Kranten

 Kranten
 
 
 
 
 
2 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaDe Echo, 1938-07-12; 2
Naam krant:
De Echo
Pagina:
2
Datum:
1938-07-12
Jaargang:
1938
Uden in feestdos. Maandag 11 Juli 1938 zal als een his torische datum van groote beteekenis geboekt worden in de annalen van de gemeente Uden. Toen werd het fraaie nieuwe raad-" huis officieel door Z. Exc. den Commis saris der Koningin geopend. Te dezer gelegenheid was Uden in feestdos gestoken. Als we's middags het royaal gebouwde dorp met zijn rijkdom aan linden binnenrijden, wappert van vele daken de nationale driekleur. Het raadhuis is getooid met de nationale en gemeentevlag en het Marktplein is omzoomd door lustig wapperende vlag- jes, terwijl verschillende inrichtingen en getimmerten reeds wijzen op de kin- derspelen, die hier straks ten aan- schouwe van een groote menigte zullen worden gehouden. Een dansvloer in de open lucht spreekt van een ander punt van het feestprogramma en het „Pril- leke" herbergt zoowaar voor de eerste maal tijdens zijn langdurig leven de attributen van een „inechanisch or- kest", op welks tonen straks de paartjes over den vloer zullen zweven. Die in- richting spreekt ook van het optimisme van de Feestcommissie, welke na zoo- vele maanden natte moesson nog hoop heeft op een regenloozen avond.... Het publiek is op z'n Zondagsch en dromt samen rond het marktplein; muziekkorpsen marcheeren aan en brengen er de feeststemming in. De Harmonie „De Eendracht" concerteert bij het raadhuis en helpt den tijd kor- ten, die ons nog scheidt van de aan- komst van den Commissaris der Ko ningin. Ongeveer te drie uiir is het lang ver- beide oogenblik gekomen. Het Wilhel- mus weerklinkt, de schooljeugd wuift met haar vlaggetjes en de Commissaris zwenkt zijn wagen het raadhuisplein op. De hooge gast en de griffier Cleerdin worden hier verweikomd door het Col lege van Burgemeester en- Wethouders en den Gemeentesecretans. De gasten worden naar de raadzaal geieicl. welke inmiddels gevuld is mut een groote schare autoriteiten. De belangstelling. Naast den voltalligen gemeenteraad zijn o.m. aanwezig de Burgemeesters van Mill, Waalwijk, Wanroy, Boekel, Nistelr
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaUdensche Courant, 1938-09-10; 2
Naam krant:
Udensche Courant
Pagina:
2
Datum:
1938-09-10
Jaargang:
1938
TE LINDEN. Nadat in den morgen van den feestdag in de beide parochiekerken onzer gemeente eene plechtige H. Mis met Te Deum was op gedragen, verzamelden zich de kinderen der beide scholen voor het raadh-uis en brachten den burgemeester een aubade. Een deputatie met de gemeentevlag aan het hoofd nam in den middag deel aan de huldebetooging in Amsterdam. sSX ODILIAPEEL. ' Omdat onze parochie een der drie paro- chies van de gemeente Uden is, zijn ook de feestelijkheden met Uden gevierd. Des morgens om acht uur droeg pastoor Van Dooren een plechtige H. Mis op, waar bij de geheele schooljeugd en bijna alle pa- rochianen tegenwoordig waren. Na de H. Mis verzamelden zich de school kinderen op de speelplaats, waar zij het Wien Neerlandsch Bloed, het Wilhelmus en Lang zal Zij leven zongen. Op de meest verrassende wijze werden de schoolkinderen getracteerd en in enkele oogenblikken was de feeststemming er ge- heel in. De Zeer Eerw. Heer Pastoor Van Dooren sprak de schooljeugd en de parochianen toe en zeide d. m. dat wij God dankbaar mogen zijn, dat Hij ons zulk een Koningin gegeven heeft. TE VELP. Velp vierde ook de Nationale Feestdag. Pastoor van Hout droeg des morgens een plechtige H. Mis van dankzegging op, die door vele' parochianen werd bijgewoond en waaronder de Pastoor een mooie toespraak higld in betrekking tot den jubileumdag en ons Koninklijk Huis. Overal wapperden de vlaggen en ieder was getooid met oranje. Op verschillende plaatsen kon men dan- sen. Des middags maakte de Rijvereeniging St. Vincentius een feestelijke rondrit door het dorp; voor het eerst uitkomend in club- costuum. Er heerschte xien geheelen dag en tot laat in den avond een feestelijke stemming on der de Velpsche menschen.
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS