skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Wielerbaan in Boxmeer

Jan Peters
vertelde op 20 juli 2022
bijgewerkt op 27 juli 2022
Ook in Boxmeer was een wielerbaan. Dat valt op te maken uit advertenties en berichten in het Boxmeersch Weekblad in 1903 en 1905.

Bron: Boxmeersch Weekblad van 10 oktober 1903
Bron: Boxmeersch Weekblad van 10 oktober 1903

Wielerfeesten 1903

Op 18 oktober 1903 was er een optocht met versierde fietsen door het dorp en er waren wedstrijden (rijden met hindernissen, eierwedstrijd, rennen, pijpenwedstrijd met hooge hoeden en Langzaam rijden op de "prachtig aangelegde WIELERBAAN van het café "Buitenlust" op Het Zand." Wielrijdersvereeniging Wilhelmina organiseerde het spektakel.

Het Boxmeersch Weekblad deed uitgebreid verslag van de feestelijkheden en wedstrijden:

“Boxmeer, 23 Oct. Er heerschte Zondag eene meer dan gewone drukte in ons dorp. Het was de dag, waarop de met spanning verwachte feesten onzer wielrijdersvereeniging «WilheImina» zouden gevierd worden. Er was vreugde en geestdrift bij het volk en zelfs moeder natuur scheen in betere stemming geraakt, want zij gaf het beste weder, dat op dien dag van haar verwacht kon worden. De optocht van versierde rijwielen — het glanspunt van 't feest — is schitterend geslaagd. Sommige voorstellingen in dien optocht waren bepaald bewonderenswaardig. Zoo b.v. een zuiver nagebootste windmolen, een nederige dorpswoning, een automobiel, een versierde gondel, een huisje, samengesteld uit tabaksbladeren enz., alles voorgesteld op een rijwiel. Ook de andere fietsen waren met smaak versierd en te zamen vormden zij een prachtigen stoet. De jury, die de prijzen — aan dezen op tocht verbonden — moest toekennen, had eene zeer moeieiijke taak, te meer omdat men de prijzen niet over categorieen verdeeld had. Ten slotte kwam men tot 't besluit de prijzen aan de volgende heeren toe te kennen: 1e prijs. A. Smeets (gondel), 2e pr. W. Thijssen (windmolen), 3e pr. C. Straatmans (automobiel), 4e pr. F. Weinrich (huisje van tabaksbladeren), allen te Boxmeer. 's Middags 2 uur was er — ondanks de vochtige koude — een groot publiek verzameld op het feestterrein achter 't café «Buitenlust» op het Zand. Aan de daar gehouden wedstrijden werd door vele amateurs deelgenomen. De prijzen werden behaald : Bij den wedstrijd met hindernissen door: C. Straatmans, Boxmeer, Fr. Jansen, Tienraai en J. Thielen, Boxmeer. Bij het rennen over een halven K.M. in 5 ronden door : C. Straatmans, Boxmeer, Alph. Rutten, Geldern en J. Thielen, Boxmeer. Deze heeren reden den afstand succ. in 1 min. 45 sec., 1 min. 46 sec. en 1 min. 49 sec. Bij den eierwedstrijd door P. Barbers en J. Thielen, beiden te Boxmeer. Bij den Pijpenwedstrijd met hooge hoeden door P. Berbers en J. Thielen vnd. Bij het langzaam rijden door J. Thielen en C. Straatmans vnd. Na deze wedstrijden werd nog menig gezellig uurtje door de feestvierenden gesleten. Het feest van «Wilhelmina» is in elk opzicht geslaagd Dit succes is te danken aan de deelnemers en vooral aan het ijverig bestuur en de eminente jury.”

Wielerfeesten 1905

Twee jaar later werd het festijn nog eens herhaald, maar nu in juli. Ook nu weer kwam er een uitgebreid verhaal in de krant:

“Boxmeer, 14 Juli. Verleden Zondag hadden alhier de aangekondigde wielerfeesten plaats. Van de meeste huizen wapperde de nationale driekleur tot opluistering van het feest. Des middags om één uur vereenigden zich de deelnemers aan den optocht in het clublokaal, terwijl om half twee de lange rijen fietsers zich in beweging stelden, voorafgegaan door maréchaussée's te paard en begeleid door onze harmonie «Utile Dulci». 't Was een prachtige aanblik, die talrijke wielrijders op hunne versierde fietsen door onze straten te zien trekken. Het glanspunt van den optocht was ongetwijfeld een rijwiel, dat met kunstenaarshand herschapen was in eene reusachtige, witte, donzen zwaan met fieren hals en blauw-zijden linten als teugels. Zij werd bereden door den heer Henri Smits te Cuijk, die, gestoken in een kleurig heraldiek kostuum, (eigendom St. Jozefvereeniging Cuijk) den zwanenridder uit de middeleeuwen voorstelde. Om half vier namen de eigenlijke wedstrijden op het feestterrein een aanvang. Toen de zwanenridder op het terrein verscheen en statig zijne trotsche zwaan mende, ging er een spontaan gejuich op onder de talrijke toeschouwers. De jury kende hem dan ook te recht den eersten prijs toe, bestaande in een zilveren medaille. De twee andere uitgeloofde prijzen voor de mooist versierde rijwielen vielen ten deel aan de hh. Heinemans van Helmond en H. Huisman van Boxmeer. De prijs voor de verst komende club werd behaald door de club «De Adelaar» Helmond en die voor de club met het grootste aantal leden door «Velo Arma» te Gemert. Verder werd nog een 1e prijs toegekend aan de «Gemertsche Wielerclub» als de mooist versierde groep. Den heer L. Huisman alhier werd als garde d'honneur de uitgeloofde prijs toegekend voor het prachtigst versierde paard. In de eerste afdeeling: rijden met hindernissen, behaalde B. Jansen te Wanssum den eersten en L. Stolz te Oss den tweeden prijs; bij den eierwedstrijd B. Jansen te Wanssum 1e en J. Robben te Beugen 2e prijs; bij het rennen F. Jansen, Tienraai den 1n en B. Jansen te Wanssum den 2n prijs. Dit rennen, vijfmaal de ellipsvormige baan rond, dus een afstand van pl.m. 4 K.M., kwam niet tot zijn recht, daar de wielrijders wegens de korte draaien hun rijwiel niet in volle vaart durfden zetten. Wel had de baan op de draaien eene aanmerkelijke helling, doch deze was volgens het oordeel van geroutineerde fietsers nog niet hoog genoeg. Bij het langzaam rijden behaalde F. Janssen, Tienraai den 1ste en H. Heurkens, Boxmeer den 2de prijs; bij het ringsteken F. Jansen, Tienraai den 1ste en B. Jansen, Wanssum den 2de prijs. Voor het kunstrijden werden wegens te weinig deelname geen prijzen uitgeloofd. 't Was anders een lust, de kunsten en toeren te bewonderen, welke de heeren F. en B. Jansen verrichtten op hun rijwiel. Tijdens de wedstrijden gaf onze Harmonie «Utile Duici» op het feestterrein onder een sierlijk ingericht kiosk verschillende muziekstukken ten beste. Ten slotte een woord van lof voor het Bestuur van onze wielerclub en de leden der jury voor hunne beleidvolle bemoeiingen tot het welslagen van dit feest, want het moet gezegd worden, het geheele feest is volkomen naar wensch geslaagd, waartoe niet weinig het prachtige weer heeft bijgedragen. Jammer dat tegen den avond een hevig onweder kwam opzetten, zoodat velen hun tocht huiswaarts hebben moeten onderbreken."

De wielerbaan lag in het ovaal onder het woord Veldzigt (bron: Topotijdreis)
De wielerbaan lag in het gearceerde ovaal onder het woord Veldzigt (bron: Topotijdreis)

Peur Meurkens geeft aan dat de wielerbaan moet worden gezocht bij Het Zand en de Molendijk. Het zou een aarden baan van 200 meter zijn geweest. Maar uit de genoemde afstand in het artikel in het Boxmeersch Weekblad - ca. 4 kilometer in vijf ronden - kunnen we afleiden, dat de baan ongeveer 800 lang moet zijn geweest. Hoe dit zij, de renners vonden de bochten te kort om voluit te gaan…

Verder lezen en kijken

Boxmeersch Weekblad van 10 en 17 oktober en 24 oktober 1903; 15 juli 1905

Peer Meurkens, Meer dan een eeuw geleden al wielerfeest in Boxmeer, in: De Bok, 19 juli 2019 (link: https://issuu.com/debokgrafischhuisboxmeer/docs/debok_69-1 geraadpleegd 25-7-2022)

GPS B 51.648030286879305 L 5.959516364835494 Toon kaart

Meer verdwenen wielerbanen

Koersen op karakter

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.