skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Lijst van priorinnen tot 1900
Lijst van proosten tot 1900
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
588 1548 februari 23
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert acht ende veertich, drieentwintich dage in februario.
Voor dezelfde schepenen van Breda [Gooswyn Buyten en Franchois Clincker], neemt Christoffel Herinckel « die men noempt Picquet », in pacht van Jorijsen van Loo, als rentmeester van St. Catharinadal, een erf van 20 roeden, te Breda « inde nyeuwe strate, achter de nyeuwe veemerct uutcomende de zelve strate inde ackerstrate, oistwaert aende nyeuwe strate voors., zuydtwaert aen des godshuys van sinte Kathelynen dale voers. hoff ende erve, dye joncffrou Marie van Dyemen, oft Peter de Coninck van peuren swege nu ter tyt in hoeren heeft ende gebruyckt, westwaert aen den godshuys van sinte Kathelynen dale voers. bogaert, hovinge ende erffenisse liggende achter des zelven godshuys huys in dackerstrate vuytcomende ende noortwaert aenden wech loopende neven der stadt oude vesten over welcken wech dye vander godshuyse voors. in honnen bogaert, hovinge ende erffenisse achter hon huys voors, wegende zyn, wel verstaende dat de doirnen hegge rontom den hoff ende erve van Chistoffel Herinckel voors. geheel staet op desselven Christoffels erve ende dat die mits dien den selven Christoffelen rontom geheel ende alleen toebehoirt » voor 6 kar. gulden.
2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900
Inleiding
Regesten
588 1548 februari 23
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert acht ende veertich, drieentwintich dage in februario.
Voor dezelfde schepenen van Breda [Gooswyn Buyten en Franchois Clincker], neemt Christoffel Herinckel « die men noempt Picquet », in pacht van Jorijsen van Loo, als rentmeester van St. Catharinadal, een erf van 20 roeden, te Breda « inde nyeuwe strate, achter de nyeuwe veemerct uutcomende de zelve strate inde ackerstrate, oistwaert aende nyeuwe strate voors., zuydtwaert aen des godshuys van sinte Kathelynen dale voers. hoff ende erve, dye joncffrou Marie van Dyemen, oft Peter de Coninck van peuren swege nu ter tyt in hoeren heeft ende gebruyckt, westwaert aen den godshuys van sinte Kathelynen dale voers. bogaert, hovinge ende erffenisse liggende achter des zelven godshuys huys in dackerstrate vuytcomende ende noortwaert aenden wech loopende neven der stadt oude vesten over welcken wech dye vander godshuyse voors. in honnen bogaert, hovinge ende erffenisse achter hon huys voors, wegende zyn, wel verstaende dat de doirnen hegge rontom den hoff ende erve van Chistoffel Herinckel voors. geheel staet op desselven Christoffels erve ende dat die mits dien den selven Christoffelen rontom geheel ende alleen toebehoirt » voor 6 kar. gulden.
NB:
Origineel : Karters, nr. 475, op 14-38 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : 1548. — Clooster van Sinte Cathelynendale te Breda. — Christoffel Hendricks diemen noempt Pickque, vj rhg. (XVIIe e.). — Nonnenvelt onder de grontchynsen, fol. 6. — De nieu straet. — Nu. 6. — No 9. 1648, 23 febr. (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 70.
Zie ook
596 1558 januari 29
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert achtenvyftich, negenentwintich dage in Januario.
Voor Adriaan Schoute en Claas vanden Brandt, schepenen te Breda, heeft Jenneken Cornelis Mensaerts dochter, weduwe wijlen Jan Bricx, met Bernard Roserius haar voogd, in pacht genomen van St. Catharinadal de helftscheiding van een huis, boomgaard, hof en erfenis met toebehoorten, « Lemmens bogaert » genoemd, omtrent 40 1/4 roeden groot, gelegen te Breda « in dackerstrate neven de wederhelftscheydinge... opt westzyde, ende Jan Jacops zoens vander Byestraten, Bernaert Roserius, der voorgen. Jenneken Jan Bricx weduwe ende Christoffel Herinckel alias Picquet hoven ende erven al opte oostzyde, voor comende aende voors. ackerstrate ende achter streckende tot aenden muer of aen tfondament vanden muer aen twater aldaer mette helft vanden wech dye tclooster voors. heeft comende vander nonnenvelt inden bogaert hovinge ende erffnisse voors. tusschen twater ende Christoffel Herinkels alias Picque hof ende erve by hem vande clooster voors. eertyts gecoft ende vercregen zynde, welcken wech de voorgen. Jenne-ken Jan Bricx wedue met dese heur helftscheydinge ende den voorgen. Jan Often zone van Galen met zyn helftscheydinge daer neven voors. half ende half hebben ende gebruycken zullen », voor 12 kar. gulden en 1 1/2 stuivers erfcijns, eeronderpand « mette helft van alzulcke twee Ryns vyff stuvers ende derdalf ort stuvers,... als tcapittel van Breda van outs opte geheele huysinge, bogaert, hovinge ende erffenisse voors. heffende is ».
Records 601 t/m 601
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1271-1900
Vindplaats origineel:
Depot priorij Sint-Catharinadal, Oosterhout
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS