i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Velp
Tags:

Feestelijk eerste steen voor het Kapucijnerklooster

vertelde op 2 november 2009 om 12:09 uur

Op 19 oktober 1717 droeg Carl Philip, paltsgraaf aan de Rijn, keurvorst van Beieren en heer van Ravenstein aan Johan van Willigen, zijn vice-drost van het Land van Ravenstein, op om namens hem de eerste steen te leggen van het nieuwe kapucijnerklooster in Velp.

Van Willigen bracht zijn heer in Dusseldorf schriftelijk verslag uit van wat er zich afgespeeld had en probeerde de vorst tegelijk nog wat geld af te troggelen.

Den 15 Nov.1717 heb ick mit de heeren scholtus en rentmeester de eerste steen geleght ter praesentie van veel volck.

Doorlughtighste…..

Omme onderstaande te gehoorsamen aen Uwe Churvürstliche Durchlauts Genädigheid bevel de dato den 19 october lestleden, hebben desselffs beampten van Ravenstein in name van Uwe Churv: Dht op maendagh den 15 november deses jaers geleght den eerste steen van het clooster hetwelck de patres Capucini binne Velp tegenwoordigh hebben begonnen te bouwen mit het leggen van de fundamenten.

De voornoemde patres hebben mit alle vlijdt ende ijver besorght dat die voorschreven festiviteijt ter praesentie van veele menschen ordentelyck mit eene exemplaire modestie ende devotie tot meerder eere ende glorie van Uwe Churv: Dht is afgelopen.

Den steen, waerop de wapene van Uwe Churv: Dht vergult waren, is geleght op eene tafel neffens den autaer. Daer is eene solemnele misse in de kerck gesongen, daer nae is den steen bij forme van eene processie uyt de kerck gedragen ter plaetze daer het eerste fundament van ’t clooster soude aengeleght worden. Pater Guardiaen ter praesentie van twee priesters ende alle het volck heeft den steen gebenediceert ende als eene klyne vermaninghe om haer te doen weten dat alles aen ’t volck gedaen was in name ende ter eere van Uwe Churv. Dht geschieden hebben de beampten den steen gedragen ende geleght op syne plaetze.

Daer van gekomen synde op de reventer [= refter] heefft men aldaer gevonden verscheijde chronica ter eere van Uwe Churv: Dht aengepleckt, ende eenen pater heefft, terwijle de gasten ter tafelen saten, verscheijde carmina gedeclameert, dewelcke hier bij onderstaand gevoeght worden.

Daer waren een goedt getal van geestelycke, en ses a seven wereltlyke personen aen de tafel, ende om dat de paters Capucynen in haren vasten waren, is het geselschap mit vleijs en visch wel getraiteert (…)

Van Willigen deed zijn vorst ook een voorstel om de paters geld te geven voor de afbouw van het kapucijnenklooster en wel 300 rijksdaalders. Daarnaast zou er in het voorjaar van 1718 voor alle metselaars, timmer- en andere ambachtslieden nog een bedrag van 24 rijksdaalders beschikbaar moeten zijn. En misschien wilde de vorst dit totaal van 350 rijksdaalders wel verhogen tot 400?

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 10 juni 2008 om 15:31 uur

Udense misdienaars

vertelde op 18 april 2012 om 14:57 uur

Broeder Koentje

vertelde op 11 november 2008 om 16:59 uur

Costa-Karmeliet: Pater Otto (Antoon) van Wanroy 1916-2000