skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 6011 Waterschap Theereheide en Herlaer, 1881-1974
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Hier wordt geplaatst het besluit tot oprichting van dit waterschap, zoals opgenomen in Provinciaal Blad 1882, no. 4.
AFKONDIGING van het besluit der Staten van 17 november 1881, tot oprichting van een waterschap "de Theere Heide en Herlaer" onder de gemeente St. Michiels-Gestel.
DE GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant, doen te weten, dat door de Staten dier Provincie in hunne vergadering van 17 november 1881 is vastgesteld hetgeen volgt: "De Staten van Noord-Brabant hebben besloten als volgt:
Artikel 1
"Onder de benaming van Waterschap, "de Theere Heide en Herlaer," wordt een Waterschap opgericht, hetwelk zich uitstrekt over de gebouwde en ongebouwde eigendommen gelegen binnen de volgende grenzen: TEN NOORDEN EN TEN OOSTEN, van af den provincialen weg bij den zuidelijken hoek van perceel Sectie A. No. 628 de buitenzijde van den zandweg, om het gehucht Herlaer, langs de perceelen Sectie A, no. 628, 571, Sectie F. 304, 1028, 306, 309 en 840 volgende tot den provincialen weg, verder door den zuidelijken of westelijken buitenberm van den provincialen weg tot tegenover den klinkerweg van St. Micbiels-Gestel in de richting naar Esch.
TEN ZUIDEN, dwars over den provincialen weg langs de zuidzijde van den gemeenteklinkerweg tot tegenover den zandweg langs het perceel Sectie E. no. 611.
TEN WESTEN, dwars over den gemeenteklinkerweg van St. Michiels-Gestel in de richting naar Esch, langs de westzijde van den gemeenteweg, loopende langs de perceelen Sectie E no. 611, 944, 943, 1078 en 1076 tot den gemeenteweg tusschen de perceelen No. 1076 en 587, dezen weg langs de zuidzijde volgende tot op het perceel No. 1077, verder dwars over den weg en over de No. 587, 560, 63, 688, weder over een weg, daarna over de perceelen No. 85, 84, 105 en 104, dwars over den wege en over Sectie E. no. 109 tot een gemeenteweg.
Dezen weg langs de westzijde volgende tot op het perceel Sectie E. no. 111, over dit perceel en de perceelen No. 113, 114, 117, 118, 119 en 120 tot tegen over de scheiding tusschen de perceelen No. 5 en 6; langs de scheiding dier perceelen en verder de westelijke grens van dit perceel No.5 en van de Nrs. 124 en 126, volgende tot den provincialen weg, en dwars over dezen tot het beginpunt.
Artikel 2
Eet waterschap heeft ten doel, het beveiligen der binnen deszelfs grenzen gelegen eigendommen tegen overstrooming;-de daartoe noodige werken worden van wege het Waterschap uitgevoerd en in stand gehouden.
Artikel 3
Gedeputeerde Staten nemen de voorzieningen die tot het in werking brengen van dit besluit vereischt worden. Zij benoemen binnen eene maand na de afkondiging dezes in het Provinciaal blad, een voorloopig bestuur, bestaande uit een Voorzitter en twee leden, bijgestaan door een Secretaris-Penningmeester, hetwelk in bediening blijft tot dat het overeenkomstig het voorschrift van Artikel 102 van het algemeen reglement voor de waterschappen in Noord-Brabant zal zijn vervangen.
In de aanvulling der inmiddels openvallende plaatsen, wordt eveneens door Gedeputeerde Staten voorzien.
Artikel 4
De bezoldiging van den Voorzitter van het voorloopig bestuur zal bedragen fl. 10 per jaar; die van ieder lid fl. 5 en van den Secretaris-Penningmeester fl. 40.
Artikel 5
Tot zolang het bijzonder reglement overeenkomstig het bepaalde bij artikel 1 van het algemeen reglement voor de waterschappen in de provincie Noord-Brabant niet zal zijn vastgesteld, zullen de kosten van beheer van het Waterschap en die tot aanleg, verbetering en onderhoud van waterkeerende werken, hectare's gewijze worden omgeslagen over de binnen de grenzen van hetzelve gelegen belastbare eigendommen, met dien verstande dat ter bepaling van den omslag der gebouwde eigendommen eene kadastrale huurwaarde van fl. 65 wordt gerekend gelijk te staan met één hectare.
Artikel 6
Het bij de artikelen 1 en 4 van het algemeen reglement bedoeld bijzonder Reglement, wordt door het voorloopig bestuur ontworpen binnen zes maanden nadat het in bediening zal zijn getreden en voorts ter vaststelling door de provinciale Staten, aan Gedeputeerde Staten ingezonden.
's-Hertogenbosch, den 17 den November 1881.
Kenmerken
Datering:
1881-1974
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS