Archieven

 7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Korte historische terugblik
Bewerking archief
De Liquidatiecommissie Woonwagenschap Noordoost Noord-Brabant.
7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001
Inleiding
De Liquidatiecommissie Woonwagenschap Noordoost Noord-Brabant.
Een lastige nasleep kreeg het bestuur van het streekgewest met de opheffingsproblematiek van de onder het streekgewest ressorterende zorg afbouw van het Woonwagenschap Noordoost Noord-Brabant.
Er werd ten behoeve van de 23 gemeenten in het gebied van het voormalig woonwagenschap per 1 januari 1990 een liquidatiecommissie ingesteld. Deze bestond uit zes leden, gekozen uit de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, waarvan twee uit elke subregio Maasland, Uden-Veghel en Land van Cuijk. De opdracht was het uitvoeren van het personeelsplan van het woonwagenschap en het zorgen voor de ontruiming van het voormalig woonwagencentrum Vorstengrafdonk te Oss. Dit laatste bleek geen eenvoudige opgaaf. Naast de ontmanteling van het woonwagencentrum, was er sprake van ernstige bodemverontreiniging. Deze verontreiniging was voor een deel op het oude uit 1961 daterende woonwagencentrum Zevenbergen, dat na 1974 dienst deed als sloopterrein voor auto's. Al snel na ingebruikname van het nieuwe woonwagencentrum Vorstengrafdonk bleek dat de overheid niet in staat was de bewoners te houden aan gemaakte afspraken. Er ontstond een onbeheersbare situatie. Een vijftiental autoslopers nam buiten het woonwagencentrum 5 hectare terrein onrechtmatig en zonder toestemming in gebruik. ook was er een stookplaats waar oude kabels werden verbrand voor de koperwinning. Een vatenhandelaar had er zijn opslag van lege en met chemisch afval gevulde vaten. Optreden van de overheid bleef achterwege. De kans dat het tot een gewelddadig treffen zou komen was veel te groot. Pas na 1990 kreeg het politiekorps Oss extra ondersteuning.
De kosten van sanering van de bodem van Vorstengrafdonk e.o. werd geschat op 4,6 tot 6,6 miljoen Euro. Wie ging dit miljoenen guldens kostende project van de bodemsanering betalen! De gemeente had al veel onkosten voor haar rekening genomen. Voor de gemeente Oss was dit een onevenredig grote belasting. Het woonwagencentrum was tenslotte een voorziening voor alle bij het woonwagenschap aangesloten 23 gemeenten. Vanaf 1992 trad de commissie in onderhandeling met de gemeente Oss. Daarbij kwamen een aantal punten rond de afrekening aan de orde.
- De invloed van mogelijke al aanwezige bodemverontreiniging ten tijde van de vestiging van het nieuwe woonwagencentrum.
- De samenloop van de werkzaamheden van de bodemsanering en het bouwrijp maken van de grond.
- De samenloop van ambtelijke begeleiding van de bodemsanering met andere werkzaamheden.
- De inbreng van de grond in de exploitatie van het bedrijventerrein "De Vorstengrafdonk".
- De juistheid van de verdeelsleutel.

De gemeente Oss matigde haar vordering in de richting van de deelnemende gemeenten tot € 2.300.000,--.
Uit de financiële reserve van het Woonwagenschap kon € 745.000,--worden betaald. Bleef voor de aangesloten gemeenten een totaal bedrag van € 1.555.000,--. Om verdere stijging van kosten te komen voorkomen, werd na dertien jaar procederen besloten om zich te conformeren aan de uitspraak van een onafhankelijke deskundige instantie.

Wat nam de gemeente Oss uiteindelijk voor lief.
- De discutabele kostenposten bleven ten laste van de gemeente Oss.
- De rente over de kosten die de gemeente Oss over een lange reeks van jaren had gemaakt werden niet in rekening gebracht. Dit leverde de gemeente Oss een behoorlijk renteverlies op.
- De bodemsanering werd uitgevoerd zonder de verwijderde grond door schone grond te vervangen.
De gemeente Oss heeft geen bijdrage gevraagd in het exploitatie risico van het te ontwikkelen bedrijventerrein.
Aanwijzingen voor gebruik inventaris
Overzicht van de onder het Streekgewest Brabant Noordoost ressorterende archiefvormende diensten, afdelingen:
Inventaris
Organisatie
Diensten
Personeel
Taken
Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2074 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS