Archieven

 7635 Gemeentebestuur Sint-Oedenrode, 1934 - 1969
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording voor de inventarisatie
7635 Gemeentebestuur Sint-Oedenrode, 1934 - 1969
Inleiding
Verantwoording voor de inventarisatie
Allereerst zullen we de periodisering van het gemeentelijk archiefgedeelte nader toelichten.
De caesuur van het archiefdeel 1934-1970 berust op de volgende redenering.
Wat het beginjaar betreft, is het gemeentebestuur op 1 januari 1934 toegetreden tot het registratuurbureau van de vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zodat vanaf die datum de code VNG werd ingevoerd, een systeem voor de archiefordening en documentatie voor de overheidsadministratie. Dit coderingssysteem voor ordening van documenten en dossier naar hun onderwerpen heeft de vroegere methoden van een meer chronologische ordening vrijwel geheel verdrongen. Het veronderstelde een meer actiever archiefbeheer waardoor de functie van archiefmedewerker cq documentaire informatieverzorger en uiteindelijk ook de afdeling post- en archiefzaken in het gemeentelijk ambtenarenapparaat mede is ontstaan.
Vermelde datum is eveneens een afsluiting van het ouder archiefdeel dat een looptijd kent van 1811-1933, van welke periode reeds in 1985 een archiefinventaris in druk verscheen welke is uitgegeven door het toenmalige streekarchivariaat Langs Aa en Dommel.
Wat betreft het eindjaar is dat een keuze die gemaakt is bij de aanvang van de bewerking van de semi-statische archieven van de gemeente Sint-Oedenrode aan het begin van de negentiger jaren. De nieuwe archiefwet (1995) stond op stapel en bekend was al dat de overbrengingstermijn naar 20 jaar zou worden terug gebracht (was 50 jaar). (de overbrenging van het betreffende archiefgedeelte uit de archiefruimte in het gemeentehuis naar de archiefbewaarplaats van het Streekarchief ).
De opschoning van het onderhavig archiefgedeelte heeft plaats gevonden tijdens de inventarisatie. De daarvoor samengestelde selectielijst is getoetst aan de "leidraad voor de selectie op vernietiging van archiefbescheiden van gemeentelijke organen" van de Brabantse Archief Selectie Commissie.
De omvang van het archief 1934-1970 dat permanent bewaard zal dienen te worden is … m’.


1) Knippenberg, W.H.T., Romeinsche munten uit midden-Brabant opgespoord, in: Oudheidkundige mededelingen, nieuwe reeks xxv (1944), blz 91-106
Documentatiecollectie Sint-Oedenrode, nr 336
2) H.F.J.M. v.d. Eerenbeemt in: Geschiedenis van Noord-Brabant 1945-1996 deel III, pag 15 e.v.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 oktober 2070 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS