skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
44 Jan Hendrick Gerards, 'gesont van lighaam', en zijn vrouw Jenneken Dielissen, 'sieck te bedde leggende', maken hun testament op
* ze bevelen hun ziel aan bij God en willen dat hiun lichamen nu hun dood een behoorlijke begrafenis zullen krijgen
* ze willen 'dat vermits hij Jan Hendrick Gerrits eenige goederen van zijne voorschreven tegenwoordige huijsvrouw door noot heeft moeten verkoopen ende eenige andere goederen wederom staande huwelijck sijn aangekogt, dat indien hij testateur komt te sterven voor Jenneke Dielis sijne huijsvrou, dat deselve sal hebben ende behouden naar sijn overlyden eene somme van tweehondert guldens in de plaatse van vierhondert guldens die aan haar testatrice indien haeren man overleefde hadde gemaackt bij seeckere testament in dato den 11 februarij 1676 alhier voor schepenen van Vechel gepasseert, welcke tweehondert gulden voor eerstt ende voor al sijne vrouwe trecken ende genieten sal ende blyven bij de selve vigeur ende kragte als is geweest ter tijd als het voorschreven testament van den 11 februari 1676
* ende van de andere tweehondert guldens, ofte de helfte van de opgemelte vierhondert guldens bij het overgemelte testament vervat, daar van maackt zij testatrice hem testateur volkomen man ende meester ende dat van nu af aan, omme die te trecken ende te genieten ende daar mede te doen synen vrijen willen'
* 'is mede haere beijder testateuren wille dat de tweehondert guldens die de testatrice naar doot van haeren man sal profiteren ende genieten als boven is vermelt, naar haar doot sal wederom komen op haere gesaementlycke broeders ende susters, ende bij afsterven van een der selver op haere kinderen, invoegen dat de doode hant met de levendige daer in sal komen,
* mits dat de twee kinderen van Jan Hendrick Laurensen verweckt bij Margriet Dielis naar haar testatrices doot sullen hebben vijftig guldens sonder meer, ende daar mede moeten uytstaen ende te vreden wesen'.
Vervolg:
Het testament is opgemaakt 'ten woonhuise van de testateuren'.
Getuigen: Cornelis van der haegen en Arien Smits, schepenen. J. Boor, secretaris
Bijschrift: Heijlken Dielissen, mede optredend voor haar broer Jan Delisen, en voor de kinderen van Dielis Delissen, Teunis Jan Gijsberts als man van Pereijn Thijssen en Luijcas Willems als man van Dielken Thijssen, ieder voor zichzelf en mede optredend voor hun andere zussen, Peter Gerits als man van Maria dochter van Gerit Hendrix als getrouwd geweest met Aeltien Delisen, voor henzelf en mede optredend voor hun broer Teunis Gerrits, Margrita Delissen voor haarzelf en mede optredend voornhaar dochter Maijken en zoon Delis, ''t selve accepterende, bekennen saemen der handt ende ider afsonderlijck staecksgeweijs van dit hier neffens staende testament uijt handen van Jan Hendrick Gerrits als testateur bij modderatie ende accoord in alles ende int geheel voldaen te sijn, met de somme van hondert vijf en twintig gulden eens sonder meer, verklaerende des wegens voldaen te sijn, daer van egeene actie nogte pretensie meer te hebben op den voorschreven Jan Hendrick Gerrits, nogte op sijne kinderen', acrum: 06-01-1695. Getuigen: Adrij Smits en Aert Goijaerts. H. Bijmans, substituut secretaris
Persoon in schepenakte:
Jan Hendrick Gerards
Jan Hendrick Gerrits
Jan Hendrick Laurensen
Teunis Jan Gijsberts
Jenneken Dielissen
Jenneke Dielis
Margriet Dielis
Arien Smits
Heijlken Dielissen
Jan Delisen
Dielis Delissen
Pereijn Thijssen
Luijcas Willems
Dielken Thijssen
Peter Gerits
Aeltien Delisen
Teunis Gerrits
Margrita Delissen
Aert Goijaerts
J. Boor
H. Bijmans
Gerit Hendrix
Datering:
11-05-1680
Pagina:
88-91
Soort akte:
Testament
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
57
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS