Archieven

 221 Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: concordanties
thumbnail
Inventaris
Charters en handschriften, inv.nrs 500 - 999
516 Akte van verkoop in openbare veiling, verleden voor notaris en Gielis Donker, Philips Vogels van Maeseijk, priesters enz, als getuigen, door Jan Maartenszn Moens aan Anthonis van Diepenbeek Anthoniszn van huis en erf aan Botermarkt in 's-Hertogenbosch "De Witte Helm", met akte van verbintenis door genoemde koper jegens genoemde verkoper om hem een jaarlijkse cijns te betalen, gelijktijdige authentieke kopie, 6 februari 1544 i
221 Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845
Inventaris
Charters en handschriften, inv.nrs 500 - 999
516 Akte van verkoop in openbare veiling, verleden voor notaris en Gielis Donker, Philips Vogels van Maeseijk, priesters enz, als getuigen, door Jan Maartenszn Moens aan Anthonis van Diepenbeek Anthoniszn van huis en erf aan Botermarkt in 's-Hertogenbosch "De Witte Helm", met akte van verbintenis door genoemde koper jegens genoemde verkoper om hem een jaarlijkse cijns te betalen, gelijktijdige authentieke kopie, 6 februari 1544
Datering:
6 februari 1544
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Omvang:
1 charter
Oude Orde:
inventaris Sasse van Ysselt 316
Reden geen uitleen:
Scans aanwezig

Ga
521 Akte van abolitie door aartshertogen Albert en Isabella voor Arnoult van Vladeracken, schout van Maasland, op diens verzoek, wegens al hetgeen hij hierna omschreven misdreven mocht hebben inhoudende dat hij: `die belast is met huysvrouwe ende acht kinderen, ende hem altijdt eerlycken in synen staet ende officie heeft gedraegen, syne gemeynte wel ende getrouwelyck geregeert ende voorstaen ende oversulcx by een yeder (onberoemelijck gesproken) voor een vroem ende eerlijkck officier is geacht ende gereputeert geweest, -- anders dan dat omtrent twee jaeren geleden eenighe oproerighe geesten in de vryheyt van Oss hebben geïnstigeert gehadt eenen Ermert Denyssen als man van Metken, dochter van Jan Henricx, omme (hem) suppliant voor den officiaal van den bisschop van den Bossche te betrecken in rechte ten fine van van dotatie ende vergoedinge der defloratie van de voors. Metken, die de voors. Ermert sustineerde door (hem) suppliant in den jaere 1601, ende alzoo staende des suppliants houwelijck bevrucht geweest te zyne aleer deselve met de voors. Ermert in houwelycken staet was vergaedert, ende alhoewel (die voorsr.) suppliant genoechsaeme redene was hebbende om den voors. Ermert synen eysch ende conclusie te doen ontseggen, enz', (zijnde het ten laste gelegde) `syne eenighe faulte daerinne hy in syne jeucht door den dranck en de aenlockinghe van de voors. Metken mach gevallen zijn'., oktober 1613 i
550 Akte van verkoop, verleden voor Henrik Kuyst Gerardszn en Paulus Raassen, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Eimbertus Johanneszn Peijnenborch / Walterus, zoon Cornelis van der Meer, en Angela, dochter Wouter Peijnenborch / Petrus, zoon Gerard Jacopszn, als man Jutta, weduwe Laurentius, zoon Adrianus Graten en Margareta, dochter Johannes Peijnenborch / Johannes Gommaruszn Peijnenborch / Henrik, zoon Henrik Peijnenborch / Johannes van den Ameyden, als man Margareta, en Ambrosius, zoon Herman Broeszn, als man Anna, dochters genoemde Henrik Peijnenborch / Matheus, zoon Gerongius Dierikszn, en Aleid, dochter Mathias Peijnenborch / Herman Lambertzn Reinier Hoors, als man Catharina, dochter Johannes, zoon Laurentius Ellenszn, allen als erfgenamen Catharina, vrouw Laurentius, zoon Elyas genaamd Hubenszoon, aan Johannes Lants van Luyk, voor Mathias, zoon Lambert Stooters, van roggepacht (zie hierna)
Johannes, zoon Dirk Gijbenszn, had verkocht roggepacht uit perceel "Den Hooghen Acker" in parochie Vught Sint-Peter in "Wargartshuysen" tussen erf kinderen Van den Velde en dat van Elias, zoon van Johannes van den Braken, aan Laurentius Eliaszn Hubenszn / vervolgens had genoemde Laurentius bij zijn testament gelegateerd aan Godefridus, zoon Godefridus Peijnenborch, broer van zijn vrouw Catharina, deel van die roggepacht die Engelbertus Gijsbertszn en Johannes Gijsbertszn gehouden zijn te betalen, 21 juli 1554 i
571 Akte van verkoop, door Johannes, zoon van Servatius van Weert / Johannes, zoon Johannes van Doerne, als man Elizabeth / Gerardus, zoon Johannes Fabri, als man Maria (evenals Elizabeth dochter Servatius van Weert) / Johannes van Beerdonk en Petrus Egidiuszn van Broekhoven, als voogden Gerard en Jacob, zonen Servatius van Weert, tegen grondrente, aan Johannes Kuysten Johanneszn, van huis met erf, bakhuis, eethuis, zomerhuis, boomgaard, kruidtuin en weide, in parochie Vught Sint-Peter (namen: Braak- , Brug- , Eik- en Grote Akker / Koekamp / Meerbeemd) / hooiland onder 's-Hertogenbosch bij "Die Leegvonder" / rijdend perceel hooiland onder 's-Hertogenbosch, 23 oktober 1561
Akte van verkoop, door Hillegondis, dochter Philips Geratszn en weduwe Johannes Kuysten, aan Zeger Johanneszn Damen van Schijndel, van deze goederen, 9 januari 1570
Akte van verklaring door schepenen van 's-Hertogenbosch dat zij gezien hebben machtiging van 24 juli 1561 door Philips, koning van Spanje, voor Jan Kuysten, zoon wijlen Jan Kuysten, priester, en ongehuwde Mechteld van Aken, en voor Hillegonde van Rode, zijn vrouw, dochter wijlen Philips van Rode, verleend om over al hun goederen te beschikken, 9 januari 1570
Akte van verklaring door schepenen van 's-Hertogenbosch dat zij gezien hebben testament, verleden in 1570 voor Petrus Peelmans, vice-pastoor kerk Sint-Jan 's-Hertogenbosch, waarbij Jan, zoon Jan Kuysten en Hilleken Philipsdr, zijn vrouw, bevattende legaat groot 1 stuiver aan kerkfabriek Sint-Jan 's-Hertogenbosch / machtiging op langstlevende om over goederen vooroverleden echtgenoot te beschikken / last op langstlevende om aan dochter Jenneke, als zij tot "Godlycken staet" mocht komen, 800 carolusgulden mee te geven / legaat aan Cornelis, bastaardzoon erflater, groot 800 carolusgulden / benoeming door erflater tot zijn executeurs-testamentair en voogden over Jenneke en Cornelis voornoemd, Gerit Philipszn in "Drie Emmers" en Adam van den Laar, zwagers erflater, met toevoeging, 1561 en 1570 i
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS