Archieven

 7488 Burgerlijke Stand Nistelrode, 1811 - 1950
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Tijdens de inlijving van ons land bij Frankrijk (1810-1813) vaardigde Napoleon op 18 augustus 1811 een Keizerlijk Decreet uit, waarbij werd bepaald, dat zij die tot dan geen familienaam hadden gevoerd, er een moesten aannemen en daarvan aangifte doen op het bureau van de Burgerlijke Stand. Een speciale ambtenaar werd belast met het opmaken der akten van geboorten, huwelijken en overlijden. Het instituut van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS) bleef na het herkrijgen van de onafhankelijkheid bestaan. De in elke gemeente optredende ABS bekleedt binnen de gemeentelijke organisatie een uitzonderingspositie, omdat hij voor de door hem verrichte werkzaamheden geen verantwoording schuldig is aan het gemeentebestuur, maar aan de officier van justitie.
Registers van de Burgerlijke Stand worden in tweevoud opgemaakt. Het ene exemplaar (ook wel het rijksexemplaar of 'dubbele' genoemd) berust bij de arrondissementsrechtbank, het andere bij de betreffende gemeente. Uiteindelijk worden ze voor permanente bewaring aan een openbare archiefbewaarplaats aangeboden.
De registers in deze toegang zijn de gemeentelijke exemplaren. Ze worden niet ter inzage gegeven, aangezien het BHIC de rijksexemplaren heeft gescand en in de genealogische databank heeft opgenomen. Uiteraard kan de bezoeker met goede redenen omkleed om ontheffing vragen bij de infobalie van het BHIC.
De werkzaamheden van de ABS bestaan in hoofdzaak uit het opmaken, aanvullen of verbeteren van bovenvermelde akten, zoals aangegeven in de artikelen 17, 19, 20 en 29 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek. Van elke opgemaakte akte worden twee minuten vervaardigd en in afzonderlijke registers opgetekend. Jaarlijks moet één van de dubbelen van de afgesloten registers naar de archieven van de gemeente worden overgebracht en het tweede exemplaar wordt verzonden naar de griffie van de arrondissementsrechtbank binnen welk ressort de gemeente is gelegen.
De benoeming van de ABS ligt overigens wel in handen van het gemeentebestuur: op grond van artikel 183 sub. G. van de Gemeentewet benoemt de gemeenteraad de ABS en regelt tevens diens bezoldiging. De gemeente draagt zorg, dat de ABS zijn werkzaamheden kan vervullen in een daartoe geschikte ruimte en met gebruikmaking van de nodige hulpmiddelen. Verder bepaalt het gemeentebestuur de openingstijden van het kantoor van de ABS.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2041 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS