skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
2 Erp
Schutbladen
Fol. 104c
in marge: 'mombaren Elysabeth synre huysvrouwen natuerlycke dochter Dircx van Bel'
–'Rentmeester ver...
van Den Bosch presentelyck vercocht soude hebben Hanricken Dircx alle syn guet dat hem aencomen ende verstorven was van Hillegonden natuerlycke dochter Aernt Swijzen nae begrip van den testament dat Elysabeth dochter Jans van Ranst gemaect heeft om die den rechten erffgenamen affhendich te maecken. Gemerct dat dat erffrecht gemaect ende gelaten is den wittigen kynderen van den natuerlycke kynderen in den testamente van Elysabeth Vreesen begrepen ende daer mede casserende, annullerende ende destruerende alle octry brieven ende scepen brieven ter contrarien van dien gemaect.
Dat dese aanleggere presumtuose soude willen seggen dese bempt in questie een deel jairen pretenselyck gebruyct hebben ....
fol. 104a
'off suytwaerts...
deser rechbancken van Erpe in scricptum overgegeven gheeft over dese verweerdere voirgenoemt daer tegen tsgeens des ende soe hier nae in corte verhaelt ende verclaert staet.
In den yersten soe is te permitteren ende om claerder ende breeder verstandt van deser materien subject te hebben dat den hoybempt om questie is een helft die Hanrick Dircxs, oem van desen verweerdere, in synenn leven in tochten beseten heeft, dair tegen dat die moeder van desen verweerdere besit in tochten ende oyck gebruyct die ander helft coemende ende stervende vuyt crachte van den testamente van Elysabeth Vreesen nae afflicicheyt van Hanricken Dircxs ende Elysabeth wylen synre suster (of) dat erff recht omme dat i.. (s)onder middel op desen verweerdere (aen) co(men is) als naeste ende gerechte erffgenamen van den guederen van de drie natuerlycke kynderen van Hilleken dochter wylen Elysabeth Vreesen, verwect wylen by Dircken van Bel ende Dircken Hanricx Truyen in tochten besten hebben, ende Elysabeth des voerscreven verweerders moeder noch in tochten besit,
Vervolg:
al nae teneur van den testament Elysabeth Vreesen daer toe hem dese verweerdere plenaris re(fereer)t.
Ende om 't voirschreven thoenen dat dat erffrecht van desen bempt in questie toecoemt desen verweerder cum suis, soe gedreecht hem dese verweerdere deser conden aen Elysabeth weduwe wylen Hanricx Joesten, "dat uw by uwer wel wetenheyt kentelyck is dat desen halven bemt in questie Hanricx Dircxs ow broeder by sinen leven in tochten beseten heeft, ende is mit ower helft gecomen van Elysabeth dochter Jans van Ranst, ower alder moeder, na d'inhout van den testament dat sy wylen gemaect heeft voer notaris ende getuygen off wes ow hier aff meer off min aff kentelyck."
Tselve punt voerscreven moch gedragen aen Goessen Hoeben ende Geritden Jacop Goerts, scepenen deser bancken in henre tyt.
fol. 104b
... ..en gelove (te gevene) als met diende ter contrarie van dese materie subiect, want sy dat testament gemaect wylen van Elysabeth dochter Jans van Ranst nyet lederen off infringeren en moegen. Oyck en syn die selve brieven voerseyt voer ende nae malcanderen nyet conform gemerct die opdracht vermelt twee vierdendeelen ende is nae helmelinge vertyden vermelt hy twee achte gedeelten ende alsoe dat leste den yersten ongelyck volgende, ende daer mede oyck onduechdelyc gehouwen.
Ten derden daer d' aenleggere allegeert dat dese verweerdere ende syn moeder den aenleggere den bempt in questie rustelyc ende vredelycken hen portie hebben laten gebruycken dair haer etc.
Daer op seggen deze verweerdere dat .... by dese expresse worden dat hy in syn ...nt wordt, dat hij op die aenspraeck des aenleggers gedaen heeft bekent soude hebben den aenleggere part ende portie te hebben in den bempt in questie.
Vervolg 2:
Mair is waerachtich dat die verweerdere gerichtelyck begeert heeft scheydinge ende deylinge van den bempt in questie ende wat men daer en boeven bevondt in goeder justicie meer geapprehendeert te hebbene dan hem toegedeylt was, presenteerden hy by goeder mans seggen te restitueren gelyck hy noch doet sonder daer vorder aen te misdoen om afterhaelt te worden.
Ten vierden daer dese aenleggere poseert dat dese verweerderen den aenleggere den bempt in questie rustelycken ende vredelycken hebben laten gebruycken ende den aenleggere geseyt soude hebben dat hy hem bereet maecken soude om thoen in questie te meyen etc.
Seget hier op dese verweerdere voerseyt dat 't voirscreven syn ydele persuasien, fantasien ende droemen nyet tot deser materien opererende. Mair dese aenleggere en thoent nergens enige scepene brieven, testamenten off ..nimenten den recht genoech synde dat hy tot desen bempt in questie gerecht is, so verdoelt in synen eysch.
Fol. 0a
'..en meerder binnen ...en jairen voerleden ... kennis ende verstant hebben cregen van den testament Elysabeth Jans dochter van Ranst, ende van den guederen dair inne begrepen hoe die nae haerre ende Hilegonde haerre dochter doot voert gebruct soude worden, ende wie dair inne voert gerecht soude wesen.Ten leste soe wederleet dese verweerder alsulcke deposicie als Roeff Anthonis Roefs ter instantie van desen henre getuycht heeft als favorabel wyndt ende verliest in der saecken.
Overgegeven opten vierden augustu anno LXX'
Persoon in schepenakte:
Elysabeth van Ranst
Dircken Truyen
Roeff Anthonis Roefs
Dircx van Bel
Dircken van Bel
Aernt Swijzen
Elysabeth Vreesen
Hanrick Dircxs
Goessen Hoeben
Elysabeth Jans
Jans van Ranst
Elysabeth Vreesen
Datering:
04-08-1570
Pagina:
0a+104a-d
Soort akte:
Aantekening
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
29
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS