i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Helmond
Jaar: 1924
Tags:

Een drankbestrijdingsoptocht

vertelde op 30 mei 2015 om 16:06 uur

Wie heeft er ooit gehoord van 'n drankbestrijdings-optocht? Dat soort aparte leuke dingen waarvan je het bestaan nooit vermoed zou hebben, vind je soms in oude bladen, zoals deze foto met bijschrift in de 'Katholieke Illustratie' van woensdag 25 juni 1924.

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reacties (4)

Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 26 augustus 2015 om 13:28 uur

<img src="/media/alcoholconsumptie_-_statistiek.jpg" title="tekst voor tooltip" width="400" height="268" border="0">
Toch was dit in die tijd niet gehéél uitzonderlijk. In 1920 was zulk 'n optocht al in Amsterdam als afsluiting van de zogenaamde "Blauwe week". Deze werd georganiseerd door "De Blauwe Week"- commissie. Ook is er 'n polygoonfilmpje op de Nederlandse Publieke Omroep - site uit Augustus 1931 te bekijken van dit fenomeen. Het dronkenschap werd ook toen al door bepaalde groeperingen als 'n maatschappelijk probleem ervaren.
Echter 'n statistiek over de periode 1800 tot 2000 laat zien dat de consumptie ervan juist, misschien mede door die optochten, daalde en historisch laag was in vergelijking met de huidige tijd. Vooral wat bier betreft.

Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 16 juni 2016 om 20:32 uur

Hier een link naar geestelijke I. Ildefonsus die de strijd in die tijd tegen dronkenschap aanvoerde o.a. ook in Helmond : http://www.thuisinbrabant.nl/personen/i/ildefonsus,-pater-ofm-cap

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 17 juni 2016 om 09:25 uur

Dank Gerard, voor de verwijzing naar een mooi verhaal. Bevlogen man, die I. Ildefonsus.

Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 8 december 2016 om 13:17 uur

Bij het nalatenschap van Bertus van Berlo uit Boekel vond ik een blaadje ter grote van een gevouwen begrafenisprentje met de volgende informatie :

Opgave, 15 Juli 1938
STILLE REDDINGSBRIGADE DER DR. ARIËNS-VERENIGING.

MEDEDELINGEN
1. Het Maandblad „De Barmhartige Samaritaan" be¬vat ook mededelingen en beschouwingen over de S. R. Men kan zich de regelmatige maandelijkse zending verzekeren voor 'n bedrag van f. 1.— per jaar. (Proefnummers kosteloos.)
2. Verschenen is: Ariëns-Reeks 4 : DE VROUW EN DE REDDING VAN ALKOHOLISTEN (24 bladzij¬den, 7 foto's). Prijs 10 cent. (Voor Vrouwen-orga¬nisaties gedurende een maand 50 % korting bij 50 of meer ex.)
Bestellen door storting bedrag op postrek. 49582
3. Propaganda-materiaal voor de S. R.: Vouwblaadje „Wat is de S. R." weer kosteloos verkrijgbaar.
4. Adres: Centraal Bureau der Dr. Ariëns-Vereni¬ging Helmond — Telefoon 181 - Postrekening 49582.
Onderstaande intenties worden dringend aanbevolen aan alle medewerkenden in de S. R.
Voor doel en werkwijze der S. R. zie men „DE BARMHARTIGE SAMARITAAN" No. 29, Jan. 1933 «n de-Regeling, afgedrukt op het Bewijs van Lidmaatschap, dat ieder lid ontving.

Mededelingen over vroegere opgaven.

9. Vader van groot gezin, 12 kinderen. Omstandig¬heden iets gunstiger. Blijft bijzonder aanbevolen.
29. Middenstander. Toestand blijft bevredigend; gezins¬omstandigheden goed.
39. Groot Gezin. Vader blijft drinkend. Zoons aan¬merkelijk beter.
40. Drinkt waarschijnlijk niet meer. Godsdienst nog zorgelijk.
48. Middenstander. Verbetering blijft aanhouden.
60. Vrouw. Toestand bevredigend.
64. Sinds enige tijd aanmerkelijk beter. Gebed gevraagd voor blijvend herstel. 77. Reeds lange tijd goed. Gunstige berichten.
79. Nog vooruitgaand, maar blijft zwak.
80. Vader van groot gezin. Toestand beter. Blijft zwak. 83. Jonge man. Waarschijnlijk geslaagd. Nu moeilijk¬heden in zaken.
89. Geen oplossing voor moeilijkheden. Bleef drankvrij.
91. Arbeider. Gezin 2 kleine kinderen. Blijft nu goed.
92. Groot gezin. Gezinsmoeilijkheden blijven aanhouden en belemmeren herstel. Weinig verandering.
99. Middenstander. Na kort herstel weer geheel hervallen. Thans sinds kort onthouder. Totaaltoestand nog ernstig.

105. Ongehuwd persoon. Ernstige drinkbuien. Tijdelijk beter. Waarna weer ongunstige berichten.
109. Middenstander, vader met 9 kinderen, drinkt reeds vele jaren. Nog geen wijziging.
110. Middenstander. Drankmisbruik en godsdienstige on¬verschilligheid. Voor verbetering moeilijk vatbaar. Geen verandering.
111. Jong middenstander. Uiterst zwak. Ongewijzigd. 114. Blijft uiterst zwak. Omstandigheden beter. Toestand blijft slecht.
119. Nog jong huisvader, vijf kinderen. Moeilijke om¬standigheden. Toestand beter.
120. Vrouw. Mogelijk geslaagd. Geen bericht.
121. Jongeman. Door maatregelen tijdelijk herstel.
122. Jongeman. Werkt uitstekend mede. Werkkring drin¬gend nodig (kantoor, magazijn.)
123. Gezin tien kinderen. Ernstige toestand door drinkende vader. Geen bericht.
125. Middenstander. Door moeilijke omstandigheden tijde¬lijk hervallen. Ongewijzigd. 127. Ernstig alkoholist. Werkt nu mede voor herstel.
130. Ernstig geval. Veel verbetering.
131. Goede kans op blijvend herstel. Nieuwe omstan¬digheden. Gunstig.
133. Waarschijnlijk geslaagd. Zoekt werkkring.
136. Jongeman. Ernstige pogingen tot herstel mislukten nog
138. Arbeider. Goed van wil. Zwak. Toestand niet slechter.
139. Klein middenstander. Zeer ernstig. Hulp zeer moeilijk. Geen bericht.
140. Jong huisvader. Middenstander. Moeilijke omstan¬digheden. Goede hulp. Hervallen.
141. Middenstander. Zwak en moeilijke omstandigheden. Wil juiste hulp niet.
142. Middenstander. Nieuwe werkkring gevonden. Zeer gunstig bericht.
143. Ongehuwd. Onwillig voor herstel. Toestand steeds ernstiger.
144. Weduwnaar. Maatschappelijk vervallen. Wil goed. Hulp moeilijk.
145. Landbouwer. Hulp mislukt. Ziet ernst van toestand niet in. Geen herstel.
146. Weduwnaar. Enige verbetering.
147. Middenstand. Werkt onvoldoende mee. Toch enige verbetering. Geen nader bericht.
148. Bejaard man drinkt herhaaldelijk. Grote zorg voor familie. Enige verbetering.
149. Jonge man is ernstig drinker. Iets beter.
150. Middenstander, klein gezin, jaren drinkend. Zaak weg. Tracht ernstig naar herstel. Veel verbetering.
151. Middenstander. Zeer ernstig. Wil geheel mede¬werken voor herstel. Geen bericht.
152. Bejaard man. Zeer ernstig. Hulp moeilijk. Geen bericht.
153. Geslaagd.
154. Na 10 jaar hervallen. Ondergang nabij. Uiterste poging tot hulp. Nog niet geslaagd.
155. Ernstig drinkende oude man. Veel verbetering.
156. Handelsman. Gehuwd. Drinkt reeds jaren. Wil wel goed. Geen nader bericht.
157. Jonge man. Drinkt ernstig. Onveranderd.
158. Gelegenheidsdrinker. Zwak. Ziet toestand niet in.
159. Jong huisvader. Van goede wil. Ernstige gevaren. Thans veel verbetering. Af en toe herval.
160. Vader van groot gezin. Zwak, maar van goede wil. Ernstige poging tot herstel. Geen bericht.
161. Flink zakenman. Sinds langere tijd ernstig alcoholist . Pogingen tot redding mislukten nog. Geen bericht.


162. Bejaard man, sinds enige jaren ernstig drinkend. Enige verbetering.
163. Jonge man. Ernstig alcoholist. Hulp mislukte.
164. Ernstig drinker wil graag medewerken voor herstel. Ook gezin werkt mede. Geen nader bericht.
165. Vrouw. Zeer ernstig. Werkt mede voor herstel.
166. Kleine zakenman. Toestand ernstig. Wil goed.
167. Middenstander; klein gezin; dronk veel; gezinsleven bedreigd. Nu geheelonthouder. Werkt mede tot volledig herstel.
168. Klein middenstander. Gezinsleven bedreigd. Werkt onvoldoende mee. Aanbevolen.
169. Vader en zoon drinken. Moeilijke omstandigheden. Geen medewerking.
170. Vader dreigt ernstig drinker te worden. Werkkring loopt gevaar. Aanbevolen.

Nieuw aanbevolen gevallen.
171. Middenstander. Zeer ernstig. Werkt thans mede voor herstel.
172. Middenstander. Zaak verloren. Gezin uiteen. Zeer ernstige toestand.
173. Alleenstaand persoon. Nette stand. Thans zwervend.
174. Middenstander. Ernstige familieomstandigheden. Zaak verloopt.
175. Alleenstaand persoon. Wil gaarne herstel. Zeer moeilijke toestand. Om meerdere redenen bijzonder aanbevolen.
17,6. Jong middenstandsgezin. Zaak weg. Moeilijke omstandigheden. Redding bezwaarlijk.
NEEM EEN ABONNEMENT OP DE
ARIËNS-REEKS
50 CENT VOOR ZES NUMMERS
Postrekening 49582 van CENTRAAL BUREAU DER DR. ARIËNS-VERENIGING, HELMOND Op giro -biljet schrijven: ARIËNS - REEKS l - 6

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 5 juni 2009 om 10:30 uur

Voor de stoet uit

vertelde op 25 september 2014 om 10:11 uur

De Odafeesten in 1926

vertelde op 9 januari 2015 om 09:32 uur

Optocht door de straten van Megen