skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Kranten

Oude kranten zijn bij uitstek geschikt om informatie te vinden over grote en kleine gebeurtenissen uit het verleden, maar ook vind je er veel gegevens in over personen, advertenties van bedrijven, verslagen van sportwedstrijden enz.

Hier kun je op ieder willekeurig woord zoeken in tienduizenden krantenpagina's van voornamelijk lokale kranten uit Noordoost-Brabant:

- Boxmeers Weekblad, 1868-1945 (Boxmeer en omstreken)
- De Echo, 1881-1945 (Cuijk en omstreken, Gennep en Zuid-Gelderland)
- Graafsche Courant, 1852-1949 (Grave tot Boxmeer en omstreken)
- Udensche Courant, 1910-1970 (Uden, Veghel, Erp, Boekel, Gemert en omstreken)
- Krantenknipsels Bende van Oss

De jaargangen t/m 1945 zijn online te doorzoeken en bekijken, de jaargangen vanaf 1946 vanwege auteursrecht alleen op onze studiezaal.

Let op: alle teksten zijn via ocr (optical character recognition, automatische tekenherkenning door de computer) toegankelijk gemaakt. De ocr-software maakt daarbij veel fouten. Een i of l wordt dan bijvoorbeeld als een 1 herkend. Houd hier rekening mee bij het zoeken.

Tip: veel Brabantse kranten kun je ook doorzoeken via www.delpher.nl

> Algemene hulp en zoektips

beacon
4 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1900-09-01; 2
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
2
Datum:
1900-09-01
Jaargang:
1900
Z. H., voorzien van het stempel, dat de echt- heid waarborgt. Deze helft wordt natuurlijk door deu afzender bewaard als aandenken aan het jubeljaar. De kaarten worden eerst- daags in den handel gebracht. Wij twijfelen niet of de Katholieken van Nederland, die, zooals herhaaldelijk bleek, bij Z. H. Leo XIII in bijzondere gunst staan, zullen gaarne aan deze wereldhulde willen deelnemen. De kindermoord te Tilburg. Het vermiste dochtertje van den heer Kes- sels te Tilburg is inderdaad het slachtoffer geworden van een gruwzamen moord. Vrij- dagmorgen verkeerde men aldaar inL^ vreese- iijk gespannen toestand. 's Morgens was door de marechaussee een met potlood geschreven briefkaart ontvangen, waarop stond : «zoek in de onmiddelijke nabijheids. Door de politie werd ook in de kerk van het H. Hart, in den Noordhoek, een onderzoek ingesteld. Vrijdag werd dit onderzoek voortgezet, en zekere A. Mutsaers, schilder, die in de kerk aan het werk was, zeide toen tot den commissaris, dat hij iets van de zaak afwist. Zijne inlich- tingen gaven aanleiding tot arrestatie van den koster der kerk, zekere W. v. Isterdaal. De schilder zou nl. hebben verklaard, dat de koster hem Donderdagavond een pakje had gegeven, om dit bij het huis van den heer K. weg te werpen. Een tweede pakje zou de koster eenige dagen later brengen, om dit op een andere plaats weg te doen werpen. Ook moet de schilder hebben verklaard, dat hij den koster met het kind Woensdagmor- gen in de kerk heeft gezien. Ten huize van den schilder M. werd bij onderzoek op den zolder in een kist het bewuste pakje gevon- den, dat meisjes-onder kleeren bleek te bevat- ten. M. zeide dat pak Donderdagavond in de kist gedaan te hebben en eerst Vrijdagmor- gen na 12 uur onderzocht te hebben. Daar- na in de kerk teruggekeerd, deelde hij de politie zijne bevinding mee. Tot zijne ouders had M , toen hij Vrijdag- middag terugkeerde, gezegd : «De politie komt dadelijk hier een pak halen, dat ik van den koster heb gekregen. De koster zocht er
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Echo, 1902-07-02; 1
Naam krant:
De Echo
Pagina:
1
Datum:
1902-07-02
Jaargang:
1902
Hoogen Raad, wat nu natuurlijk niet ge- schiedt en was hij ontslagen van rechts- vervolging, dan had de Prorureur-Gene- raal bij den Hoogen Raad appel kunnen aanteekenen; thans staat hem nog de rnogelijkheid open — die hier te lande echter weinig gebruikelijk is — namelqk om dit te doen in het belang van de wet. Zooals men weet kan het gebeuren dater een nieuwe instruciie tegen den koster Van Isterdaal wordt geopend, waardoo.- de moord te Tilburg opnieuw in behandeling zou komen. De Procureur Generaal heeft in de zitting daar zelfs een soort toezeg- ging van gedaan. — Donderdag-avond had er op den weg tusschen Scharn en Heer, nabij Maastricht, een automobielongeval plaats. De graaf en gravin De V., te Valkenberg, die van een bruilofsfeest bij den graaf De G., te Eijs- den, in hun automobiel huiswaaris kecr den, kwamen onderweg met dat voertuig in aanraking met gekapte boomen, die op den weg lagen. Het gevolg was, dat de automobiel omsloeg en de inzittenden er uit vielen. De gravin bekwam eene vrij ernstige kneuzing aan het achterhoofd zoo dat zij den geheeletv nrcht niettot bewust- zijn kwam; de chauffeur werd met een gebroken arm opgenomen. De graaf en eene inzittende dame bleven ongedeerd. — Een i4 jarig zoontje van J. R. le Tiel maakte de eerste reis als knechtje op een schip. Hij viel bij Ruhrort in den Rijn en verdronk. — I3e Engelsche Regeering heeft nog geen beslissing genomen inzake 't reeds in 't fjegin van Juni door bemiddeling van (Jen Nederlandschen gezant bij hei Engel sche gedaan verzoek onier Regeering tot in vrijheidstelling der Nederlandsche krijgs- gevangenen uit den Zuid-Afrikaanschen oorlog. — Men moet geen kleine kinderen alleen bij het water laten spelen. Dit is Zondag weer gebleken, toen in een onbewaakt oogenblikeen driejarig rreisje in het kanaai bij den Cruquiusweg te Amsterdam viel. Eenigen tijd daarna werd het levenloos opgehaald. Pogingen om de levensgeesten op te wekken bleven vruchteloos —- Door de direciie van de stooratrara Haarlem—A
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1918-03-09; 6
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
6
Datum:
1918-03-09
Jaargang:
1918
't wel 's vraoge ! Doch de baas vaa het varken kwam aanklosssn en gaf ten atitwoord: „Jao, toch wel. Mer 't zal aUevel nie goedkoop ziin." „Hoe zwaar weegfc 't beest, meect ge ,,'n Vierhonderd pond", schatte do boer. „E8n rijksdaaldar per pond, een mooi bod, wat denkt g« er van ?" vraagt de h«er. Top! 't Varken werd in eets rnollonnen deken gerold en in de auto gesjord. Eer de boer, die duizend gulden mocht opstrijken, van zgn verbsKing bekomen was, was de kooper reeds vertrokken. De moordenaar van Maria Kessels ? Naar we vernemen hseft zich aan een der poHtie-commisaaristen te 's Gravsnhage aangemeld een pl.m. SOjarig persooa, een 0. I. militair, afkomstig uit Luxemburg, die voorj^af circa 18 jaor geleden den moord op de 12jarige Maria KesseL? ta Til burg te hobben gepl.3Pgd. Men weet nog niet weJke waarde aan de zelfbekeutenis te hechten is. In afwachting van een nadsr ond.-irzoek is de man voorloopig ter beschikkiiig van de justitifi gebleven. In verband met dsze zaal? doet do com- missaris van politic te 's Grayenhage, de heer Dietz, de volgende bekendmaking : Op Zaterdag 2 Maart- de3 namiddarra tus schen 3 uur on halfvier is in de, Wagen- straat alhier een zwervfr in gesprek goweest met een man, die zicU aan liem bekend maakte van beroep schrijnwerker to zijn, hem te kennen en hem heriunerde Jiem out- moet te hebben in eea berberg to Tilburg op danzelfden dag, dat aldaar vermoord gevonden in sen katholieke kerJs het raeisj Maria Kessels. Te zamen hebbsn zij aldaar in die herberg eenige vertering gemaakt Da sehrijnwerker noemde zijo naam niet doch zeide in Den Haag woonaohtig to zijn De zwerver is thans bij de politie aan de Nieuwe Haven alhier. Hij beweert Maria Kessels te hebben vorrrioord. H^t is van zeer groot belang den schrijn werker als getuige over dezo zaak te hooren Het „N. V, ii. Z." verneemt dat de koste: van Isterdaal sedert geruimen tijd on waar schijnlijk ook thacs nog, to 'g Gravechage woonachfig is en dat koster v. Isierdaal werkaaam is in het h
Gevonden alinea's: 1