Archieven

 1412 Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht van de gemeente Oeffelt
Oeffelt is een kleine agrarische gemeente in Noordoost-Noord-Brabant. Het is van plm. 1300 inwoners, in 1937, uitgegroeid naar een inwonertal van plm. 1800, in 1970, plm. 2200 in 1981 en plm. 2300 in 1993. Geografisch gezien ligt Oeffelt tussen Cuijk en Boxmeer in, in het Noord-Oosten van Noord-Brabant. De oppervlakte van de gemeente bedraagt plm. 960 ha.
De naam Oeffelt dateert waarschijnlijk van de vóór-Romeinse tijd, namelijk uit de Keltische periode. Oeffelt is afgeleid van Uffa = water en ten = nederzetting nabij het water, de Maas.
Oeffelt heeft een rijke historie, die evenwel in het bestek van deze inventaris nauwelijks ter sprake kan komen. Eeuwenlang vormde het dorp een onderdeel van het hertogdom Kleef, totdat het in 1800 bij de Bataafse Republiek werd gevoegd. Krachtens het Grenstractaat van Aken van 26 juni 1816 ging Oeffelt officieel deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden en de provincie Noord-Brabant.
In de recente geschiedenis van Oeffelt zijn vijf tijdvakken te onderscheiden, welke in de volgende paragrafen worden besproken. Uiteraard heeft elk tijdvak een duidelijke stempel op de geschiedenis van Oeffelt gedrukt, waarbij telkens één element overheerste.
In de eerste paragraaf is dit het spoorwegverkeer (1869-1939). De tweede paragraaf gaat over de oorlogstijd (1940-1945). Hierna komt de wederopbouw en de opbouw van de dorpskern aan de orde (1945-1970). De vierde paragraaf bevat de inspraak van de burger en de ontwikkeling van de welzijnsinstellingen (1971 e. v. ). Het einde van de gemeente Oeffelt wordt gekenmerkt door de strijd tegen de opheffing van de gemeentelijke zelfstandigheid (1982-1993).
Spoorwegverkeer
Oorlogstijd
De wederopbouw en de opbouw van de dorpskern
De inspraak van de burger en de ontwikkeling van de welzijnsinstellingen
De strijd tegen de opheffing van de gemeentelijke zelfstandigheid
1412 Gemeentebestuur Oeffelt, 1937-1993
Inleiding
Historisch overzicht van de gemeente Oeffelt
De strijd tegen de opheffing van de gemeentelijke zelfstandigheid
De strijd tegen de gemeentelijke herindeling begint met het raadsbesluit d. d. 22 oktober 1982 om toe te treden tot de Vereniging Intergemeentelijk Contact inzake gemeentelijke herindeling. Eind 1984 geeft de minister van Binnenlandse Zaken de eerste aanzet tot de procedure van gemeentelijke herindeling.
Hierna breekt er een periode aan van vele briefwisselingen van het gemeentebestuur met de hiervoor verantwoordelijke mensen bij de Tweede Kamer der Staten Generaal en de provincie voor behoud van zelfstandigheid. Plaatselijk organiseert het comité "Oeffelt op z'n eigen" met het gemeentebestuur vele (ludieke) acties, themadagen en vergaderingen om de gemeenschappelijke wil voor behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid zichtbaar te maken.
In het begin van 1988 stelt burgemeester en wethouders met het comité een notitie op over het functioneren van de gemeente Oeffelt, waarin centraal staat het onderzoek naar de omvang van de bestuurskracht. Dan komt het rapport Schampers uit en de vervolgrapporten. Reacties met aanbevelingen van de betrokken gemeentes worden ingezonden en ten provinciehuize vinden hierover vele besprekingen plaats. Helaas staan deze onvoldoende open voor de voordelen van de kleine gemeente, zoals een hoog democratische gehalte en het beter behartigen van de belangen van de burger.
Het Koninklijk Besluit van 10 september 1993, Staatsblad 477 tot inwerkingtreding van de Wet van 9 september 1993 tot gemeentelijke herindeling van het noordoostelijk deel van Noord-Brabant betekent het einde van een zelfstandig Oeffelt. Vanaf 1 januari 1994 vormen de oude gemeente Boxmeer met de kernen Boxmeer, Beugen en Sambeek samen met Oeffelt, Rijkevoort en Vortum-Mullem de nieuwe gemeente Boxmeer.
In de laatste weken van Oeffelt worden activiteiten voor de bevolking georganiseerd. In dit kader past ook het herdenkingsboek "Oeffelt, het juiste middelpunt van de Maaskant", geschreven door René Klaassen. Dit boek bevat in thema's de geschiedenis van de gemeente Oeffelt vanaf het ontstaan in 1816 tot aan de ophefffing in 1993.
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2069 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS