkt op 7 augustus 2018
Tussen 1894 en 1928 was Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Een van zijn taken was het regelmatig bezoeken van alle gemeenten in de provincie. Van die werkbezoeken hield hij nauwkeurig verslag bij. Dit had hij in al die jaren over Hedikhuizen te melden:

Nieuwsgierig naar zijn handgeschreven tekst? Lees die dan hier.

Hedikhuizen

Den 25sten Augustus 1898 bezocht ik deze gemeente; ik reed van ’s Bosch over Engelen en Bokhoven naar de Haarsteeg, alwaar het raadhuis van Hedikhuizen staat; vandaar reed ik over Luttel Herpt naar Herpt; waarna ik over Haarsteeg en Vlijmen naar ’s Bosch terugkeerde. Aan den Hoogen Maasdijk komende, vond ik de halve bevolking van de Haarsteeg om mij te verwelkomen. Het hoofd der school maakte zich tot tolk van de gevoelens der bevolking.

Met de harmonie St. Caecilia voorop, ging het nu in optocht naar het gemeentehuis; al dat volk maakte zooveel stof, dat ik haast niet uit mijn oogen kon kijken. Vóór het gemeentehuis had men de schoolkinderen opgesteld, de meisjes in het wit met kransjes op het hoofd; een paar kleine bruidjes om te strooien; een dochtertje van het schoolhoofd Prinsen, om mij een bouquet aan te bieden. De kinderen zongen een paar stukjes met de begeleiding van de harmonie (hetgeen zeer goed ging).

Op mijne audiëntie verscheen Pastoor Langenhuizen, een witheer van de Abdij van Berne. Voor ± 30 jaar heeft de gemeente eene subsidie van f. 18.000 aan den pastoor gegeven voor den bouw van eene katholieke kerk; nu heeft de pastoor grond gekocht om een liefdehuis te bouwen, recht tegenover de kerk, aan de andere zijde van den straatweg, dus op het territoir van de gemeente Vlijmen. Hij hoopt nu op eene groote subsidie van Vlijmen, en op eene dito van Hedikhuizen, om zijne plannen te kunnen ten uitvoer leggen.

De gemeente Hedikhuizen en de buitenpolder van Hedikhuizen zijn zeer rijk; in het jaar 1754 (?) kochten polder en gemeente samen voor f. 750,- ± 100 H.A. binnenland van de Abdij van Berne; diezelfde gronden brengen nu jaarlijks misschien wel f. 8.000,- op. Over de bestemming der opbrengst van die gronden is eene langdurige procedure gevoerd tusschen den binnenpolder en een eigenaar van een stuk grond in den buitenpolder. Deze laatste was een stroopop van den toenmaligen burgemeester van Hedikhuizen, van Hooff.

Van Hooff was burgemeester en secretaris van Hedikhuizen en bovendien in het bestuur van den polder, en daardoor in het bezit van alle stukken; hij gaf die in handen van zijn advocaat, Sassen, thans rechter in Breda. De stukken zijn weggemaakt; volgens den tegenwoordigen burgemeester bevinden zich in het gemeentearchief particuliere brieven van Sassen aan Van Hooff, over het vernietigen of wegmaken van die stukken. Sassen zou een leelijke rol gespeeld hebben. De binnenpolder is zoo rijk, dat er niet alleen geen lasten worden geheven, maar dat alle grondlasten (zoowel voor gebouwd als ongebouwd), alle dijk- en Maasgelden voor heel Hedikhuizen, dus zoowel voor de gronden binnendijks als voor de buitendijksche gronden door het bestuur van den binnenpolder worden gekweten.

Het schijnt, dat burgemeester Van Hooff heeft moeten bedanken. Het hoofd der school Prinsen (tevens leeraar aan de normaalschool te Heusden; bij de zusters in de Postelstraat, tevens in het bezit der landbouwacte) klaagde over moeielijkheden, door den pastoor en het gemeentebestuur in den weg gelegd bij het beschikbaar stellen van een bij den pastoor in gebruik zijnd locaal der school voor het geven van vrije en ordeoefeningen. De zaak was nu geschikt.

De oud-burgemeester Van Hooff maakte een onaangenamen indruk. Er waren drie leden van den Raad verschenen; met hen en met B. en W. zat ik zoo lang te praten, dat ik moest vertrekken, alvorens te hebben kunnen ontbijten, iets, waarvoor de Raad gezorgd had. Het speet mij voor de Heeren, maar ik mocht, ter wille van een dejeuner, niet te laat komen in de gemeente Herpt.

Hedikhuizen, Middeleeuws schilderij (ca. 1100) met vergezicht van Hedikhuizen (Salha, hdh00017)Middeleeuws schilderij (ca. 1100) van Hedikhuizen (foto: collectie Salha)

Den 24 April 1903 kwam ik weer in de gemeente; ik reed er vanuit Den Bosch heen, ontbeet in Heusden in het Wapen van Amsterdam, en bezocht daarna nog Drunen. Hedikhuizen bestaat eigenlijk uit drie gehuchten: Hedikhuizen, met een eigen kerk en school; Haarsteeg met een eigen kerk en school; en Luttel Herpt, dat geen zelfstandige parochie vormt en waar ook geen school is. De kinderen uit Luttel Herpt bezoeken de school te Herpt; omgekeerd bezoeken de kinderen uit de Hoeven (gemeente Herpt) de school aan de Haarsteeg.

De levenswijze van de bewoners zijn zeer verschillend: Hedikhuizen en Luttel Herpt zijn uitsluitend landbouwend; Haarsteeg drijft voor ¾ landbouw en tuinbouw, terwijl ¼ van de bevolking leeft van mandenvlechten. Dat mandenmaken wordt, misschien nog meer dan aan de Haarsteeg, veel gedaan door de inwoners van Nieuwkuyk, en nóg meer door die van Vlijmen; het zijn de armste menschen; ze verdienen een redelijke daghuur ± f. 1 daags gemiddeld ’s zomers en ’s winters, en hebben daarvan een groot deel noodig voor drank. Het is lastig volk; de jongens geven het verdiende loon niet af aan hunne ouders; ze betalen tehuis kostgeld, trouwen vroeg, en komen vroeg in de armoede.

Er is in Haarsteeg voor de mandenmakers gedwongen winkelnering; daarover wordt hard geklaagd; het komt zelfs voor, dat de menschen gedwongen worden horloges en horlogekettingen te koopen, natuurlijk verre boven de waarde (zoo vertelde de burgemeester). Als in plaats van door de kinderen door de ouders het verdiende loon ontvangen werd, en als er dan geen gedwongen winkelnering bestond, zou volgens B. en W. de toestand goed zijn.

Nu Duitschland zware invoerrechten op voortbrengselen van tuinbouw gaat heffen is het te voorzien, dat de tuinbouw aan de Haarsteeg te gronde zal gaan; dat is wel zeer jammer! Tot nu toe werden er vooral veel doperwten en boonen verbouwd. In de geheele gemeente zijn er slechts 25 Protestanten; zij behooren tot de gemeente van den dominé te Vlijmen.

Doctor Verlinden te Vlijmen is armendoctor voor de gemeente; hij geniet daarvoor f. 350. De menschen uit Luttelherpt en Hedikhuizen worden meestal bediend door een van de beide doctoren uit Heusden; willen ze echter eene kostelooze geneeskundige behandeling, dan moeten ze naar Dr. Verlinden te Vlijmen; om den grooten afstand heeft deze regeling eigenaardige bezwaren.

Audientie verleend aan Van Engelen; deze kwam medewerking vragen om den landweg door de Hoeven verhard te krijgen. Deze weg ligt onder Herpt en sluit aan weerszijden aan tegen verharde wegen, aan de eene zijde in Elshout, aan de andere zijde aan Haarsteeg. Gelijk met alle wegen onder Herpt het geval is moet de polder van Herpt ook dezen weg onderhouden; in den polder van Herpt zijn bijna uitsluitend Herptsche boeren stemgerechtigd; deze wonen in Herpt, hebben geen belang bij verharding van den weg en willen daarvoor geen uitgaven doen.

Aan de zijde van Herpt staan 8 woningen; aan de andere zijde van den weg, onder Nieuwkuyk staan er ± 30. Er wonen dus ongeveer 200 menschen die bij eene verharding belang hebben. Ik heb den raad gegeven, aan te kloppen bij den polder, en steun te vragen bij de gemeenten Herpt, Nieuwkuyk, Elshout en Hedikhuizen; wanneer deze allen wat doen, zouden de Provinciale Staten wellicht ook iets doen, omdat, wordt de weg verhard, er eene doorgaande kunstbaan wordt verkregen.

Hedikhuizen, Haarsteegsestraat met rechts het gemeentehuis van de voormalige gemeente Hedikhuizen, 1930 (Salha, vlm05931)Haarsteegsestraat met rechts het gemeentehuis van Hedikhuizen (foto: collectie Salha)

Het schoolhoofd Prinsen kwam mij bedanken, omdat ik hem benoemd had tot lid van de gezondheidscommissie te Heusden. Prinsen, die de landbouwakte heeft, schijnt zich veel voor de materieele belangen van de bevolking, vooral voor de tuinbouwers, te interesseeren. Ik vond hem een geschikte man.

Bij raadsverkiezingen wordt er veel met drank gewerkt; het zijn vooral de kasteleins, die daar op azen, en gaarne eene stemming uitlokken, terwijl ze van tevoren gezorgd hebben, dat diegene candidaat gesteld wordt, omtrent wien ze zijn geïnformeerd, dat hij veel zal tracteeren.

Schoolverzuim komt er zoo goed als niet voor; in den tijd dat het druk is op het veld, wordt vacantie – of 6 weken verlof gegeven. Van het herhalingsonderwijs wordt druk geprofiteerd; het wordt blijkbaar zeer op prijs gesteld.

De Pastoor is er nog niet in geslaagd een liefdehuis tot stand te brengen; het terrein is er voor gekocht; het ligt tegenover de kerk, aan de andere zijde van de straat, alzoo onder de gemeente Vlijmen; maar terwijl rechts en links van den weg (alzoo Hedikhuizen en Vlijmen) te samen de parochie Haarsteeg vormen, wil de gemeente Vlijmen, wier inwoners van het liefdehuis ook veel zouden profiteeren, finantieel den pastoor niet steunen.

Tot 1 Januari 1895 was van Bokhoven (thans in Helmond) secretaris van Hedikhuizen; hij kreeg tot opvolger den Heer C.J. Klijn. Deze had de secretarie buitengewoon goed en netjes in orde; bepaald heel goed.

Veel menschen gaan, zoodra ze trouwen, de gemeente uit; vandaar laat het zich verklaren, dat er bij 12 huwelijken op één jaar slechts 25 geboorten in datzelfde jaar werden aangegeven. Van de raadsleden wonen er twee in Hedikhuizen (Timmermans en De Kort), een in Luttelherpt (wethouder Luyben); de rest woont aan de Haarsteeg.

Den 16 Mei 1906 kwam ik weer in de gemeente; ik had van te voren Bokhoven bezocht en ging later nog naar Herpt, vanwaar ik naar Den Bosch terugreed. Voor mijne audientie had zich niemand aangemeld als Maria van Krochten, de vrouw van een uit Duitschland teruggekeerden arbeider; zij kwam om eene plaatsing te vragen voor haren man bij de post, de spoor of iets van dien aard; ik moest haar natuurlijk ongetroost laten gaan.

Er zal nu een nieuw liefdehuis komen, aan de zijde van Vlijmen; voor oude mannen- en vrouwenhuis + bewaarschool had de gemeente in de bouwkosten f. 10.000 toegezegd. Pastoor heeft voor dat geld bedankt; de bouw zal voorloopig beperkt blijven tot eene bijzondere school voor meisjes. De gemeente zal echter f. 225 per jaar voor de bewaarschool blijven betalen.

Er is nog al wrijving in de gemeente, vooral ten gevolge van agitatie van schoolhoofd Prinsen; deze wil alles domineeren; wanneer hem dat niet lukt, dan maakt hij moeielijkheden tegen hen, die hem tegenstreven. Vandaar, dat hij tegen den burgemeester ageert, en hem in 1905 uit den Raad wilde dringen; hij stelde tegenover den burgemeester den weggejaagden burgemeester Van Hooff candidaat; deze viel met 30 tegen 90 stemmen.

B. en W. lieten mij enkele compromitteerende stukken zien afkomstig van den oud burgemeester Van Hooff: twee in blanco door leveranciers voor voldaan geteekende gezegelde mandaten van betaling; tal van orders aan den ontvanger, om bij voorschot te betalen; eene correspondentie met een grindleverancier, Omack te Nijmegen, over voldoening van een mandaat ad ± f. 160,- met ± f. 40; en 19 brieven van advocaat Sassen + 4 van v. Hooff, over de procedure van den binnenpolder met den buitenpolder; er was geen tijd om die 23 brieven te lezen; volgens v.d. Geld waren die zeer compromitteerend, zoowel voor Van Hooff als voor Sassen.

Hedikhuizen, De kerk van Hedikhuizen, 1936 (Salha, hsd06741)De kerk van Hedikhuizen (foto: collectie Salha)

In het kerkdorp Hedikhuizen staat eene protestantsche kerk zonder pastorie; de inkomsten bestaan uit de revenuen van 15 H.A. land; aangezien er geen dominee is, en die uit Vlijmen van tijd tot tijd komt preeken, behoeven de inkomsten niet hoog te zijn. De vier protestantsche huisgezinnen uit Hedikhuizen hebben die 15 H.A. voor een betrekkelijk heel klein sommetje in huur, en leven er goed van. Zij zorgen er zooveel mogelijk voor, dat er zich geene andere protestantsche gezinnen in Hedikhuizen vestigen.

Dr. Weyers uit Vlijmen heeft thans de armenpraktijk aan de Haarsteeg; dr. Erkelens uit Heusden behandelt de zieken te Hedikhuizen en te Luttel Herpt. Moeielijkheden met de gezondheidscommissie te Heusden over het drinkwater; de gemeente gaf in 1905 ± f. 400 uit om met nortonpompen naar drinkwater te zoeken; dr. Lamers en Indeman keurden hetzelfde water zeer geschikt voor drinkwater, dat door de gezondheidscommissie werd afgekeurd. De gemeente wil nu voorloopig – bij zoozeer uiteenloopende meeningen van de deskundigen – op dit gebied geene verdere onkosten maken, en niets meer doen.

In 1904 werden voor kap weer goede prijzen besteed; daardoor in 1905 weer eene vrij groote aanplant van kap; het product was in 1905 zoo goed als onverkoopbaar.

Den 21 April 1910 kwam ik weer in de gemeente; ik was tevoren in Vlijmen geweest, en ging later nog naar Herpt. Eindelooze klachten tegen schoolhoofd Prinzen; hij stookt tegen het gemeentebestuur; werkt tegen den Boerenbond, vóór de Mij. van landbouw, is een lastig inwoner.

Om goed drinkwater te krijgen heeft men geboord, 40 M. diep, zonder resultaat; heeft toen zijne pogingen gestaakt. Burgemeester zal zorgen voor een uitvoerigen staat van exploitatie der gemeentelijke bezittingen; met een kaart. De Binnenpolder van Herpt heeft geen eigen bezittingen; beheert de bezittingen van ingelanden in de gemeente; vandaar, dat ieder, die grond in de gemeente bezit, daarvan profiteert; belastingen enz. wordt uit de opbrengst van die bezittingen betaald, dus ook de belastingen, verschuldigd door den buitenpolder van Hedikhuizen. Blijft er geld over, dan wordt dat, Hectares gewijs, verdeeld over de eigenaren van de gronden.

De mandenmakers hebben nog te lijden van gedwongen winkelnering bij Van Halderen en Van Beurden, wonende aan den Vlijmenschen kant van de Haarsteeg. Veel misbruik van drank wordt door de mandenmakers niet gemaakt. De kleine boertjes, menschen met 1 en 2 koeien, gaan achteruit. De tuinbouwers maken over het algemeen goede zaken; zij markten te ’s Bosch en Waalwijk, en gaan goed vooruit. Hoewel ze niet bepaald broodsgebrek lijden, gaat het den arbeiders en armen over het algemeen niet goed.

Het Gemeentebestuur lijkt mij niet erg voortvarend; de heeren klagen erg, maar doen naar mijne meening niet veel. Aan verbetering van gronden vooral zou gemeente veel kunnen doen, wanneer men maar wilde werken.

Den 14 Juli 1915 kwam ik weer in Hedikhuizen; tevoren was in ik Bokhoven geweest. Het was de eerste maal, dat ik den Heer Van Bokhoven als burgemeester ontmoette. Hij viel mij erg mede: kalm en bedaard, blijkbaar goed op de hoogte van alles; en een open oog voor de nooden en behoeften der bevolking. De verhouding tusschen hem en de twee wethouders scheen mij niets te wenschen over te laten. Naar ik van den Heer Verdijk vernam, werkte de burgemeester blijkbaar veel op de secretarie; uit dat werk sprak orde, kunde en netheid.

De gemeentesecretaris Klijn was weer ziek; sinds Maart was hij niet meer op het Raadhuis geweest. Klijn is een longlijder; zijn ziekte begon voor een jr of acht; langzaam maar zeker wordt hij door die ellendige ziekte gesloopt. Het is wel jammer, want hij was een model ambtenaar. Tijdens de ziekte van Klijn komt een volontair ter secretarie te Bokhoven het dagelijksche secretarie werk te Hedikhuizen verrichten.

Hedikhuizen, Schoolfoto met meester Van Veen, Martin, Toon, Frie en Jo Bruijstens, 1909 (Salha, bru0022)Schoolfoto met meester Van Veen, Martin, Toon, Frie en Jo Bruijstens, 1909 (foto: collectie Salha)

Over het algemeen gaat het den menschen in Hedikhuizen goed; alleen de kleine boertjes, die niet met eigen volk werken, hebben moeite om aan arbeidskrachten te komen. Van de arbeiders zijn er velen mandenmaker, en verdienen daarmede van f. 8 tot f. 15 per week. Boeren, ook de kleine boeren, wonen allen op hun eigen; de arbeiders-mandenmakers wonen veelal gehuurd. De huurwoningen zijn over het algemeen nogal goed; de eigen woningen laten nogal eens te wenschen over, zij het dan ook, dat in den laatsten tijd nogal wat gedaan wordt om ook daarin verbetering te brengen. Den tuinbouwers gaat het over het algemeen heel goed.

Moeielijkheden en partijschappen zijn er in den laatsten tijd niet. Schoolhoofd Prinsen stookt niet meer; de aftredende raadsleden zijn juist bij enkele candidaatstelling herkozen verklaard. Men verlangt zeer naar elektriciteit, en hoopt, dat het volgende jaar om dezen tijd de gemeente aangesloten zijn zal. Coöperatieve stoomzuivelfabriek te Luttel Herpt werkt gunstig; 450 koeien uit Haarsteeg, Hedikhuizen en Herpt. In Haarsteeg is het drinkwater goed; in Hedikhuizen is het slecht. Gemeente heeft daar drie pompen, die allen slecht water geven.

Landbouwcursus gegeven door Verlinden, onderwijzer te Vlijmen. Tuinbouwcursus, tweejarig; gegeven door Van Esch te Vught (praktijk) en door Berkelmans, onderwijzer te Helvoirt (theorie); 18 leerlingen van 16 tot 30 jr. Er is juist eene vergadering geweest te Vlijmen onder leiding van Mommersteeg, om boven Bokhoven eene irrigatiesluis te bouwen van f. 17.000. Burgemeester Honcoop, en ook B. en W. van Hedikhuizen waren daar tegen; zij vreezen, dat die sluis te kort bij de Diezemond ligt, en dat dus Diezewater zal ingelaten worden; zij hadden de sluis liever bij het Hedikhuizensche Sas gehad. Bij stemming won Mommersteeg het pleit; Mommersteeg ijverde volgens B. en W. zoo sterk voor zijn plan, omdat hij daar ter plaatse een pr honderd Hectaren land heeft liggen!

Den 2 Augustus 1919 bezocht ik per auto vanuit Den Bosch de gemeenten Bokhoven, Hedikhuizen en Den Dungen. Er is woningnood; tot nu toe slechts besprekingen van B. en W. over de vraag, hoe te helpen. Bij B. en W. sterk aangedrongen, om gebruik te maken van de bepalingen der landarbeiderswet, om tot verbetering te komen.

Schoolhoofd Prinzen heeft sterk geagiteerd bij gemeenteraadsverkiezing; vier van de zeven leden werden uitgeworpen, en vervangen door een kastelein, een klompenmaker, een bakker en een landbouwer; inzet van den strijd was de heerschende woningnood.

Gemeente heeft een electrisch provisorium ingericht voor f. 38.820; het voldoet goed; f. 45 per jaar per lichtpunt. Veldwachters worden niet voldoende betaald; sterk op verbetering van salaris aangedrongen. De loonen staan hoog; een mandenmaker verdient f. 25; een gewone arbeider f. 21. Er wonen zeker 150 mandenmakers in gemeente. Het drinkwater te Haarsteeg redelijk; te Hedikhuizen slecht; men zal de daar bestaande pompen opnemen en buitendijks weer slaan; buitendijks zit een dikke zandlaag; men hoopt daardoor ook Hedikhuizen aan goed water te helpen.

Een sociale cursus, gegeven door Breugelman, priester te Heeswijk, werd met belangstelling door ± 50 volwassenen gevolgd. De tuinbouwers maken goede zaken; veel wordt daartoe bijgedragen door de geregelde veilingen te Drunen en te Vlijmen; 3 keer per week. Het Raadhuis is verbouwd en nieuw gemeubeld. Het maakt een goeden indruk; jammer, dat de muren te zwak waren, om een beschoten dak te dragen; op zolder kijkt men door de pannen! Schoolhoofd Prinzen kwam zijn opwachting maken en over den woningnood klagen.

Gemeentehuis van de voormalige gemeente Hedikhuizen, 1915Gemeentehuis van de voormalige gemeente Hedikhuizen, 1915 (foto: collectie Salha)

Den 15 Juni 1923 bezocht ik Hedikhuizen en Oud-Heusden. Het gaat hier niet goed. Bij de pas gehouden Raadsverkiezing behaalde de oppositiepartij de overwinning. De meerderheid in den Raad wordt thans gevormd door Van Vrede, Van den Brand, Dobbelsteen (eene schrijver bij de firma Prinsen en Van Halderen) en Van Hemert (notarisklerk, notabene een Protestant!). Wethouder Luyben heeft bedankt voor den Raad; wethouder Vughts is juist overleden.

Het dagelijksch bestuur zal dus van af September bestaan uit den burgemeester met 2 oppositiemannen. Dat belooft veel moeite, veel strijd. De Heeren van de oppositie hebben niets te maken met Gedep. Staten, niets met den Commissaris der Koningin, niets met de Hooge Regeering in den Haag: zij regeeren de gemeente. De Raadsvergaderingen waren tot nu toe reeds eene schande; wat zal de toekomst brengen?

Alle misère in Hedikhuizen is het gevolg van het werken en wroeten van het gewezen schoolhoofd Prinsen; deze woont thans in Vlijmen, maar bemoeit zich nog sterk met de zaken in Hedikhuizen. Als adviseur treedt, zoo noodig, zijn zoon op, een ambtenaar ter secretarie te ’s Bosch. Deze jonge man behandelde o.a. bij den Raad van State het beroep van eenige landbouwers te Hedikhuizen tegen het besluit van B. en W. waarbij voorwaardelijk vergunning werd gegeven tot het oprichten van een schietbaan. V. Vrede c.s. zijn, zonder het zelf te weten, werktuigen in handen van Prinsen.

v. Vrede en v.d. Brand kwamen ter audientie met eindelooze klachten tegen den burgemeester. V. Vrede schijnt mij een bijzonder lastig heer; met Van den Brand viel wel te praten. Ik trachtte wat olie op de golven te gieten. Op handslag beloofden beiden mij, te zullen trachten in het werkelijk belang van de heele gemeente te zullen werkzaam zijn. Ik moest van mijn kant trachten te bewerken, dat de burgemeester insgelijks handelde. In dien geest heb ik later natuurlijk met den burgemeester gesproken.

Aan woningbouw deed de gemeente niets. Met Rijkspremie werden 4 woningen gebouwd; zonder premie een. Bepaalde woningnood is er niet. De gemeente heeft groote bezittingen; dientengevolge is de belasting niet hoog. Gelukkig, want er is weinig draagkracht. Het provisorisch electriciteitsbedrijf sluit het volgend jaar met een schuld van f. 16.000. Daarmede komt men in groote moeielijkheden, omdat het alleen gewerkt heeft voor Haarsteeg. Hedikhuizen en Luttelherpt hebben er niet van geprofiteerd.

Men heeft steeds gezegd, dat het bedrijf zich zelf zou dekken, zoodat Van Vrede c.s. bezwaar zullen maken, dat bedrag ten laste van de gemeente te nemen. Het tegenwoordige electriciteitsbedrijf kan men er niet mede belasten, want dat werkt met verlies. Men weet niet, hoe zich uit de impasse te redden, en voorziet tegen 1924 veel onaangenaamheden.

Het onderhoud van de wegen drukt zwaar op de finanties; gemeente moet 11½ K.M. weg onderhouden; daaronder den weg Luttelherpt tot de grens van Vlijmen, die sinds korte jaren de groote verbindingsweg is geworden voor het auto- en vrachtautoverkeer tusschen het Land van Heusden en Altena en de Meyerij; het onderhoud van dien weg is niet meer te betalen.

In den afgeloopen winter had men 20 werkeloozen; thans geen een meer. Ter mijner audientie kwam er echter nog een zijn nood klagen; wethouder Luyben beloofde hem in het werk te nemen. De mandenmakerijen werken op het moment druk voor Engeland. Een schoenfabrikant werkt met 25 knechts voor de markt te ’s Bosch. Hij moet het erg druk hebben!

Hedikhuizen, Genodigden bij de installatie van burgemeester Heereveld van Hedikhuizen. Foto is genomen in het gemeentehuis van Hedikhuizen te Haarsteeg (Salha, vlm00222)Genodigden bij de installatie van burgemeester Heereveld van Hedikhuizen (foto: collectie Salha) Hedikhuizen, Inhuldiging J.A.J. Heereveld laatste burgemeester van Hedikhuizen. Foto genomen bij de jongensschool in de Meester Prinsenstraat, 1930 (Salha, vlm07046)Inhuldiging J.A.J. Heereveld,  laatste burgemeester van Hedikhuizen. Foto genomen bij de jongensschool in de Meester Prinsenstraat, 1930 (foto: collectie Salha)

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.