skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Lijst van priorinnen tot 1900
Lijst van proosten tot 1900
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
561 1511 januari 21
Int jaer ons Heeren dusent vyfhondert ende elve opten eenentwyntichsten dach van Januario na scrivens shoofs van Ludic.
Voor Jan Raesz. Claeszoon en Hendrik Corneliszoon, schepenen in Roosendaal, bekent Dingne Harman Michielszoons dochter, weduwe van Jan vander Dong, met haar voogd Willemszoon schuldig te zijn aan Engel Jan Loncken, ten behoeve van St. Catharinadal, 20 stuivers verpand op een stede met bijbehoorten gelegen in de ooststraat, « metter suytsiden aende heeren van Ludicx erve, metter noirsiden aen Cornelys Pieterszoon, Engel Jan Loncken ende Lysbeth van Ettens erven ende aen andere personen,oestwaerts aenghelegen erven metten oest ende aen Michiel voers. huys ende erve ende mette westende aende vrouwe made ende scutters doelen », veronderpand met 10 1/2 stuiver erfcijns uit een erfcijns van 20 stuivers. (Cfr. 24 Mei 1469, nr. 541 [542]).
2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
Inleiding
Regesten
561 1511 januari 21
Int jaer ons Heeren dusent vyfhondert ende elve opten eenentwyntichsten dach van Januario na scrivens shoofs van Ludic.
Voor Jan Raesz. Claeszoon en Hendrik Corneliszoon, schepenen in Roosendaal, bekent Dingne Harman Michielszoons dochter, weduwe van Jan vander Dong, met haar voogd Willemszoon schuldig te zijn aan Engel Jan Loncken, ten behoeve van St. Catharinadal, 20 stuivers verpand op een stede met bijbehoorten gelegen in de ooststraat, « metter suytsiden aende heeren van Ludicx erve, metter noirsiden aen Cornelys Pieterszoon, Engel Jan Loncken ende Lysbeth van Ettens erven ende aen andere personen,oestwaerts aenghelegen erven metten oest ende aen Michiel voers. huys ende erve ende mette westende aende vrouwe made ende scutters doelen », veronderpand met 10 1/2 stuiver erfcijns uit een erfcijns van 20 stuivers. (Cfr. 24 Mei 1469, nr. 541 [542]).
NB:
Afschrift : Cart. B, fol. 2 vso. (Boven deze akte staat Afgelost, en de akte zelf werd doorgehaald. — Beneden werd bijgevoegd : Item desen rg. sjaers heeft Aert Laureyssen Colis af geleet ende gequeten int jaer ons Heren dusent vyf hondert ende acht ende dertich in Januario ende ic heer Jacob hebt ontfangen als gemachtich vant cloester ende hebt cloester daer rekeninge mede gedaen, etc.).
596 1558 januari 29
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert achtenvyftich, negenentwintich dage in Januario.
Voor Adriaan Schoute en Claas vanden Brandt, schepenen te Breda, heeft Jenneken Cornelis Mensaerts dochter, weduwe wijlen Jan Bricx, met Bernard Roserius haar voogd, in pacht genomen van St. Catharinadal de helftscheiding van een huis, boomgaard, hof en erfenis met toebehoorten, « Lemmens bogaert » genoemd, omtrent 40 1/4 roeden groot, gelegen te Breda « in dackerstrate neven de wederhelftscheydinge... opt westzyde, ende Jan Jacops zoens vander Byestraten, Bernaert Roserius, der voorgen. Jenneken Jan Bricx weduwe ende Christoffel Herinckel alias Picquet hoven ende erven al opte oostzyde, voor comende aende voors. ackerstrate ende achter streckende tot aenden muer of aen tfondament vanden muer aen twater aldaer mette helft vanden wech dye tclooster voors. heeft comende vander nonnenvelt inden bogaert hovinge ende erffnisse voors. tusschen twater ende Christoffel Herinkels alias Picque hof ende erve by hem vande clooster voors. eertyts gecoft ende vercregen zynde, welcken wech de voorgen. Jenne-ken Jan Bricx wedue met dese heur helftscheydinge ende den voorgen. Jan Often zone van Galen met zyn helftscheydinge daer neven voors. half ende half hebben ende gebruycken zullen », voor 12 kar. gulden en 1 1/2 stuivers erfcijns, eeronderpand « mette helft van alzulcke twee Ryns vyff stuvers ende derdalf ort stuvers,... als tcapittel van Breda van outs opte geheele huysinge, bogaert, hovinge ende erffenisse voors. heffende is ».
Records 601 t/m 601
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1271-1900
Vindplaats origineel:
Depot priorij Sint-Catharinadal, Oosterhout
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS