skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Crevecoeurx
beacon
631  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
138 Missive van de ingenieurs De Roij en Pierlinck over de aanbesteding op de 24e van het maken van een kruitmagazijn voor fort Crevecoeur en nog een groot ofwel twee kleine in de stad waar wel enige tijd mee gemoeid zal zijn omdat die daar nog enige maanden wegens de vochtigheid en de nodige uitwaseming buiten gebruik blijven staan met een voorstel aan de Ed: Mo: ‘off ze niet zouden gelieven goed te vinden dat in plaats van gemelde pulver magazijnen voor het tegenwoordige eenige souterrains van hout onder de capitaale wallen wierden gemaakt, zoo daar als op de forten dewelke met haast in gereedheid kunnen worden gebragt en tot gebruik dienen, zijnde de arbeijders en materialen zeer moijelijk te bekoomen; dat het nodig zal zijn tot conservering der communicatie, zoo na de forten als elders, dat nog ten minsten 6 à 8 pladt bodemde pontjes gemaakt worden en ten dien einde wel dienstig zouden zijn dat in een der courtines, zoo op het fort Crevecoeur als Isabella een houte sortie wierde gemaakt; dat de hooge inundatie wateren, dewelke aldaar om de stad worden geconserveert, jegenswoordig een groot gedeelte van den zoogenaamden Boschdijk overstroomen, welke moet dienen tot het trekpad voor vaartuijgen aff en aan de stad en Crevecoeur, dat het derhalven zeer noodsaakelijk is het gemelde trekpad 1 ½ à 2 voet op een breete van 6 à 8 voet te verhogen, dat zij de bovengenoemde pointen hebben gecommuniceert aan den gouverneur, dewelke deselve approbeerde en vervolgens goedvonden zulx ter decisie aan haar Ed: Mo: over te brengen, dat nog met overleg van gemelden gouverneur en ook den commandeur, onder welnemen van haar Ed: Mo: hebben aanbesteed een gepalissadeerde travers bij forme van redout off voorpost ongeveer 250 roeden off voor het capitaal hoornwerk, dat des daags der aan stond te worden aanbesteed op den Ortense off Rosmaalsen dijk en binnen drie à vier dagen zoude voltrokken wesen, dat de kosten daar van op 620 gl. belopen’
Datering:
zaterdag 27 april 1748
Pagina:
1020r
Plaats:
Crevecoeur
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
357
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
137 Rekest van Adam Pauls aannemer van het leveren van 3000 palissaden binnen de stad ’s-Hertogenbosch verzoekende om een ordonnantie van 1806 gl. ; idem van Hendrik Schuzelaar ook voor het leveren van 3000 palissaden een ordonnantie van 1781 gl.; idem missive van de ingenieurs Van den Heuvel en Pierlinck die de bestekken en condities doorsturen i.v.m. het maken van een kruitmagazijn op fort Crevecoeur voor 17.500 gl. alsmede het maken van twee dubbele houten hekken met ijzeren spillen en beslag voor de twee bogen onder de kapitale wal omtrent het Oliemolenbolwerk voor 1000 gl.
Persoon in schepenakte:
Adam Pauls  
Hendrik Schuzelaar  
Datering:
zaterdag 27 april 1748
Pagina:
1019r
Plaats:
Hertogenbosch, 's- / Crevecoeur
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
357
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
122 Missive van de ingenieurs De Roij en Pierlink geschreven te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat de eerst gemelde ter voldoening van haar Ed: Mo: resolutie van 30 januari jl. de projecten samengesteld door wijlen zijn vader de directeur De Roij nopens het occuperen der twee avenues nl. een aan de Blauwe Sluis en de ander te Orthen, overleg heeft gepleegd met Cromstrom en De Guij en tevens met de aanwezige ingenieurs aldaar, waaruit er twee zijn gekozen nl. het project van Orthen waar een kruitmagazijntje en corps du garde zou gebouwd worden, doch dat vermits de communicatie zowel te water als te land van het fort Crevecoeur naar de Blauwe Sluis open blijft en op welk fort een groot kruitmagazijn gebouwd zal worden, een kruitkamertje aan de Blauwe Sluis alsmede een corps du garde wat kleiner dan te Orthen; dat de borstwering der vleugels en achter het front maar van een modicque dikte behoeven te zijn, doordien dezelfde niet dan voor een surpreneringe met schuitjes over de inundatie zijn dienende; voorts dat zij onder haar Ed: Mo: welmenen in het bestek hebben gezet de twee posten van palissaden te voorzien en dat die van s lands wegen aan de aannemer geleverd zullen worden, welk getal ongeveer zal belopen 10.500 palissaden, 8000 voet gordingen en 20.000 vijfduimse spijkers, waartoe een nader bestekje gemaakt zou kunnen worden; naast de missive sturen ze de projecten, profielen, bestekken en begroting der kosten door, die voor Orthen zouden kunnen belopen voor het kruitkeldertje en corps du garde 21.000 gl. en bij de Blauwe Sluis met het corps du garde 13.000 gl.; vervolgens melden zij dat de hoge wateren hen hebben belet gehad het nemen van de nodige profielen tot deze werken wat er de reden van is dat ze niet eender aan de bevelen van de Ed: Mo: hebben kunnen voldoen en dat met het maken van de post te Orthen 4 à 5 geringe boerenhuisjes weg moesten alsmede 3 à 4 aan de Blauwe Sluis
Datering:
donderdag 11 april 1748
Pagina:
848v
Plaats:
Hertogenbosch, 's- / Orthen / Crevecoeur
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
357
Bron:
Raad van State
 
 
 
 
 
Schepenakte
111 Missive van de aanwezige ingenieurs te ’s-Hertogenbosch van de 4e april aangevende dat zij ter obedientie van haar Ed: Mo; resolutie van de 5e maart 1748 publiek hebben aanbesteed het maken van drie gemetselde kazematten in het fort Crevecoeur in drie differente aanbestedingen waarvoor spoed was vereist; de eerste is aangenomen door Jan Schouw voor 5800 gl., de tweede ook door Jan Schouw voor 5580 gl. en de derde door Pieter Romer voor 5820 gl. ; na overleg met generaal Cromstrom is men tot het inzicht gekomen dat die kazematten niet onder de wallen van het fort moeten worden gemaakt, zoals meestal wel gebeurt, omdat ze zo onder water kunnen komen staan en droogte nu eenmaal is vereist tot berging van levensmiddelen, munitie etc. die in tijd van nood voor het hospitaal moeten dienen en dat de drie kleine kruitkamertjes die i n1736 gemaakt zijn onder de wallen gezonken en tot conservering van buskruit of andere materialen wegens de voortdurende vochtigheid totaal ongeschikt zijn; generaal Cromstrom heeft het daarom noodzakelijk gevonden om de drie kazematten in het terre plein te plaatsen en te metselen en na dat werk te overdekken met 4 à 5 voeten kleiaarde om de bommen te kunnen weerstaan; voorts is publiek aanbesteed het maken van een kazemat tot berging van kruit in de vorm van een kruitmagazijn op fort St.Anthony waarvan aannemer is Cornelis van Warmond voor 9500 gl. en dat zij wegens de lage horizon waarop dat fort ligt zij genoodzaakt zijn geweest deze kruitkazemat tegen de keelmuren op de walgang van het fort te projecteren, omdat daar een kruitkazematje werd gevonden dat voortdurend vochtig is en dat ze de kazemat ook zo groot hebben genomen voor zover het weinige terrein op dat fort het toelaat, om er nl. een tweeledig gebruik van te kunnen maken zowel ter berging van buskruit als ten dienst van gewonde en vermoeide aanwezigen in geval van een onverhoopt bombardement,
Vervolg:
waarvoor in dat kleine fort ten minste enige schuilplaats dienst te zijn; dat in zo’n geval het buskruit tot defensie nodig onder de wallen en in het voorschreven oude kazematje zou kunnen worden verdeeld en dat de prijs van aanneming naar de tijdsomstandigheden gerekend zou worden en de arbeiders schaars vallen, redelijk civiel en de aannemers suffisant zijn om dat werk te voltrekken
Persoon in schepenakte:
Cornelis van Warmond  
Jan Schouw  
Pieter Romer  
Datering:
maandag 8 april 1748
Pagina:
821v
Plaats:
Hertogenbosch, 's- / Crevecoeur
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
357
Bron:
Raad van State
Geografische namen: