skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Regesten
Records 1 t/m 100
136 1313 april 25
Feria quarta post dominicam Quasimodo.
Guydo, bisschop van Traiectum, oorkondt, dat in het geschil tussen abt en convent van Berna en de burgers ("cives, lantghenote") van het dorp Tule in de parochie van Dorne over de grens tussen dit dorp en de uithof van het klooster Mersberch, na ondervraging ter plaatse door Suederus van Ab[e]coude en Johannes van Woldenberche, ridder[s], en zijn schout in Amersforde Wilhelmus Unledighe, en na getuigenis ter plaatse onder ede door abt en convent - ten getale van zeven en bekleed met de stool - de grenzen aldus zijn vastgelegd, nl. dat deze loopt van het heuveltje Luttele Mersberch tot de oude kuil langs de openbare weg tussen Mersberch en Tule en vandaar naar de andere oude kuil, gelegen aan de weg tussen Mersberch en Dorne en vandaar verder naar het meer Halmaert; en dat hij bevolen heeft deze grenzen [grens] te eerbiedigen.
2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
Inleiding
Regesten
136 1313 april 25
Feria quarta post dominicam Quasimodo.
Guydo, bisschop van Traiectum, oorkondt, dat in het geschil tussen abt en convent van Berna en de burgers ("cives, lantghenote") van het dorp Tule in de parochie van Dorne over de grens tussen dit dorp en de uithof van het klooster Mersberch, na ondervraging ter plaatse door Suederus van Ab[e]coude en Johannes van Woldenberche, ridder[s], en zijn schout in Amersforde Wilhelmus Unledighe, en na getuigenis ter plaatse onder ede door abt en convent - ten getale van zeven en bekleed met de stool - de grenzen aldus zijn vastgelegd, nl. dat deze loopt van het heuveltje Luttele Mersberch tot de oude kuil langs de openbare weg tussen Mersberch en Tule en vandaar naar de andere oude kuil, gelegen aan de weg tussen Mersberch en Dorne en vandaar verder naar het meer Halmaert; en dat hij bevolen heeft deze grenzen [grens] te eerbiedigen.
NB:
a. Oorspr. II. N. la. Het zegel van de bisschop wordt er los bij bewaard. [Gehecht] In dorso: De limitibus in Meersbergen, de dato 1313. Zegel provisorisch gehecht (nov. 1983).
b. Gevidimeerd in de akte van 23 juni 1313 (reg. nr.138), in prachtig schrift.
c. Gevidimeerd in de akte van 10 mrt 1352 (reg. nr.252).
d. Gedrukte tekst van Hoevenaars in A.A.U. 18(1890), blz.136 nr.3.
e. Zie ook het regest nr.257 in: J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht, 1301-1304 (Utrecht 1937), regest nr.257.
f. Gedrukte tekst in: Registrum Guidonis, uitgave van P. Immink en A. Maris (Utrecht 1969), blz.258.
Zie ook
157 1316 januari 15
Donredaegs na d'octave van Dertiendaghe.
Schepenen van Huesden oorkonden in opdracht van Jan van den Elshout, momboir in het Land van Huesdene, dat Jan Brusten en zijn vrouw VerJutte hebben geschonken aan abt en convent van het klooster Onser Vrowen van Berne: 1. een cijns van 3 pond te Vlimen op de hoeve land [sic], waar nu VerLeite, moeder van Herman Spieghel, woont; 2. - alleen aan de abt - een cijns van 3 pond te Wijc, te heffen van Jan de Meier op 18 hond op Scadewijc vanaf de Wiker-weteringhe tot de hoge weg, waar de monniken (van Middelburg of Berne? [Middelburg]) wonen; 3. een cijns van 1 pond te Vlimen op 3 morgen van Herman Spieghel, waar hij woont op de Osteren Egghe (zie de akte van 26 juni 1313, reg. nr.139); 4. een cijns van 40 schelling op de hofstede, waar Jan Bardmakers' huis op staat, plus een cijns van 2 schelling op het erf van Robke, zoon van VerBeatris, welke 42 schelling belast zijn met 2 schelling voor de Katelijnen-kerk te Huesden (zie de akte van 27 dec. 1314, reg. nr.150); 5. een cijns van 10 en een halve schelling op het erf op de dam achter Minnekens erf (zie de akte van 11 dec. 1313, reg. nr.145); 6. een cijns van 10 schelling op de hofstede van Jan van den Kerchove en op die van Jan van Zelant, man van Heske; 7. een schepenbrief van een cijns van 10 pond, die VerJutte gekocht had als prebende van een dagelijkse mis op het altaar van S. Nicolaus voor haar zoon in het klooster van Berne, ook wanneer deze zou uittreden; 8. een cijns van 26 schelling op huis en hofstede van Jan Gladings Scoesitters (Schoenmakers) en een van 10 schelling op huis en hofstede van Jan Baleps; 9. een cijns van 10 pond op hun woonhuis en erf ("gesate"); 10. 6 morgen tussen het veld van Jan Pikenvet en de Oude Mase, plus 10 hond in de Ooster in Oudehuesdene, geheten de Kesserec; dit alles om hun zoon Brusten te laten delen in de geestelijke gunsten van het klooster en de cijns van 10 pond (zie nr.9) later, na de dood van hun drieën, bestemmend als pitantie voor het klooster.
194 194 1332 februari 16
In camera veteris aule castri Huesdensis in parochia de Oudehuesden, Leodiensis dyocesis, ad pedes strati testatoris et uxoris sue ante fenestram camere. Anno 1332, indictione quinta, mensis februarii sexta decima, hora vesperarum.
Notaris Robertus de Dordraco, kanunnik van Berna, priester, instrumenteert in opdracht van de Officiaal van Leodium, dat heer Willelmus de Buscho, ridder, z.v.w. Gherlacus de Buscho, zijn testament heeft gemaakt waarbij hij;

1. aan zijn vrouw Elisabeth (van Boxtel) legateert het vruchtgebruik van zijn goederen in Erpe, Vechel, Uden, Osse en Oerscot, alsook het gebruik van het brand- en timmerhout aldaar; dit echter met behoud van de eerder gevestigde cijnzen voor de kerken van Osse en Oerscot;
2. tot fundatie van een klooster van de Zusters van S. Clara zijn huis en erf in Buscoducis schenkt met 6.a. het visrecht, en als fundatiegoederen aanwijst zijn molen op het Hinthamereind en een tiental, nader genoemde goederen en inkomsten in en buiten de stad, o.a. in Hijnen (Heinis bij Rosmalen), Nuweland, Scinle en Berlechem;
3. aan het klooster van Berna schenkt zijn grote en kleine tiende in Berlechem en 25 pond uit 50 pond uit de tiende in Vlimen, dit tot fundatie van een dagelijkse mis van Requiem en anniversarium;
4. nader genoemde legaten vermaakt aan: jonkvrouw Jutta van Saffenberghe; Johannes den Jonghen van Herpt; de geestelijken van Hoesden; de heilig-geesttafel, de priesters van de St. Janskerk, de altarist heer Johannes van Tuul, de kapelaan van het Maria-Magdalena-altaar, de Minderbroeders, de Predikheren, de Wilhelmieten van Porta Celi, de priesters van de Begijnen, de Arme Begijnen in de Infirmerie, het Gasthuis, de priester van de Begharden, deze allen in Buscoducis; voorts de priesters van Oesterwijc, Haren, Ghestele en Beke; de kanunniken van Postela; en de conventen van Binderen en Hoedonc; 5. nader genoemde legaten schenkt aan zijn huispersoneel;
6. aan zijn zaakgelastigde Jacobus Coptyt vermaakt 20 pond jaarlijks; aan Johannes Pape, abt van Berna, 20 pond eens, en aan Johannes Moytken, zijn biechtvader en gardiaan van de Minderbroeders, 10 pond eens;
7. krachtens recht van adoptie tot zoon en erfgenaam benoemt Wilhelmus van Horne en Altena, ridder, hem aanstellend als gevolmachtigd procurator;
8. als 3 executeurs benoemt: de abt van Berna, voornoemde Wilhelmus en Jacobus Coptyt, en hun bepaalde goederen overdraagt; dit alles in tegenwoordigheid en als getuigen: de abt van Berne, erflater's vrouw, haar broer Heinricus van Boecstel, kanunnik van S, Gereon in Keulen en van S. Servatius in Maastricht ("Traiectum"), Theodericus Splitaff, proost van Berne, priester, meester Bruystenus, pastoor van Hoesden, Engelbertus, kapelaan van de erflater, en de Heusdense schepenen Nicholaus Thomaszn en Robertus Philippuszn.
195 1334 september 4
In campo situato inter dictas ecclesias seu parochias, quasi in divisione earum (=ongeveer op de grenslijn van Heeswijk en Schijndel).
Notaris Heinricus Gerarduszn van Neynsel [Neysel] instrumenteert, dat Johannes, abt van Berna, als patronus van de kerk van Heeswijc, en Johannes van Lumel, kanunnik en priester van Berna en pastoor en investiet van deze kerk enerzijds, en heer Gheerlacus, pastoor en investiet van de kerk van Scindel anderzijds zijn overeengekomen in het geschil aangaande het tiendrecht van een bepaald grensgebied van deze parochies, overeenkomstig de scheidsrechterlijke uitspraak van Daniel de Aggere (van Dijk) en Leonius van Keeldonc, dat namelijk de tienden uit de Langhedonc, de Aud-Liekendonc en de Nu-Liekendonc, uit de helft van de Rutgheersdonc, nl. aan de kant van de rivier de Aa, zullen behoren aan de kerk van Heeswijc; dat de tienden uit de andere helft van de Rutgheersdonc en uit de hele Malb[w]erchshove zullen behoren aan de kerk van Scinle; waarna de abt aan Godefridus Mast, kanunnik van Berna, heeft opgedragen, voor de jongens, die toevallig bij het voorlezen van deze uitspraak aanwezig waren, muntstukken in de lucht te gooien, die deze dan in een heftige vechtpartij moesten veroveren, met de bedoeling, dat zij deze gebeurtenis nooit zouden vergeten; en waarbij als getuigen aanwezig waren: Leonius, kapelaan voor dat jaar in Scindel, Andreas Vallant, Ludvigus z.v. Daniel de Aggere, Johannes de Minderbroeder, magister Arnoldus van Bernhese, Johannes Strage [Serage], Hermannus Ghibozn van Gravia, clericus, Heinricus Snoec, Heinri(c)us Spieringszn, Heinricus Rolap e.a.
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 974
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1134-1857
Vindplaats origineel:
Depot Abdij Berne, Heeswijk-Dinther
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS