skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Astenx
beacon
597 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
404 Regeerders en gemene ingezetenen van ASTEN krijgen verlof hun achterstallige betalingen in de verponding te mogen voldoen in drie termijnen nl. 1/3 part aanstonds, het volgende 1/3 part over 2 maanden en het laatste 2 maanden later.
Datering:
6 september 1662
Pagina:
367v
Plaats:
Asten
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
203
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
398 Regeerders en ingezetenen van ASTEN klagen over de hoogte van hun tax in de verpondingen en de dreiging van ontvanger NAGEL die betaling vordert. Ze verzoeken om surseance voor enige maanden. Men laat de tresaurier generaal een onderzoek instellen.
Datering:
2 september 1662
Pagina:
361
Plaats:
Asten
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
203
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
265 Regeerders en ingezetenen van het dorp ASTEN geven in een rekest te kennen dat in het formeren van de VERPONDINGSQUOHIEREN de magere eusselvelden, meestal heide zijnde, door de geëde zetters als groeslanden zijn aangeslagen, waartegen ze bezwaar aantekenen. Ontvanger NAGEL heeft hen gedreigd met executies vanwege achterstallige betalingen.
Datering:
7 juni 1662
Pagina:
229v
Plaats:
Asten
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
203
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
76g [VERVOLG AKTE 7]
COLLATOIRS
Item ick versuecke oock ootmoedelijck ende deputere collateurs der vacante beurssen, die eerweerdige heeren mijn heeren den poenitentiarius der cathedrale kercke vanden Bossche, ende den prior des convents van de Predicheeren derser stadt, ofte bij gebreecken van hun sijnen hoochsten leefmeester altertijt sijnde, welcke heeren provisoirs, collatoirs ende visitateurs ick geve volcomen commissie ende verleende volmacht inden eersten om goede kennisse te nemen, vande beurssieren die in dese fundatie sullen worden geadmitteert [280] achtervolgende den voors. regel ende andere conditiën hier voor verhaelt, onder nochtans conditie ende restrictie om altijts te moeten favoriseren ende prefereren scholaers van cleijnder macht ofte goeden van meeder deucht en grooter hoope, ende van perfecter staet, die van kints aen geheel vrij van alle ketterije ende boeverije inde vreese Godts opgevoet sijn – Dese heeren collateurs versocht sijnde vande heeren proviseurs sullen gehouden wesen tot alle geraemde vergaderinge persoonlijck nae vermogen te compareren, end einder convocatien, examinatie ende oock daer buijten neerstelijck te compareren, sonder oock te gedoogen datter ijets goets sal verloopen, oock wesende verobligeert, om in alle sinceriteijt, goetwillicheijt ende getrouwicheijt altijts te helpen inden iersten wel bequaem mede collateurs designeren ofte assumeren – Item die goeden ende gerechticheden conserveeren ende defenderen, de reeckeninge behoorlijck gedaen lauderen, die vruchten defenderen, die questien impedieren ende decideren ende oock alle dese comfraterniteijten, litmaeten ende saecken hertelijck patrocineren ende getrouwelijck promoveren.
Ende ten lesten om tegen alle de opcomende swaricheijt te versien ende oock om alle onnutte costen te verhoeden soo ende in wat manieren ende hoedanige, die schier oft morgen souden mogen oprijsen, egeen uijt gescheijden, alsulcken geschil ende swaricheden sullen alleen bijde proviseurs ende
Vervolg:
collateurs als amicable pacificateurs als arbiters bij hun selven van officie wegen alleen oft als die geresen questien sijn ge pregnamt ende important met addres van twee onpartiael rechtsgeleerden bij [280r] partijen aen beijde zijden te eligeren ofte assumeren, met welcke heeren proviseurs ende collateurs ende adviseurs interpretatie, declaratie oft uijtspraecke ex vocum pluralitate geven partijen van beijde sijden hen selven moetende contenteren ende te vreden houden, sonder eenige appellatien ofte remedien, daertegens te mogen doen ofte versuekcen begerernde daeromme grindelijck ende wille uijtterlijck, dat dese fundatie in alle haere articulen, punten, clausulen ende conserverende leden, blijve bundich ende weerdich.
Aldus soo hebbe ick dese tegenwoordige fundatiën voleijnt volgens het getuijgenis mijner consciëntie ende intentie met preserveerdemacht van gedurende mijnder menschelijcker pereginatie, nu drie ende t’setich jaerenout sijnde alnoch te mogen verminderen ofte vermeederen te corrigeren ende veranderen, in kennisse der waerheijt van alle t’geene voors. staet, d’welck ick bij eenen getrouwen vrient aldus in het reijn hebbe doen beschrijven, soo hebbe ick daer naer tot meerder verseeckeringe met mijn eijgen naem het selve pnderteeckent, ende met mijn gewoonen signet bevesticht, op huijden den iersten dach augustij anno xvi c ende dertien, onderteeckent Jan Daems pbr [= presbyter] ende was besegelt met een cachet daer op gedruckt, onderstont gecollationeert tegen d’originele fundatie ende daermede dese copie bevonden concorderende, bij mij Gerradt Kempen pbr. als openbaer ende bijden Rade van Brabant geauthoriseerde notaris – ordonde deses C.G.Kempen nts. – onderstont naer voorgaende collatie tegens sijn origineel als voir is dese tegenwoordige copie bevonden te accorderen van woorde tot woorde – bij mij onderges. notaris ende was get: Vleeshouwer 1622.
Dese copye gecollationeert tegens copije originaele is daermede door mij Johan van Horenbeeck
Vervolg 2:
als openbaer bijde Ed: Mo: Rade van Brabant in s’Gravenhage geadmitteert notaris tot sHertogenbossche residerende, bevonden opden darthienden dach der maedt junij anno sesthienhondert drie ende vijfftich , van woorde tot woorde t’accoderene t’oirconde etc. Hr. Jan van Horenbeeck nots, pub. 13 juni 1653
Persoon in schepenakte:
Johan van Horenbeeck
Jan van Horenbeeck
Jan Daems
Gerradt Kempen
Datering:
1.8.1613 en 13.6.1653
Pagina:
266-281
Soort akte:
Testament
Plaats:
Oirschot / 's-Hertogenbosch / Hees / Aarlebeek / Asten / Nuenen / Eindhoven / Someren / Leuven / Vessem / Bladel / Westelbeers / Middelbeers / Wintelre / Best / Antwerpen / Gerwen / Mierlo
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende