Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
11.747 oude akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest799 1462 februari 10 en 12.
De officiaal van Leodium oorkondt, dat hij op 10 februari voor de 5 met name genoemde getuigen aan notaris Egidius Jamesynez heeft opgedragen, 6 originele bewijsstukken betreffende de bouw en fundatie van de quarta-capella in Bochoven in deze akte op te nemen, en dat hij, officiaal, ten behoeve van de pastoor aldaar voor 2 met name genoemde getuigen nu, op 12 februari, deze afschriften de kracht van de originelen toekent.
NB:
a. Oorspr. in het parochiearchief van Bokhoven, gedeponeerd in het abdijarchief, inv. nr.8; zijnde een enorm charter, 63 x 72 cm, met een tekst van 107 regels, met ernstige beschadigingen en verblekingen.
Het zegel van de officiaal is afgevallen. In dorso: Littere fundacionis ecclesie de Bochovan, copiate per decretum domini officialis Leodiensis.
Voor de opgenomen akten, twee van 1363, zes van 1369 en een van 1461, zie Hoekx, Inventaris Bokhoven, reg. nrs.1-8 en 13, en deze regestenboeken, nrs.306, 308, 330-335 en 793.
Nota 1. Zie voor een meer uitvoerig regest: Hoekx, Inventaris Bokhoven, nr.14.
Nota 2. Er is geen afschrift van het gehele transsumpt, wel van de meeste getranssumeerde akten.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
Regest729 1448 augustus 9.
Schepenen van Buscumducis oorkonden, dat Theodericus z.v.w. Godefridus van Os heeft overgedragen aan Petrus van den Doren z.v.w. Petrus van den Doren een erfpacht van 1,5 mud rogge uit huis, erf, tuin en erven annex, gelegen in de parochie van Scijnle op het Lutteleynde, nader gesitueerd, welke pacht Theodericus had gekocht van Johannes uyten Enghe, natuurlijke z.v.w. Arnoldus van Apelteren; met behoud echter van het recht van terugkoop voor Johannes uyten Enghe.
NB:
a. Oorspr. IX. s.v. Schijndel [3]. De zegels van Ludolphus Buck en Willelmus Waerloes zijn afgevallen. In dorso: Petrus van den Doren. 1 1/2 modiorum siliginis in Schijndel, 1448.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Nota. Blijkens de notitie in potlood op de rug van het charter "Bokh. Aug. 1926" in het handschrift van archivaris dr. H. Heijman komt dit stuk uit de pastorie aldaar.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest710 1444 ...
Opten....
Schepenen (van Buurmalsern"), Ot van Haeften Alaertszn en Jan van Kuyc Janszn van Meteren, oorkonden, dat ... ... heeft verkocht Voor 100 pond aan Goert Hermanszn (een stuk land, geheten) de Rutenacker (aldaar), groot omtrent 2½ hond en 10 roede en gelegen aan de openbare weg.
NB:
a. Oorspr. IX. s.v. Buurmalsen [Malsen 1]. De schepenzegels ontbreken. Van het zeer klein charter (4½ cm hoog) resteert slechts de linkerhelft. In dorso in 18de-eeuws schrift: 2½ hont en 10 roede lants tot Malsen, anno 1444.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Nota. De invullingen staan op het rugschrift, wellicht genoteerd op het toen nog gave charter.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest515 1406 maart 5.
Notaris Theodericus Johanneszn de Mosa, clericus van het bisdom Leodium, instrumenteert, dat Johannes z.v.w. Gerlacus Knode te Boextel met toestemming van zijn vrouw Maranda dr.v.w. Petrus van Hemert, ridder, bij testament o.a. vermaakt aan het klooster B. Maria van Berna de cijnshoenderen, die hem in Vlimen toekomen, en aan het klooster Ad Coronam B. Marie (Mariënkroon) te Huesden zijn cijns in Vlimen; dit ten behoeve van jaargetijden voor hem en zijn vrouw Maranda, te houden in beide kloosters.
NB:
Gevidimeerd in de akte van 23 juli 1410 (reg. nr.553).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest472 1394 december 6
Op Sente-Nychausdach.
Schepenen van Huesden oorkonden, dat broeder Ysebrant [van Berne?] zich heeft laten richten aan 4,5 morgen met opstal van Godert van Baerdewijc in de ban van Babiloniënbroec, van de straat tot de Mitgrave, nader gesitueerd; en dat hij deze heeft verkocht aan Didderic van den Wyck Roelofszn.
NB:
a. Oorspr. III. E. 37. Met de zegels van Willem van Hedechusen en Herberen van Bonin-gen. In dorso: Goet van Baerdwijck int Broec. Met eentransfix van 30 [23] dec. 1394 (reg. nr.473).
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest470 1394 mei 11.
Roelof van Emmichoven oorkondt, dat hij zich in rechte heeft beklaagd over abt en convent van Berne aangaande de nagelaten goederen van zijn broer heer Reyngout, proost van Berne, nl. over 5 morgen in de ban van Emmichoven, de Vijf Merghen, 1,5 morgen in de Meynhoeve en alle gerede goederen; dat beide partijen, het klooster en de oorkonder, zich hebben willen onderwerpen aan het oordeel van heer Bruysten van Herwinen, ridder, heer van Stavenesse en rentmeester van Zyericzee, en Willem van Croenenborch, kastelein van Huesden; maar dat deze hierover niet tot overeenstemming zijn gekomen, en dat hun daarom van de kant van het klooster zijn toegevoegd Claus Spiring Janszn en Jacob Zas, en van de kant van de oorkonder Willem Hesselszn en Symon Godevaertszn, om klaarheid in de zaak te brengen; dat deze van hun bevindingen rapport hebben uitgebracht en dat men tot oordeel is gekomen - waarbij zich de oorkonder nu neerlegt - dat deze geen recht zal laten gelden op genoemde goederen en ten onrechte de zaak aanhangig heeft gemaakt.
NB:
a. Oorspr. III. E. 35. Met het zegel van de oorkonder; met een restant van het zegel van heer Bruysten van Herwinen; en met het beschadigd zegel van de kastelein van Huesden.
b. Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.303. Nota. Zie ook het regest van Korteweg, Rechtsbronnen, nr.208.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest460 1392 april 24
Apud Herpt in domo inhabitationis dicte Cristine.
Notaris Renerus Nicholauszn van Ethen, clericus van Traiectum, instrumenteert, dat vrouw Cristina d.v.w. Robertus van Herpt met haar voogd heeft overgedragen aan heer Robertus van Doerne, abt van Berna, voor hem en zijn convent 5,5 zil of hond met 15 roede of schaft in de ban van Herpt op de Gheer, nader gesitueerd.
NB:
a. Oorspr. III. E. 30. Met het handmerk van de notaris. In dorso: (anderhalve regel,
nl. tot de vouw in het charter, zeer verbleekt:) sCristine ... ... 5½ zillen ... en
15 roden in parochia de Herpt.
b. Afschrift, sterk ingekort, in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.297.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest449 1390 april 8
Feria sexta post festum Pasche.
Schepenen van Buscoducis, Wilhelmus Scilder en Jordanus Arnolduszn Tielkinuszn, oorkonden, dat Johannes van Amstel, nat. z.v.w. Gerardus van Amstel, verkocht heeft aan meester Wolphardus van Ghiesen meerdere cijnzen, nl.
6, 6, 6 en 10 penning uit goederen van wijlen heer Johannes van Benthem in de Cameren (te Heeswijk):
3,5, 2,5 en 2,5 penning uit goederen Ter Verdonc (in Wijbosch);
3, 3, 3 en 2,5 penning uit goed Ten Hoemborch (te Dinther);
3 schelling uit huis en erf Ten Wijer (Ter Weer, huizing te Dinther);
3 penning en 7,5 groot uit de Kuycksche hoeven (te? [Dinther?]); [B.P. 182 f.393]
7 schelling en 17 penning uit de Hoelsche Hoeve ('t Hool te Berlicum?);
16 penning, 4 kleine tournoise zwarten, 1 en 1 zwarte, alsook 2 hoenderen, 2 hoenderen, 1
hoender en 4 kapuinen uit goed te Dijnther en Heeswijck.
NB:
Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.288. Met de nota: Ex copia authentica; maar thans (1983) nog niet in het abdijarchief aangetroffen. [1991: in Lias V.I d.d. 1618 mei 10 auth. kopie op perkament]
Nota. Hoevenaars zegt, dat Jan van Amstel deze 24 cijnzen in 1330 verworven had van Jan van Megen (heer van Heeswijk).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest340 1370 maart 19.
Schepenen van Huesden, Arnt van Wijc Boningszn en Arnt Mertenszn, oorkonden, dat Jan Tyelman Diddericszn van den Velden heeft opgedragen aan Melijs die Wilde de akte van 4 juli 1352 (reg. nr.254), waardoor deze was gestoken.
NB:
a. Geinsereerd in de akte van 21 mrt. 1370 (reg. nr.341).
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest330 1369 maart 12.
Raynaldus de Ursis, kardinaal-diaken van S. Adrianus en aartsdiaken van Campinia (Kempenland), belast de functionarissen van het aartsdiakonaat, nu die van Bochoven verzocht hebben om de verheffing van hun kapel tot parochiekerk - dit met toestemming van de patronus heer Johannes Pape, abt van Berna, van Henricus Paepken, rector van de kerk van Hedichusen en van Zegerus de Herpt, rector van deze kapel - om deze zaak nader te onderzoeken.
NB:
a. Oorspr. in parochiearchief van Bokhoven, in depot in abdijarchief, inv. nr.2. Met beschadigd zegel van de aartsdiaken.
b. Gevidimeerd in de akte van 10/12 febr. 1462 (reg. nr.503, voorl. nr.).
c. Eenv. afschrift, VII. A. Dossier "Proces tussen abt en heer van Bokhoven onder prelaat Van Heck", 15.c.
Nota. Zie ook Hoekx, Inventaris Bokhoven, reg. nr.3.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS