Notaris-, schepen- en andere akten

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
808.416 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte165 Voor mij notaris en getuigen verscheen Frans Peter Haarwasser en Peter Francken van den Brandt beiden inwoners van St. Michielsgestel die elk en samen op onderpand van hun persoon en bezit beloven aan Philippus Sleck ook wonend te St. Michielsgestel de som van 100 karolusguldens te betalen, elke gulden van 20 stuivers, met een rente van 4 gulden per jaar, te voldoen per heden datum over een jaar, vrij van alle lasten in Den Bosch. Als het bedrag op die datum niet wordt terugbetaald zal de rente blijven doorlopen totdat er is voldaan. Tot zekerheid voor het nakomen ervan zullen de schuldenaars zich door de rechtbank in Den Bosch laten veroordelen. Aldus gepasseerd in Den Dungen ten mijnen kantore op 27 december 1721, getuigen Jan de Vette en Jan Mans, Ondertekend : Frans Peter Haarwassers, Peter Franck van den Brandt, J. de Vette getuige, Jan Mans getuige, mij present W. Mans notarius publicus.
Datering:
27-12-1721
Pagina:
387r
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
17
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte164 Voor mij notaris en getuigen verscheen Gerard Willems van Griensven wonend alhier ter ener zijde en Jan Meussen Jan Tijssen wonend te St. Michielsgestel. De eerste comparant verhuurt aan de tweede comparant een huis en erven etc. in St. Michielsgestel ter plaatse genoemd aan de Stockhoeck meestal genoemd Krakensteijn, samen ca. 12 of 13 lopenzaad zoals eerder Marie Jan Tijssen heeft gehuurd gehad. De huur loopt voor 4 jaar en kan door elk van de partijen na 2 jaar worden beeindigd, maar die zulks wenst te doen moet de ander dat in het tweede jaar opzeggen per St. Maartensdag. De huur bedraagt 36 gulden en voor de eerste keer te betalen voor a.s. Kerstmis 1722. De huur voor het teulland gaat in per afgelopen St. Maartensdag voor een helft en per a.s. oogst voor de andere helft, stoppelbloot, de tuin met boomgaard per half maart en het huis op Pinksteravond a.s. 1722. Verder moet de huurder alle lasten betalen die op het bezit drukken en de huurder moet alle burenplichten nakomen en moet de schouw doen van de dijkstraat daar etc. Verder moet de huurder elk jaar 3 vijmen dakstroo op het huis leggen van goede kwaliteit roggestroo en moet de dakdekker mee helpen en in de kost nemen en krijgt daarvoor de afval en mag het loon van de dekker op de huur in mindering brengen. Na afloop van de huurtermijn moet alles zo weer worden achtergelaten als is aanvaard. De huurder samen met diens vader Meus Janssen beloven de huurovereenkomst na te komen. Tot zekerheid van de nakoming ervan zullen ze zich vrijwillig door de rechter laten veroordelen. Aldus gepasseerd in Den Dungen op 27 december 1721, getuigen Ansem van der Hofstadt en Jan de Vette. Ondertekend : Gerit Willems van Griensven, Jan Meus Jan Tijssen, Meus Jan Thijssen, Ansem van der Hofstad, J. de Vette getuige, mij present W. Mans notarius publicus.
Datering:
27-12-1721
Pagina:
385r
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
17
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte163 Voor mij notaris en getuigen verscheen Jan Hendrick Rutten van Griensven ter ener zijde en Marten Peter Pels beiden wonend alhier, en de eerste comparant verhuurt aan de tweede een bepaald huis, tuin etc., samen 2 lopenzaad en 2 roedes alhier in Den Dungen in de Litestraat (= Litsestraat) zoals eerder Peter Boekelmans heeft gehuurd gehad. De huur voor de tuin en boomgaard gaat in per half maart, het huis op Pinksteravond van dit jaar 1721en zo zal de huurder het na de termijn ook achterlaten. De huur loopt voor 8 jaar en kan door elk der partijen na 4 jaar worden opgezegd maar diegeen die wil eindigen moet dat vooraf in het vierde jaar met Kerstmis opzeggen. De huur voor het eerste jaar is 20 gulden en voor de andere 3 jaar elk jaar 16 guldens, elk jaar in 4 termijnen te voldoen en voor de eerste keer per Pinksteren 1721. Verder moet de huurder de verpondingslasten betalen en andere lasten etc. Nog moet de huurder elk jaar op het huis 2 vijmen dakstro leggen van goed roggestroo, hij moet de dakdekker mee helpen en krijgt daarvoor de afval en het dagloon van de dekker mag in mindering op de huurprijs komen. De straten en de dijk moet de huurder zodanig maken en onderhouden dat de verhuurder daarvan geen last heeft. De huurder belooft alles zo na te zullen komen en zal zich vrijwillig aan de rechtspraak daarover onderwerpen. Verder moet de huurder het huis onderhouden maar de materialen zijn voor rekening van de verhuurder. Aldus verleden in Den Dungen op 20 december 1721, getuigen daarbij Jan de Vette en Marten Huijberts va der Merendonck borgemeester. Ondertekend : dit merk is van Jan Hendrick Rutten van Griensven die verklaart niet te kunnen schrijven, dit merk is van Marten Peter Pels, J. de Vette getuige, Marten Huijberts van der Merendonck, mij present W. Mans notarius publicus.
Datering:
20-12-1721
Pagina:
382r
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
17
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte162 In de naam van de heer God amen. Vandaag 19 november 1721 verschenen voor mij notaris en getuigen Willem Jans Harmans en Jenneken Adriaens Broeren inwoners van St. Michielsgestel, Willem gezond zijnde en Jenneken ziek maar beiden in het bezit van hun verstand en geheugen etc. Ze erkennen de broosheid van het leven en de zekerheid van de dood maar niet het tijdsstip waarop en willen daarom hun testament opmaken. Ze bevelen hun ziel na hun overlijden aan bij de barmhartige God en willen een christelijke begrafenis hebben. De testateurs vermaken aan Jan zoon Peter Jan Eijmers die wettig is verwekt bij Heijltie dochter van de testateurs, de som van 25 guldens eens, verder een eiken kist slotvast, hetgeen deze Jan 6 weken na de dood van hen beide testateurs van de erfgenamen zal ontvangen. Alle verdere bezit waarop de testateurs rechten hebben vermaken ze aan hun dochter Maria zijnde de vrouw van Jan Hendriks van Griensven voor een helft en vermelde Jan en Adriaen beiden kinderen van wijlen hun dochter Heijltie voor de andere helft en ze benoemen hen daarin als hun universele erfgenamen. Als de kinderen Jan en Adriaen bij het overlijden van de testateurs nog minderjarig zijn, willen ze om hen moverende redenen dat Jan Hendrick Rutten van Griensven met Jan Peters van de Poll, Jan Jan Adriaens Broeren en Hendrick Willems den Haas voogden zullen zijn, welke genoemde Jan Jan Broeren alhier woont en de 3 anderen in Den Dungen. De voogden zullen aan Jan en Adriaen als ze meerderjarig zijn geworden rekenschap van hun beheer moeten afleggen. De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het als zodanig hebben uitgevoerd ook al zou het in tegenspraak zijn met geldend recht. Aldus opgemaakt te St. Michielsgestel met Cornelis Gerits Vervoort als oud borgemeester in Den Dungen en Aelbert Hendricxs den Hartogh beiden wonend in Den Dungen als getuigen.
Vervolg:
Ondertekend : dit merk is van Willem Jans Harmans verklaart niet te kunnen schrijven, dit merk is van Jenneken Adriaens Broeren, dit merk is van Cornelis Vervoort als getuige, Aelbert Hendricks, mij present W. Mans notarius publicus.
Datering:
19-11-1721
Pagina:
377r
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
17
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS