skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Kranten

 Kranten
 
 
 
 
 
beacon
3 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Echo, 1883-03-25; 3
Naam krant:
De Echo
Pagina:
3
Datum:
1883-03-25
Jaargang:
1883
De Notaris SNOECIi te;€lJYK, zal op V-'yiajr 39 Msiarf lS-8;?, vies i>anii'!dn.!?s ten 2 nur, n.nmens en ten haiza van A. VaNIINTEN tf' OefftSt. Publiek Verkoopen.: 1 dragende Maa!, 1 B5»'<trog'a-e, Iliikselbak, Fg'se, VVel!)00in, ScUop, Riek en verder Boaw- uiaiissereed, Een part^j^ nieuw Knipwerk, als Karn, TobUe, VSoteii, Kiiipi'ii, Vaten enz., ! Kast, 1 Kist, Rl!(k, Sni''S«Is, Sc?tiMerijeii, Potteuen Pamieii, MelltS'erief, een partij Hooi, Stroo, -West en 5 Rersebooinen op stam. "Oe Notaris VER3UNT te Bjxmeer, zal PUBUEK VERKftOPEX: OpWoenSila^ 38 Maart 1883. vooruiiddags 11 ure, ten hnize van G. DE VAAL, in do //Knrdubeurs ■" te Boxnieer, voor den beer J. LITJENS; E-nB groole partij veredelde FniitbODiuen, be- nevens Heesters en Haag'loornpoteu. Op Doiiilerdsso- 29 Maart 188.1. voormidd-igs 10 lira, voor en ten huize van MARTIAN US JANS, c. s. te lliips aau den straatkant. E^ne dragmle K>e, eeno Geit, Lanibouwg'e- ree'l, Jl iiswad, H»oi, .Stroo, enz. De Notaris KERSTENS te MiJJ °P -Donderdag 5 April 1883, d^? voormid lags f unr, ten verzoeie en ten huize van de kitideren JAN JIELISSEN te Beers, Publiek Verkoopen; 1 dragend en 1 v Ijnii-' '■frri;'- paar'l, 1 vieij'mgeil tw ej->ri-Utiiif- paard, 2 drugrnde en 3 mek-rvt-n-e giistc lioMJcn, 4 dragende en 1 gi'i^tc S ilokl tliiijri'" 1 stierk«lf, 1 dia-end l .irktii, 4 Siiieuteliiigen en 36 Rippen. 2 lange en 3 korte Rarreu, 2 tweesclisrige en 1 eenfcbnrige Plyeo-. nieuwe PloeffSrliijf, ■ 3 ijzeren Feffflen, Welboora, B n-sclniioleu met ilekelntackiiie. veischillende PnardentiuffeTi, 2 wauniolens, Hekselbivk, SniibaJt, Melkwag:eii, Tiiit, Kerii, Tob, en verder Laudbouw- en Melk- gerief. in,000 kilo Hooi, 15 kilo gesworg.-n vlas, 20 beet. Tarwe, 20 beet Aardnf»pt'l<'»- ''"rineiiboo- uen, Braiidhout, Eikeu- en Ranadaplauken, Bijeiikorveii, enz. enz. als: Eikenbonten Kabinet, hang-, boek- en aniere Raster, bde-, uiiirk-en aniere Tafel>i, Risten, Stoslen, Baii- keii, Spieg^els^ Scliiiderijei!, bang- ^ en staande Lain^ve
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Echo, 1883-10-20; 2
Naam krant:
De Echo
Pagina:
2
Datum:
1883-10-20
Jaargang:
1883
Aan verschillende regeeringsberichten volgende ontleend: Benting Moeara Tewe. Oorlogsehip 0»rust en kmisboot no. 49, op 21 en 28 Aug. door opstande- lingen, hoewel zonder succes, beschoten. Te Salatiga is cholera epidemisoh verklaard. Pokken zijn epidemisch verklaard in de afdeelingen Bondowosso en Djember en in de afdeeling Amoenbay en Banjermassing op Borneo. SolcsnElG6!ry 15 Oct. De Duitsche leerjongen August de Krujipe, -die in deu nacht van 7 op 8 Dec 1882, bij ziju meestor den Heer .T. Kuijpers, zadelmaker alhier, bijua alle gcreedsehappen van den werkwinkel ontvreomdde, is op den lien Oct. jl. door de Rechtbank te (Jleve (Pruisen) veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstmf en de kosten, of vortr do laatsten 3 maanden gevangenisstraf, * hoden door Burgemeester en Wethou ders^ van Boksmcer en Bougen c. a., alhier gehouden openbare verpachting bij ii;schrijving van hetOrooto Maasveer^ tusschen i^oksmeer en Beugen c. a., was slechts een Biljet ingekomen, namelijk van den te.i'on- woordigen pachter Ixerardus Weeren, die voor de som van vijf honderd gulden per jaar als pachter is aan- ' genomen. Bij de vorige openbare verpachting werd hot Maas-' veer voor drie honderd gulden per jaar toes'ewezen *— De Heer E. A. .1. H. M. Jlougst, van Boxmeer, is te Utrecht bevorderd tot Doctorandus in de rechtswetenschap. *St. AnthODis, 17 Oct. Recht levendig was het 11. Zondag avond in ons gewoonlijk zoo stil dorpje. En geen wonder, men kreeg toen iets niot alledaafsch te zien. Niets meer of. minder toch had er plaats dan een wedren tusschen eeu geit en een paard. ^ide beesten waren praclitexempiaren en eerste hard- loopers. Voor renbaan had men don Paardenhemel (een wesj van circa 300 M. longte) bepaald en om 9 uur, be- gunstigd door holder maanlioht, nam de hardrijderij een aanvang. Daar de weddenschap pas eenige minnten te voron was aangegaan, liad mon voor de noodigo afsluiting van het renpark niet knnneii zorgen. Vandaar dat vele bereidvaardige toeschouvvers op eenige punten l
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1883-10-20; 1
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
1
Datum:
1883-10-20
Jaargang:
1883
Koning drocg het Grootkruis van den Ned. Lecuw. H. M. was geklced in bruin satijn. Na het dojeuncr ten hove dcden do vorste- lijkc personen ccn rijtoer door Apcldoorn cn daarna veroenigde men zich aan een gala-diner. — Z. K. II. Alexander der Nedcrlanden, ] Prins van Oranjc,' is, naar men verneemt, ongestcld. Si. AnthontM, 19 Oct. Recht levcn- dig was het 11. Zondagavond in ons gcwoon- lijk zoo stil dorpje. En gecn wonder ; men kreeg tocn icts nict alledaagsch to zien. Nicts mccr of minder toch had er jil-iat* dan een wedrcn tusschen ecn geit cn ccn paard. Beide hccstcn waren prachtcTcmpla- ren on eerste hardloopcrs. Voor rcnbaan hail men den Paardenhemel (ecn wcg van circa 300 M, lengtc) bcpaald en om 9 unr, bc- gunstigd door hclder maanlicht, nam do hardtijderij ecn aanrang. Daar dc wcddcn- schap pa.s eenigc minuten te vorcn was aan- gegaan, had men voor do noodige afsluiting van het renpork niet kunnen zorgcn. Van. daar dat vele bereidvaardige toesrhonwcrs op eenige pnntcn langs de baan als afsehnt- ling dicnst dcden. Talrijk w.is het tocge- stroomdo publick dat dit paarden-gcitcnspcl wilde bijwoncn. Op het commando van „e e n, twee, drie! Vooruit met dc geit!!" sneldon beide dieren pijlsnel de renbaan in. Als ecn echte kunstrijdcr hcftnurde dcruitcr zijn paard : hij wist den rijtoer van den dronken Zeeuwschen boor uit Car- ri5 gctrouw na to bootsen. l3o geit was minder good gedrcsscord : cen toeschouwer kwam er mec in hiot zachto nanraking. En 't slot van do geschiedenis was, d.it do geit het cerst de renbaan had afgelec'l en de cigenaar er "van do niet oiiaardigo som van 40 glazen bier had verdiend. Dat do avond verdcr in gnllc vroolijkhcid werd doorgebracht, zai wcl niet vermchl bd* hoeven to wordon. . — Do examens bij het vak der postorijen zullcn aanrangon 13 November a. s. — Aan do he«rcn "W. van Nicnwstadt on Ph, WolIT, die bezwaar hadden gomaakt d« conccBsio voor den aanleti van cen stoomtrnm* weg van Nijmcgcn naarGra/^ te aanvaarden, tenzij hun dc voorke
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS