skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Eén Vinkels front?

Ingesloten tussen vijf gemeenten die er bestuurlijk de scepter zwaaiden, was de positie van Vinkel ronduit lástig. Zijn identiteit ontleende het dorp vooral aan de eigen parochiekerk, het cement tussen de verspreid wonende bewoners. En bij gebrek aan een eigen burgemeester nam de dorpspastoor die rol vaak op zich. Omstandigheden, waardoor Vinkel al vroeg had geleerd de eigen stem te laten horen…

Na de invoering van het algemeen kiesrecht in 1920, kregen de gemeenten Heesch, Nuland en later ook Geffen te maken met Vinkelse raadsfracties. Die versnippering maakte het opkomen voor de Vinkelse belangen een stuk lastiger. Je bemoeide je al gauw met het beleid van een naburige gemeente.

Toch liet men zich daardoor niet hinderen. Zo keerde pastoor H.J. Claassens zich op 13 november 1932 per brief openlijk tegen de gemeenteraadsleden van Heesch. Ondersteund door 21 Vinkelnaren, zowel raadsleden in naburige gemeenten als andere inwoners, werd het vertrouwen in de Heessche raad opgezegd vanwege "de onbehoorlijke, onbeschofte handeling der leden ten opzichte van Uwen Voorzitter."

Die voorzitter was burgemeester J.W. Offermans, nog maar één jaar daarvoor tot burgervader van Heesch benoemd. In die korte tijd had hij zich duidelijk al geliefd gemaakt in Vinkel vanwege zijn krachtdadig optreden. "Bedenkende dat de Burgemeester van Heesch zich heeft afgesloopt om Vinkel uit zijn isolement te helpen, dat op zijn initiatief de telefoon en post te Vinkel tot stand kwam, dat hij den stoot tot aanlegging van een harden weg gaf, dat hij in overleg met de resp. gemeenten de electrische verlichting ook in Vinkel wilde brengen, dat hij pogingen heeft aangewend om Vinkel een eigen politieagent of tenminste versterkte politie te bezorgen."

Waarschijnlijk had diezelfde krachtdadige houding de burgemeester op voet van oorlog gebracht met zijn eigen gemeenteraad, want de brief gaat verder:
"Overwegende dat de leden van den Raad in plaats van met onderlinge hatelijkheden, persoonlijke beleedigingen en zaken, die hen niet aangaan, zich met de plaatselijke algemeene belangen der gemeente moesten bezighouden."

Wat was hier aan de hand? De voorganger van Offermans, A.M. Wolters, was ruim veertig jaar burgemeester geweest. Maar bij het provinciaal bestuur heerste ernstige ontevredenheid over de manier waarop Wolters de gemeente leidde: de man was een zwak bestuurder, had weinig idee van de gemeentelijke administratie en maakte er kortom een rommeltje van. Voor zijn opvolger werd specifiek gezocht naar iemand die orde op zaken kon stellen. Offermans, met een militaire en politie-achtergrond, leek de juiste man op de juiste plaats. Maar de Heessche gemeenteraad zat daar duidelijk niet op te wachten. Voor Vinkel lag dat anders en daar wilde men de nieuwe burgemeester dus wel een steuntje in de rug geven.

De gemeenteraad van Heesch liet zich de verwijten vanuit Vinkel echter niet aanleunen. Natuurlijk was het meest voor de hand liggende argument: “dat het meerendeel der handteekeningen is van buiten Heesch." Maar er kwam nog iets bij: “meer dan de helft van de handteekeningen is geplaatst onder pressie van een der drie eerste onderteekenaars of wegens misleiding van die heeren." Daarmee werden pastoor H.J. Claassens, H. Peijnenburg en J. Huismans bedoeld.

Vervolgens werden Peijnenburg en Huismans nog eens apart aangepakt: Eerst moest Huismans het ontgelden, die “nog zo kort geleden tegenover de beide wethouders van Heesch stond te schelden op den burgemeester van Heesch.” Vervolgens was er een sneer voor het hoofd der school, Peijnenburg. Het was beter voor hem “zich met zyn school te bemoeien, dan met raadsleden van buiten zijn gemeente; de raadsleden komen op commando van dien mynheer toch niet voor het bord staan.”

Wat er zich daarna achter de schermen heeft afgespeeld, vermeldt de historie niet. In elk geval trok een derde deel van de “rebellen”, namelijk de zeven inwoners van het Heessche deel van Vinkel, zijn handtekening in. Die zeven verklaarden op 5 december 1932 “dat wij geteekend hebben, omdat wij niet wisten wat de strekking van het adres was, of onder pressie geteekend hebben.” Offermans is in ieder geval nog twee termijnen burgemeester gebleven.

Reacties (3)

Theo van de Rakt zei op 24 februari 2010 om 15:32
De krachtdadigheid van burgemeester Offermans blijkt uit een artikel in De Gelderlander.

Uit De Gelderlander van 25 april 1939.

Een burgemeester met een stok.
Een hoogst eigenaardige ranselpartij in Heesch.
De vroegere gemeenteontvanger bloedend verwond.

In het Brabantsche dorp Heesch is Zondagavond een hoogst eigenaardige geschiedenis gebeurd, waarvan de verschillende aspecten nog in het onbekende zijn gehuld.
Het “Handelsbl” vertelt er het volgende over:

Zondagavond is ten huize van den burgemeester van Heesch (N.Br), den heer J.W. Offermans, een voorloopig nog zeer duistere gebeurtenis voorgevallen, waarbij de gemeente-ontvanger van Halfweg bij Amsterdam de 34 jarige heer J. van Zuylen, gehuwd en vader van vijf kinderen, zwaar gewond werd. De heer van Zuylen is tot ongeveer zeven jaar geleden gemeente-ontvanger van Heesch geweest, waarna hij in dezelfde functie te Halfweg werd benoemd. Men zal zich wellicht herinneren, dat het in dien tijd in de gemeentevergaderingen van Heesch vaak zeer heftig toeging, en tal van grove beschuldigingen werden geuit aan het adres van onderscheidene gemeentelijke functionarissen, o.a. ook van den Burgemeester.
Ook de verhouding tusschen den Burgemeester en den ontvanger liet toen ook veel te wenschen over. De laatste jaren was het intusschen in de gemeente wat rustiger geworden.
Eenigen tijd geleden werd de heer van Zuylen te Halfweg opgebeld door burgemeester Offermans, die hem zeide, dat hij wel een bespreking met hem wilde hebben.
De heer van Zuylen zegde toe , dat hij, indien hij in Noord-Brabant kwam, den Burgemeester zou bezoeken. Zondag bevond hij zich op bezoek bij zijn ouders te Nuland en telefonisch stelde hij zich in verbinding met burgemeester Offermans, Er werd afgesproken, dat de heer van Zuylen zich des avonds naar den Burgemeester zou begeven. Dit geschiedde inderdaad, maar na geruimen tijd is de heer Van Zuylen hevig bloedend en gewond bij zijn ouders teruggekeerd, waar hij vertelde dat hij door burgemeester Offermans met een stok zwaar was mishandeld. Volgens de lezing, die de familie van Zuylen van het voorgevallene geeft, zou de burgemeester toen de ontvanger binnen was gekomen, hem hebben beschuldigd van het plegen van malversaties tijdens zijn ontvangersschap van Heesch.
De heer van Zuylen zou daarop verontwaardigd te hebben geantwoord, dat hij niet gekomen was, om dergelijke ongerijmde beschuldigingen aan te hooren, waarop hij den burgemeester had verzocht, hem te laten gaan. De burgemeester zou dat hebben geweigerd, zeggende: ”Je bent mijn arrestant”. Toen de heer van Zuylen daartegen protesteerde, en trachtte de woning te verlaten, zou de burgemeester hem met een stok hevig hebben afgeranseld, waarbij bloedende wonden en tal van kneuzingen zijn ontstaan. Ten slotte slaagde de heer van Zuylen er toch in te ontkomen, waarna hij zich heeft laten verbinden door dr.Bouman uit Nistelrode, die het aanvankelijk ongewenscht vond, dat hij naar Halfweg werd vervoerd, omdat hij den toestand van den gewonde vrij bedenkelijk achtte. Gistermiddag echter had de geneesheer daar geen bezwaar meer tegen; daarna is de heer van Zuylen naar Halfweg gebracht, waar hij thans thuis verpleeg wordt.
Zondagavond nog heeft de Heer van Zuylen een klacht over het gebeurde bij de Kon. Marechaussee te Geffen ingediend, die thans de zaak in onderzoek heeft.
De burgemeester van Heesch, naar de toedracht van het gebeurde gevraagd, verklaarde daaromtrent geen mededeelingen te kunnen doen. De heer Offermans gaf toe, dat hij de heer van Zuylen met een stok heeft geslagen. Dit motiveerde hij met te zeggen, dat de ontvanger zich tegen hem verzette. De burgemeester merkte nog op, dat de gemeente Heesch nog steeds met een tekort zit, dateerende uit den tijd van den ontvangerschap van den heer Van Zuylen.
Overigens wensschte de burgemeester zich over hetgeen aan de slagen vooraf gegaan is, niet uit te laten. Het voorgevallene, dat algemeen in de streek bekend geworden is, heeft groote beroering teweeg gebracht.
Marilou Nillesen zei op 25 februari 2010 om 12:23
Bedankt Theo, dat geeft wel een duidelijke impressie van de slagvaardigheid van burgemeester Offermans ;-)
Henk Buijks, namens BHIC bhic zei op 25 februari 2010 om 15:03
Burgemeester Offermans 'haalde' in zijn ambtsperiode te Heesch ook de landelijke pers. Want ook in de gemeenteraad gebeurde in die tijd van alles. Onparlementair woordgebruik was daar aan de orde van de dag.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen