skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte152 'Alsoo secker proces was geschapen te gerijsen thusschen Jan Anthonis den Smidtt als man ende momboir van Lysken Henrickx, sijne huijsvrouwe, ende meester Peter Verputten als momboir over Heylken, ende Jenneken, alle kinderen Henrick Jan Wiellems, verwecktt vuijtt Jenneken Wielm Meussen, in hunnen leven echte luyde, ter eenre sijde, ende Meriken Phlipssen mett haer geassestertt Goortt Phlipssen, haren broder, ter andere syde', is er een accoord gesloten 'over de achtergelaten goederen die welcke de voorschreven Meriken naer doott van haren man saliger in tochte ende in erffrecht is competerende,
* onder alsulcken conditie dat Meriken, des voorschreven Henrick Jan Wielms huijsvrouwe, cedeertt ende affstant doet van alle hare rochtrecht ende erffrecht datt haer eenichsints competerende in alle de voorschreven goederen van haren man zaliger
* behoudelyc de selve goederen tott desen toecomenden ogxt anno 1669 noch te mogen gebruijcken, ende de vruchten dan daer op gewasschen synde tott profytte ende willen te gebruijcken naer haer believen,
* waer voor de voorschreven Meriken geloft te betalen alle pachten ofte achterstellen tott den jaren 1669 tot Lichemisse incluijs,
* ende alsdan hett huijss, hoff ende lantt, te weten hett huijs tot Sincxten, den hoff tott somerse tyt ende 't lant t'ogxt aen de blote stoppelen, alles te verlaten volgens costuymen deser landen'
* hiermee komen alle eerdere afspraken te verballen, ''t sij van inventarisatie ofte eenige andere muble ofte penninge als andersints gecomen synde vuytt den sterffhuyssen van Wielm Meussen tott Dinter, des voorgenoemde kinderen grootvader.
Vervolg:
* Meriken zal 50 gulden betalen aan de voornoemde kinderen, welk bedrag wordt betaald door Henrick van Berckell 'metten den inventaris bij haer overgelevertt te voldoen', en nog 236 gulden aan Meriken weduwe van Henrick Jan Wielms, 'van wegen de kinderen van Henrick Jan Willems zaliger voorschreven vuijtt handen Jan Thonis den Smit ende meester Peter Verputten, de welcke hun daer fortt ende sterck voor sijn makende'
Getuigen: Wouter van der Santvoort en Jan Roeloffs van Kilsdonck, schepenen
Datering:
08-11-1668
Pagina:
173-175
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS