Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
11.735 oude akten sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Regest597 1420 april 10.
Schepen van Huesden oorkonden, dat Katelijn Heinric Passendr van Vlimen met haar voogd heeft opgedragen aan heer Gootscalc van Veen, abt van Berne, de akte van 13 nov. 1404 (reg. nr.511), waardoor deze is gestoken.
NB:
a. Oorspr. III. F. 9. Met de zegels van Bernt van den Wiel en Melys Lambrechtszn.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest575 1415 november 7
Op Sente-Wilbortsdach.
Schepenen van Huesden oorkonden, dat heer Yngram Roempot, kanunnik van Berne, heeft opgedragen aan het convent en het infirmitorium, (ziekenverblijf, "formarye") te Berne een pacht van 2 mud tarwe, die Boyden Kuyst Aerntszn van Gheynt moest betalen uit een hofstede met opstallen en uit 4 1/2 morgen annex in de ban van Babylonienbroec tussen de Broecsche straat en de Dwarswetering.
NB:
a. Oorspr. III. F. 35. Met de zegels van Bernt van den Wyele en Gheraet van Derenter. In dor-so: Twe mud weyts den convent ende de formarien in Babylonienbroec, die nu ter tijt gelt Willem van Ghent tot Hoesden; modo Aert van Ghent. Modo Cornelis Buys.
b. Authentiek afschrift op papier, met onderschrift: Gecollationeert mitten originalen ende mede bevonden te accorderen bij mij als notaris geadmitteert: J. de Kessel (midden 16e eeuw). Bewaard bij a.
c. Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.368.
[d. Kopie van 1569 in: IV G. Map Kwesties I.]
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest549 1410 maart 20
In monasterio de Porta Celi, in camera domini prioris.
Notaris Paulus Borcharduszn van Zulichem geeft op verzoek van heer Andreas van Broechoven, proost van Berna, vidimus van de akte van 5 febr. 1265 (reg. nr.55); met als getuigen Henricus van Os, prior van het Bossche Wilhelmietenklooster Porta Celi, Johannes Stierken en Gerardus Scilder, priesters van Porta Celi, en poorter Henricus Scrynmaker.
NB:
a. Oorspr. II. F. 3d. Met het handmerk van de notaris en het beschadigd zegel van prior Henricus van Os. In dorso: Die Vrouweweyde tot Woudrichem.
b. Ingekort afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.351.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest478 1395 oktober 28
In festo beatorum Symonis et Jude apostolorum.
Schepenen van Buscoducis, oorkonden, dat er een gerechtelijke verdeling is gemaakt betreffende de goederen van wijlen Arnoldus Heyme, waarbij: 1. toekomen aan zijn kinderen Arnoldus en Gertrudis zijn woonhuis ("mansio") en erven aldaar achter de Hinthamerstraat over het water met de stenen brug - incluis de lasten, o.a. genoemd de cijns van 17 pond voor de heiliggeesttafel - en ½ van de cijnzen en hoenderpacht uit zijn goederen in Oesterwijc; met de bepalingen, dat de cijns van 17 pond geheel hun, niet de andere kinderen Henricus en Johannes ten laste komt, en dat de toegangsweg voor alle kinderen gemeenschappelijk zal zijn; 2. toekomen aan Johannes en Henricus zijn huis ("domus") en erven aan de Hinthamerstraat, nader gesitueerd, en zich uitstrekkend tot het water, incluis de stenen poort en de op- en aanbouw ervan, alsook ½ van de cijnzen en hoenderpacht uit zijn goederen in Oesterwijc; 3. toekomen aan Hubertus van Ghemert zijn helft van een veld aan de Baseldoncsche Dijc - de andere he[e]ft behoort aan Arnoldus van Scijnle - alsook een cijns van 11 pond en 15 schelling uit zijn goederen in Lyt en een pacht van 1 mud rogge.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.12 [13], in 2 geheel identieke exemplaren, beide met de zegels van Johannes van Erpe, Theodericus Berwout en Johannes Coptiten. In dorso: resp.: (de letters) P. en Q.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest422 1385 juni 16
In crastino beatorum Viti et Modesti martirum.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat heer Henricus van Best, priester, verklaart, dat de poort van wijlen Johannes van Hees in de Hynthamerstraat aldaar en de doorgaande weg van de straat door de poort naar het water behoren bij het erf van Arnoldus Heyme, met uitzondering van het recht van drup (= stillicidium") ten behoeve van de opstallen van heer Henricus.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.12. Met de beschadigde zegels van Jacobus Coptiten en Jacobus Loze. In dorso: (letter) O.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest397 1381 augustus 15 (14?)
Op Onser-Vrouwenavent, als men scrijft Assumpcio.
Marcelis van Wouderichem, kanunnik en (supplebaan?) van de kerk van S. Lebuinus in Deven-
ter en pastoor van Twenlo (= Twello), oorkondt, dat hij ter aanvulling van zijn testament, waardoor deze akte was gestoken, nader genoemde legaten heeft vermaakt aan de volgende personen en instellingen: de geestelijken van de kerk van Deventer; de kerkfabriek aldaar en de geestelijken, die op zijn begrafenis komen; de kerkfabriek van St. Martijn in Utrecht, de Minderbroeders in Deventer, de Jacopinen van Zutphen; de Begijnen van Deventer in het convent, in het huis van heer Stappen en in het heiliggeesthuis; de zieken in het heiliggeesthuis; de melaatsen buiten Deventer; de arme zieken in Zwolle; de Begijnen in het huis van meester Gherijt Groote (Geert Groote, + 1384); Haze de Begijn in het heilliggeesthuis; de pastoor en de kerk van Welle in de Bomelrewert; de pastoor en de kerkfabriek van Twenlo; voorts zijn nicht en verpleegster Elsebeen Janszn uten Camp nl. zijn nader beschreven koren, vlees, beddegoed, textiel, meubels, huisraad, geld en zilver, wasgerief en brandstof en het vruchtgebruik van zijn huis en erf; tenslotte 11 met name genoemde personen, meest familieleden, en zijn dienstmaagden en executeurs-testamentair.
NB:
a. Oorspr. IX s.v. Woudrichem [2]. Zonder het zegel van de pastoor. Was gestoken door het genoemde testament. Het charter heeft gediend tot kaft van een boek en is aan de 2 dwarszijden enige centimeters ingekort,zodat aan de tekstregels aan weerszijde 1 cm ontbreekt; 1 regel in het midden ter plaatse van de rug van het boek is geheel onleesbaar vanwege verbleking door lijm en inkepingen.
b. Gedrukte tekst van Hoevenaars in: A.A.U. 22(1895), blz.226-232.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest373 1375 oktober 4
Feria quinta post festum beati Remigii confessoris.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat Henricus van Uden, schoonzoon van wijlen Johannes van Heze, heeft verkocht aan Arnoldus Heyme een erf, 44 voet breed, aldaar in de Hynthamerstraat, nader en uitvoerig gesitueerd.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.10. Met de beschadigde zegels van Gerardus Steenwech en Henricus van Erpe. In dorso: Domus in Busco. (Letter:) N.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest367 1375 juli 14
In crastino beate Margarete virginis.
Schepenen van Buschoducis oorkonden, dat Godefridus z.v.w. Andreas van Berlikem, Arnoldus Loper, Luppertus Pauluszn, man van Margareta d.v.w. Tidemannus Loper, en Margareta voorn. hebben verkocht aan Henricus van Uden, schoonzoon van wijlen Johannes van Heze, een erf, 44 voet breed, aldaar in de Hynthamerstraat, nader gesitueerd.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.11. Met de zegels van Arnoldus Stamelaert van der Spanct en Arnoldus van Beke. In dorso: Dit sijn die brieve van der husingen mitter poerten. Henricus van Uden, gener Johannis de Heze. (Letter:) M.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest366 1375 juni 18
sMaendages na Sente-Odolfsdach.
Schepenen van Huesden oorkonden, dat Hylwich, dochter van Gheraet Bloten, en haar dochter met hun voogden hebben opgedragen aan Claus Jan Tielenznszn een akker in de ban van Baerdewijc, nader gesitueerd, belast met een cijns van 22 penning voor de kerk van Baerdwijc; waarna Claus deze weer aan Heylwich heeft opgedragen tegen een cijns van 30 schelling.
NB:
a. Oorspr. IX s.v.Baardwijk nr.2. Met het zegel van Hack van Boningen; dat van Godert Didderic Lubenzn ontbreekt. In dorso: De kercke van Baerdewijck. 30 schellingen. Purificatie. Peter Maeszn die Molegrave. Bairdwijck. Jan Tielmanszn. Kercke Baerdwyck.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
  • Verwijzing niet gevonden
 
 
 
 
 
Regest354 1372 oktober 14
Feria quinta post diem beati Dyonisii.
Schepenen van Buschodicus oorkonden, dat Henricus Snavel heeft verkocht aan Arnoldus van Beke z.v.w. Arnoldus van Beke een achtererf van wijlen meester Ghevardus op het Hinthamereind aldaar, over het water, met de opstallen en het recht op de toegangsweg, beide nader gesitueerd, alsook van een cijns van 6 pond uit het erf van Ghevardus aan weerszijde van het water.
NB:
a. Oorspr. V. D. Coll. Charters Fraterhuis nr.7. Met de beschadigde zegels van Theodericus Bartholomeuszn en Laurentius Boyen. In dorso: Excopiate seu exscripte sunt omnes iste litere colligate et signantur per a, b, c, d, etc. (letter) K.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS