skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
91 Hendrick, Jan den ouden, Peter, Geraert, Jan den jongen, Peter Janssen als momber over Cornelis alnoch onmundich soone ouderdoms 20 jaeren, altesamen gebroederen Hendrick Jan Adriaen Dielissen als man van Mariken sijne huisfrou, ende Adriaen Hendricx van Creijll als momboir over Hillen onmundige dochtere, gesussteren altemael wettige kinderen ende erffgenaemen wijlen Adriaen Hendricx van Amstell bijden selven ende wijlen Lijsken dochtere Jacob Jan Lamberts sijne huijsvrouwe samen verweckt; hebben een erffelicke scheijdinge ende deijlinge gemaakt vande goederen mits de doot van voors Lijsken als lanxtlevende gebleven op hen gesuccedeert.
(1) Hendrick Adriaens is te deel gevallen: 3 stuxkens ackerlants met eene houtveldeken int geheel 5 vaetsaeth in Geffen ter plaetsche aenden breden wech, belendingen: Joost vanden Weghe oost; Cornelis Broesen ; den breden wech; erfgenamen Cornelis Hendricx van Creijl. Belast met eenen gulden jaerlijcx aen Jannen Ermerts. Te geven aen Cornelis mededeijlder 50 gulden eens.
(2) Jan Adriaens den ouden is te deel gevallen: 3 mergen een hont groeslants oft weijlants ende allen t’geene den voors erfgenamen is competerende een weijvelt gent. den oostenacker te deijlen met de anderen; noch 2 stuxkens ackerlant groot 2 vaetsaet in Geffen ter plaetse aen het berch eijnt, belendingen: Guiliam Eijmberts oost; Anthonis Gijsberts van Mugheuvel; den breden wech; t groot gasthuijs lant binnen sHartogenbosch; noch de somme van 140 gulden eens te ontfangen vanden loote Peter ende Jannen den jongen mededeijlders te deel gevallen. Belast met 7 oirtjens jaerlicx in eenen meerderen chijns van 1 pont paijements aen de kercke tot Geffen.
[in marge:] wt desen lote van Peter en Jan is geschreven .. vaetsaet ende gelevert aen Jan den 22 meij 1669.
(3) de voorn. Peter en Jan is te deel gevallen huijs, schuijr, backhuijs mette fruijtbomen met henne gronden groot int geheel 29 roeden in Geffen bijder kercke int driekant, belendingen:
Vervolg:
Jan Sijmons timmerman oost; zuid Jan Balthasars Schoenmaecker; de gemeijne strate; noch 2 stucken ackerlants groot 4 vaetsaet in Geffen ontrent de kercke ter plaetse opt hooch velt, belendingen: Jacob Dircx van Grinsven noord; Jacob Hendricx van Creijll; noch een stuxken ackerlants groot een vaetsaet tot Geffen ter plaetse achter den elsthoff, belendingen: den heere van Geffen noord; den armen alhier; erffgenamen Adriaen Rutten. Belast met een erfrente van 5 vaten roggen Devents mannen gasthuijs binnen sHartogenbosch; noch aenden armen block van Hintemereijnde eene jaerlicxe rente van 7 gulden 10 stuijvers; noch een jaerlicxe rente van 1 malder rogge aenden armen taeffel alhier; noch een jaerlicxe rente van 6 gulden aen Jannen Lauwereijnsen tot s’Hartogenbosch. Te geven aen Jannen den ouden 140 gulden eens ende aen Cornelis beijde mededeijlderen 10 gulden eens.
[in marge:] Jan Adriaens den ouden bekent vuijt handen van Peter Jan Jans ontfangen te hebben wegens Jan Mannaerts sijnen broeder de som van 50 gulden; noch wt handen van Peter Adriaens ende Jan Mannerts voorn. de somme van 90 gulden; waer mede voldaen sijn de 140 gulden. Actum 16-2-1662.
(4) Peter Jan Janssen als momboir over Cornelis soone Adriaen Hendricksen is te deel gevallen: een stuck weijlants groot 3,75 honts in Geffen inde weijvreede, belendingen: Cornelis Broessen; Jan Nicolaes Janssen; de hoijvre; Adriaen Suijsken; het hont lants gelegen inden stuck toebehoorende Marijcken weduwe Jan Spierincx; noch de somme van 50 gulden te ontfangen vanden gedeelte Hendrick Adriaens ten deel gevallen; met noch 10 gulden eens van Peter ende Jannen.
(5) Hendrick Janssen als man van Maria is te deel gevallen: een stuck ackerlants groot 5 vaetsaeet in Geffen ontrent der kercke ter plaetse opt hoochvelt, belendingen: David Ackermans ende Jacob Hendricx oost; Roeloff Lamberts; Jan Sijmons; Jacob Hendricx voors. Belast met anderhalf vaet roggen jaerlijcx aenden armen alhier tot Geffen.
Vervolg 2:
Te geven aenden gedeelten Hillicken de dochter de somme van 75 gulden eens.
(6) Geraerden soone Adriaen voors is te deel gevallen: 3 stuxkens ackerlants groot 5 vaeetsaet in Geffen ontrent der kercke aldaer, belendingen: de heere van Geffen noord; de armen tot Geffen zuid; de gemeijne strate oost; David Ackermans. Te geven aen Hillicken mededeijlderse de somme van 50 gulden eens.
(7) Adriaen Hendricksen van Creijll als momboir over de voors Hillicken onmundige dochtere Adriaens voros is te deel gevallen: 2 stucken weijlants groot anderhalve mergen in Geffen in een weijcamp gent. de gemeijnte den mergen, belendingen: Igerom Reijnders Potteij oost; Jan Jan Willems; Anthonis Jansse van Leuth; den halven mergen belendingen: Jan Nicolaes Janssen oost; de pastorije tot Geffen; Peter Hendricksen van Creijll; Floris Janssen; noch vanden voors Hendrick Janssen mededeijlder de somme van 75 gulden eens ende van Gerart mededeijlder 50 gulden eens.
Getuijgen waren hier over schepenen in Geffen Adriaen Hendricx van Creijll ende Jacob van Grinsven.
Condividenten beloven Hendrick Adriaens henne mededeijlder ende broeder te voldoen op Sinte Martendach toecomende 100 gulden. Ondertekend Hendrick Adriaens van Amstell, Jan Adriaens van Amstell, Peter Adriaens van Amstell, dit merck is gestelt bij Geraert Adriaens quia nescit scribere, Jan Adriaens van Aemstel, Hendrick Jansen, Hielken Adriaens, Cornelis Adriaens, Adriaen Hendrix van Creijl ende J. van Grinsven schepenen testes.
Persoon in schepenakte:
Adriaen Hendricx van Creijll
Adriaen Hendricx van Amstell
Cornelis Hendricx van Creijl
Anthonis Gijsberts van Mugheuvel
Jacob Dircx van Grinsven
Jacob Hendricx van Creijll
Adriaen Hendricksen van Creijll
Anthonis Jansse van Leuth
Peter Hendricksen van Creijll
Hendrick Adriaens van Amstell
Jan Adriaens van Amstell
Peter Adriaens van Amstell
Jan Adriaens van Aemstel
Adriaen Hendrix van Creijl
Hendrick Jan Adriaen Dielissen
Jan Schoenmaecker
Peter Jan Jans
Peter Jan Janssen
Jan Nicolaes Janssen
Igerom Potteij
Jan Jan Willems
Joost vanden Weghe
Jacob van Grinsven
Peter Janssen
Hendrick Adriaens
Cornelis Broesen
Jannen Ermerts
Jan Adriaens
Guiliam Eijmberts
Jan Sijmons
Adriaen Rutten
Jannen Lauwereijnsen
Jan Mannaerts
Peter Adriaens
Jan Mannerts
Adriaen Hendricksen
Cornelis Broessen
Adriaen Suijsken
Jan Spierincx
Hendrick Janssen
David Ackermans
Jacob Hendricx
Roeloff Lamberts
Floris Janssen
Geraert Adriaens
Hendrick Jansen
Cornelis Adriaens
J. van Grinsven
Jacob Jan Lamberts
Datering:
9-10-1659; 22-5-1669
Pagina:
206-213
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
28
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga