skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte361 Schepenen in Veghel verklaren dat voor hen verschenen zijn Hanrick Hanricx Janssoon, Jan Jan Alartsooen, 'vorstere tot Vechel', Jan Joerden Janss, Cornelis, vrouw van Jan Dirck Danels, Elysabeth, vrouw van Danels Thys Gerits, Rutger, zoon van wijlen Rutger Willems, Hanrick Willem Roevers, Goert Hanricx Thomass, en Aernt Hanricxs van Myerloe, allen gedaagd door Jan Jan Alartss, 'vorstere tot Vechel' en Jan Ariaen Blaffartss, 'synen ondervorstere' om op verzoek van Lambert Hanricx Hermanss van Best een verklaring af te leggen.
Hanrick Hanricx Janssoon van Hoeck, 'swager' van Heylwig, weduwe van Lambert Joest Bloemarts, oud ongeveer 42 jaren, verklaart 'dat hem by synre wel wetenheyt kentelyc is dat hy Lamberden Bloemartss in synen leven heeft hooren kennen ende lyden dat die quetsuere in synen arme wylen gesteken by Lamberden Hanricxs van Best heel ende genesen was, ende en dede hem wee off zeer ende leede den arme op syn hooft ende scoudere, ende dat hy deponent nae die quetsuere dicmael mit Lamberden Blomaerts op die jacht ende anderssins gegaen ende gestaen heeft binnen ende buyten Vechel. Ende dat hy mit Lamberden Bloemarts voirscreven ten huyse van Jan Dircx binnen Vechel op die Cruysstraet mit woerden ende wercken is twistende ende vechtende geweest, slaende hem deponent mit een scryffbort op syn hooft.'
Jan Jan Alarts, 'vorstere tot Vechel', oud ongeveer 28 jaren, verklaart 'dat hem by synre wel wetentheyt kentelyck is dat Lambert Bloemarts wel omtrent sess weken voer synen sterffdach over al daer ‘t hem gelieffde gaende ende staende is geweest binnen ende buyten Vechel, ende dat Lambert Bloemarts voirscreven heeft vercleert in synen leven dat hem die quetsuere in synen arme die hem Lambert van Best gedaen hadde wee off zeer en dede, nemende syn hant ende d’ oude die ande quetsuere van boeven ende beneden, ende dat Lambert Bloemaerts voirscreven met hem deponent is gegaen op die jacht met synen honden binnen ende buyten Vechel binnen den tyt voirscreven.
Vervolg:
Ende dat hy deponent oyck gesien heeft dat Lambert Bloemaerts voirscreven ten huyse Jan Dircx voirscreven binnen den voirscreven tyt nae Hanricx Janssen van Hoeck gesmeten heeft mit een scryffboert.'
Jan Joerden Janss, oud ongeveer 45 jaren, verklaart 'dat hy de cyrurgyn Van Os heeft hooren kennen ende lyden dat die quetsuere die Lambert Bloemarts hadde in synen arme voel meer dan vyff weken heel ende genesen was, ende dat hy wylen gestaen is ten huyse Jan Dircx op due Cruysstraet voirscreven ende heeft gesien dat Lambert Joest Bloemarts nae die quetsuere mit worde ende wercken getwist ende vechtende is geweest tegen Hanricken Janss van Hoeck.'
Cornelis, vrouw van Jan Dircx, 'weerdinne', oud ongeveer 52 jaren, verklaart 'dat binnen drie weken voer datum van desen geseten syn tot haren huyse op die Cruysstraet voirscreven Lambert Bloemaerts ende Hanricz Hanricx Janss van Hoeck voirscreven mit meer anderen ende syn onderlinge twistende ende vechtende worden gevende malcanderen scamper worden van injurien ende ten leste worden sy versceyden in twee plaetsen in haer herberge om perickel te scouwen.'
Rurger, zoon van Rutger Willemss, oud ongever 21 jaren, verklaart 'dat Lambert Joest Bloemaerts hem deponent wylen gevraecht heeft hoe hy hem scieten aen syn hant daer op hy deponent antworden, “wel”. Ende dair nae heeft hy deponent gevraecht Lamberden Bloemaerts hoe hy hem scieten aen synen arme, daer hy in gewont was, doen hieff hy synen arme op ende neder, seggende: “Ick voer den arme wel, hy en doet my wee off zeer.”'
Elysabeth, vrouw van Danels Thyssen, oud ongeveer 42 jaren, verklaart 'dat sy Lambrechten Joest Bloemaertss in synen leven gevraecht heeft hoe hy hem scieten aen synen arme, dat hy haer geantwordt heeft dat synen arme heel ende genesen waer, ende en dede hem zeer off wee, mar dat hy seede: “Die hant en wil nyet wael mede,” ende heeft hem gaende ende staende gesien, soe hy te voeren voer die quetsuere dede.'
Vervolg 2:
Goert Hanricx Thomas, oud ongeveer 61 jaren, verklaart 'dat Lambert Bloemaerts nae dyen hy gewont is geweest van Lamberden van Best gaende ende staende is geweest ende verkeeringe onder alle menschen heeft gehadt, ende dat weywerck gevolcht heeft ende tot hennen huysen geëten ende gedroncken heeft, soe hy te voerens voer die quetsuere plach te doen.'
Aernt Hanricx van Myerlo, oud ongeveer 50 jaren, verklaart 'dat omtrent drie weken geleden is dat Lambert Bloemaerts by hem deponent coemen is daer hy erweten scove pluckende, seggende tot hem deponent quyterde quyck nemende mit synen arme, doen seyde hy deponent “quyct ende gheeft my eens te drincken.” Doen seyde hy deponent tot Lamberden voirscreven: “Nu ghy dus met my geet, nu sien ick wel dat ghy gheenen noot en hebt.” Daer hy Lambert voerscreven op antworden: “Waerom soude ick noot hebben in mynen arme, hy is soe goet als den ouwen,” nemende hem deponent met synen arme ende heeft den selven Lamberden dair nae gesien den haze jagen met synen honden binnen Erp ende Vechel op Lancvelt als anders waer.'
Schepenen van Veghel verklaren 'dat wy Lamberden Joest Bloemaertssoon een langen tyt nae dyen hy gequets was van Lamberden Hanricxs van Best hebben sien gaen ende staen overal binnen Vechel ende int velt hooren jagen mit synen honden, gelyck hy voer sie quetsiere plach te doen. Ende dat dese Lambert was een roekeloos man van worden ende wercken. Verclerende die redenen van ons welwetentheyt van synre roekeloessicheyt want hy op Sint Joris dach lestleden twee off drie van onsen scepenen mit synre vuyste off hant geslagen heeft aen hen hooft off daer ontrent dat sy ter aerden vielen tot henne perikel van hennen leven ende dat sonder eenige merckelycke redene dat hem nyet en geliefde ende van dit misdaet en heeft hy noyt emende gedaen off vergiffenisse begeert in synen leven.'
Getuigen: Willem Hanricx Dircxs en Jan Hanricxs van Tillair, scepenen in Vechel
Datering:
18-08-1561
Pagina:
299-302, 305
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
27
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS