skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 7683 Parochie Heilige Geest Uden, 1965 -1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Oprichting nieuwe parochie

Bij bisschoppelijke brief van 3 nov 1965, getekend door de bisschop van 's-Hertogenbosch, ontving de parochie van de H. Pius te Uden het volgende bericht. "Door de grote uitbreidingen, welke op het grondgebied van de parochie H. Pius X te Uden met name in het plan Bitswijk hebben plaats gehad en nog zullen geschieden, is het aantal parochianen aanmerkelijk toegenomen. Om op een verantwoorde en goede wijze de zielzorg onder de parochianen te laten geschieden, hebben wij gemeend te moeten overgaan tot de oprichting van een nieuwe parochie in het plan 'Bitswijk' ". Het grondgebied van de nieuwe parochie werd van de parochie H. Pius afgescheiden en verheven tot afzonderlijke parochie. De parochie en de nieuw te bouwen parochiekerk zouden gewijd zijn aan de H. Geest. De parochie zelf zal als patroon vereren de H. Petrus, de patroon van Uden, en zal behoren tot het dekenaat Uden. Vervolgens werden de parochiegrenzen beschreven.
In dezelfde brief benoemde de bisschop de pastoor, destijds assistent van de H. Piusparochie en de kerkmeesters. De brief van de bisschop werd afgekondigd op zondag 7 nov 1965, welke laatste datum canoniek ook wordt gezien als de oprichtingsdatum van de parochie van de H. Geest.
De 7de november is ook het feest van St. Willibrordus, de apostel van Nederland.
Het duurt nog een half jaar voordat de eerste kerkdienst plaats vindt: op 20 mei 1966 in de aula van de LTS waar vervolgens gedurende anderhalf jaar wordt gekerkt.
Het kerkbestuur heeft in het parochieblad het begin en ontstaan van de parochie historisch beschreven. Zie daarvoor de bijlage.
Erfgoedstuk
Bouw parochiekerk

Bouw van een nieuwe parochiekerk heeft heel wat voeten in aarde gehad. Aanvankelijk dacht men aan een houten noodkerk, maar daarna werd besloten een noodkerk annex sporthal te bouwen waarbij met de gemeente de afspraak werd gemaakt om deze over te nemen als later een definitieve kerk zou zijn gebouwd. Aanbesteding vond plaats op 8 mrt 1967 en op 11 mrt werd de bouw gestart. De officiele opening vond plaats op 11 nov 1967, maar de kerkhal was toen niet niet geheel gereed.

Intussen was het parochiewerk al in volle gang gezet. Na aanvankelijk groei tot het aantal van 4000 parochianen moet zelfs gewerkt worden met voorinschrijving en gekleurde plaatsbewijzen om op hoogtijdagen de mis bij te wonen. Het is dan ook geen wonder dat de eerste jaren van de nieuwe parochie het kerkbestuur nog speelde met de gedachte aan een nieuw kerkgebouw. In het zomernummer 1969 van het parochieblad vraagt het bestuur aan de parochianen daarover eens na te denken. Men wil hearings gaan organiseren om tot een fundamenteel standpunt te komen. De rijkssubsidieregeling voor kerkenbouw is per 1 maart 1971 namelijk aflopend en men wil voor dat tijdstip tot een definitief besluit komen. Toch sneeuwt deze kwestie onder.
Erfgoedstuk
Verdere ontwikkelingen

Gedurende deze periode spelen namelijk ook heel andere zaken. In veel parochies ondervond de verhouding tussen priesters en leken veranderingen in de vorm van inspraak in parochiezaken en communicatie over geloofsbeleving als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie. Tussen 1968 en 1970 vond te Noordwijkerhout het Pastoraal Concilie plaats waarbij de situatie op Nederland werd toegespitst. In het septembernummer 1969 van het parochieblad van de H. Geestparochie begon men zich te beraden om een parochieraad en werkgroepen samen te stellen. Het gesprek over democratisering in de parochie kwam aldus op gang. Kerkenbouw komt daarna niet meer aan de orde. Mede door sterke teruggang van kerkgang en betrokkenheid bij de parochie en priestertekort die volgt gedurende de jaren tachtig en negentig moet men naar andere wegen zoeken.
Op 10 en 11 november 1990 wordt feestelijk herdacht dat de parochie H. Geest 25 jaar bestaat.
Daarvan is een fotoalbum samengesteld.
Fuseringen

Vanaf het begin van de oprichting van de H. Geestparochie startte de samenwerking met de H. Piusparochie. Dat kon niet anders omdat de H. Geestparochie gecreëerd werd van o.m. een gebiedsdeel van de H. Piusparochie. Begin jaren zeventig en eind jaren tachtig waren er ideeen om nader samen te werken en misschien zelfs tot fusie te komen. Het toenemend priestertekort werd toen al onderkend. Begin jaren negentig (1992) werd het telkens vastgelopen overleg opnieuw geopend door de H. Geestparochie, hetgeen leidde tot de instelling van een fusiewerkgroep. Na jaren van samenwerking geraakten de besturen per 1 jan 1994 tot de gecombineerde parochie H.Pius X/H. Geest. (zie inv.nrs. 29, 31-33)
Op 1 januari 2003 gaan alle Udense parochies samen fuseren tot de Pastorale Eenheid Uden (PEU). De toenmalige Parochies Pius X/H.Geest en H.Paulus en St.-Petrus werkten daarin samen en hebben dan nog maar één pastoor met één pastoraal team.
Sinds 2008 is de monumentale H. Petruskerk opnieuw de enige parochiekerk van Uden, na de fusering van drie in de 20e eeuw ontstane Udense parochies en sluiting van de nieuwere kerken: de H. Geest in 1993; de H. Pius X en de St. Paulus beide in 2008.

Op 12 juni 2011, eerste pinksterdag, gaat met een nieuwe fusie de vernieuwde Petrusparochie van start. In die parochie gaan die van Uden, Volkel, Odiliapeel, Boekel, Venhorst en Zeeland samen onder één pastoraat.

De archivalia ouder dan 75 jaar zijn openbaar.
De archiefstukken tussen de 50 en 75 jaar oud zijn openbaar na verkregen toestemming door de archivaris-beheerder en de bisschoppelijk archivaris.
De overige archiefstukken zijn niet openbaar.


[bron: inv.nr. 1, inv.nr. 63]
Lijst van pastoors

1967-1987Anthonius Reijmer van Nijmegen
1987-1994Inno Ponsioen, waarnemendVanaf 1994 zijn de H. Pius X en de H.Geest-parochie samengevoegd.1994-2002Jacobus Leo
2002-Inno Ponsioen, waarnemend


* In 2011 gaan de parochies Boekel, Venhorst, Uden, Volkel, Odiliapeel en Zeeland samen op in de nieuwe parochie Sint Petrus. Theo van Osch wordt de nieuwe pastoor.

Inventaris
Onderwijs
7683 Parochie Heilige Geest Uden, 1965 -1993
Inventaris
Onderwijs
Bitswijkschool en kleuterscholen in de Bitswijk

Eind 1965 werd aan het Muziekplein een 4-klassig houten schoolgebouw geplaatst. De eerste huizen in uitbreidingsplan "Bitswijk" waren toen klaar gekomen. Men ressorteerde voorlopig nog onder de Pius X school. Per jan. 1966 werd het schoolhoofd A.F. van Eert benoemd voor het schooltje voor de leerjaren 1 tot 4. In aug 1966 kwam leerjaar 5 erbij door de aanname van een 5de leerkracht. Men zat dan nog wel op de gang ! De leerlingenaantallen stegen snel van 122 jn jan 1966 tot meer dan 500 in sep 1970.
In nov 1968 werd de inschrijving openbaar gedaan voor de bouw van een r.k. gemengde Lagere school en r.k. kleuterschool. De bouw voor de 7-klassige lagere school van architect Jan van Oort uit Uden werd opgedragen aan fa. Van den Heuvel aan de Vensestraat te Veghel. Deze moest de noodschool aan het Muziekplein vervangen. Enkele klassen moesten noodgedwongen worden ondergebracht in de school aan de Kruisherenstraat.
De bouw voor de 3-klassige kleuterschool van architect J. Louwers uit Uden werd opgedragen aan nv Muller te Heesch. Deze kreeg naderhand de naam "Zwaluwnestje" mee en was gevestigd aan de Paukenstraat; hoofdleidster was zr Pia die in het Retraitehuis woonde.
Op 4 jan. 1969 werden de scholen ingezegend en officieel geopend.
Het eerste gedeelte Bitswijkschool omvatte toen 9 lokalen aan de Klarinetstraat.
In de loop van dat jaar werden al weer uitbreidingen aangevraagd en goedgekeurd. Enkele klassen werd voorlopig ondergebracht in de dependance aan de Cornetstraat.
De nieuwe uitbreiding aan de Bitswijkschool met 5 klassen plus gemeenschapsruimte werd officieel geopend en ingezegend op 11 apr 1970. Bij deze gelegenheid preenteerde de Stichting Katholiek Onderwijs Uden zich aan de Udense gemeenschap. Deze stichting zou verder het besturen van de Udense katholieke scholen op zich nemen.
Op 15 mei 1971 werd een nieuwe kleuterschool "het Notenbalkje" aan de Cellostraat officieel geopend en ingezegend. In de zomer van 1972 kwam de derde fase nieuwbouw Bitswijkschool gereed, die voor schooljaar 1972-1973 in gebruik werd genomen. Deze school telde toen 19 leslokalen, een filmzaal en een handenarbeidlokaal. Een derde kleuterschool "Olleke Bolleke" vond in 1972 via de noodschool aan het Muziekplein onderdak bij de Bitswijkschool aan de Vioolstraat. De dependance Muziekplein (noodschool) zou dan overgaan naar de r.k. Lomschool.

[bron: inv.nr. 96]


Naschrift.
Een aantal tijdelijke klaslokalen voor de Bitswijkschool zijn in 2012 geplaatst en de oude school afgebroken. Op de plek, waar de oude Bitswijkschool stond, zal Ontmoetingsplein Muzerijk verrijzen, een multifunctionele accommodatie, waarin onderwijs, opvang, welzijn, sport, zorg en wonen onder één dak komen.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2069 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS