Notaris-, schepen- en andere akten

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
511.122 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte363 Katelijn dochter wijlen Jacob Goijaerts cum tutor heeft vercoft en opgedragen heer Goijaert soen wijlen Jacop Goijaerts haeren broer allen haere toeseggen en recht haer competerend in huijs, schuer en hofstadt, gelegen op die Wasaa, deen sijde heer Andries Persoens, dander zijde die gemeijn straet, deen eijnde die gemeijnt, dander eijnde heer Dielis Donckers. Noch in ii stucken lands, gelegen op Heze, het een tussen erffenisse Jan van Loecken deen zijde en Jan Wagemans, dander zijde deen eijnde erfgenamen Peter Goijaerts, dander eijnde erfgenamen Delis Thomaes zoen, dander stuck gelegen tussen erffenise Jacob Ghijben, deen sijde erfgenamen Peter Goijaerts, dander zijde, deen eijnde den wech, dander eijnde Jan Wagemans, heeft daer op vertegen geloeven commer van haere wege aff te doen.
Heer Goijaerts, priester, soen wijlen Jacob Goijaerts en Jan Henrix zoen van den Bogaert als man en momber Mechtelt sijnre huijsvrouw, dochter wijlen Jacob Goijaerts, geloeven die selven en hen sterck makend voer Annen, dochter wijlen Jacob Goijaerts, hebben erffelijck vercoft en opgedragen Lucas Lucas zoen vier ses gedeelten in den hostad voers en ii stucken lands vs. geloeven weerscap uitgesceijden erfpacht van dat Lucas daer uit sal gelden vier gedeelten in vier dalf mud en vier vaet rogs en in een erfchijns van xxiii stuivers vi penningen.
Vervolg:
Lucas Lucas zoen heeft erffelijck vercoft en opgedragen heer Goijaert, priester, soen wijlen Jacob Goijaerts en Jan Henrix zoen van den Bogaert tot behoef hen en mede tot behoef Lijnen en Annen, dochtere wijlen Jacop Goijaerts negen Carolus gulden te vergelden alle jaer op Lichtmis uit en van den viergedeelte vs. noch uit huijs, hofstad en erffenisse daer aen gelegen, aen die Brugge aen erffenisse Gerit Henrix deen eijnde, voert aen den gemeijn wech en uit allen dezen lande totter vs. hofstad behoerend, gelegen op Empeldonck in versceijden percelen en heeft voert geloeft te weren met conditien dat Lucas vs. den vercregen chijns sal moegen lossen en quijten altoes op Lichtmis elcke gulden vs. met sestien den gelijcke gulden int geheel ofte versceijden sallen wijsen te lossen twee gulden v stuivers en met mijnder te lossen van den chijns voers nae advenant en met mijnder. Actum anno xv xlv den lesten dach januarij. Testes Lonis van Ponsendael, Gerit van Keeldonck.
Datering:
31-01-1545
Pagina:
84r
Plaats:
Erp
Toegangsnummer:
7690
Inventarisnummer:
24
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte377 Aert soen wijlen Heijmerick Jans heeft erffelijck vercoft Henrick soen Peter Meus Wevers zoen twee stucken lands gelegen in den Pentel. Deen stuck gelegen tussen erffenisse Willem Peters zoen met zijn kijnderen, deen zijde, dander zijde neven erffenisse erfgenamen Jan Henrick Matheus, deen eijnde erfgenamen Aert Wouters, dander eijnde die straet. Dat ander gelegen tussen erffenisse Thonis Lenaerts, deen sijde. dander sijde Joest Goessens, deen eijnde dat waterlaet, dander eijnde Thonis Lenaerts vs, metten wech over Thonis Lenaerts erve vs, sal daer uit gelden vii stuivers der gulde van Sint Barberen in den kercke van Erp. Noch ii stuivers der vicarijen in den kercken vs, geloeft voer weerscap supra se etcetera. Datum et testes ut infrascriptis.
Datering:
18-12-1546
Pagina:
88r
Plaats:
Erp
Toegangsnummer:
7690
Inventarisnummer:
24
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte320 Lambert Lamberts van Tartwijck heeft erffelijck opgedragen en overgegeven Peterken de weduwe Gerit Jans van Uden tot haerder tochten en leenen en voert nae haerder doot der Tafelen van den Heijligen Geest tot Erp, een jaerlijcken chijns van ii gulden xv stuivers, te vergelden alle jaer op ons vrouwen Lichtmis dach metten pacht te Lichtmis voerleden verschenen weesen uit huijs, schuer, hofstad en hof, bachuijs en erffenisse daer aen gelegen, groet xiiii loepensaet lands ofte daer omtrent, gelegen in de parochie van Erp, in die Astart, tussen erffenisse Thonis Willems ter eenre sijden en die gemeijnt ter anderen sijden en een eijnde streckende metten anderen eijnde op erffenisse Marcelis Daems. Noch uit een stuck beemps dwelck rijt jaerlijx tegen Henrick Boeijen anderhalve buenre groet of der omtrent, gelegen in de parochie vs. in de Lijncken, tussen erffenisse Henrick Boeijen vs. ter eenre sijden en die gemeijnt aen dander sijde en een eijnde metten anderen eijnde aen erffenisse aen erfgenamen Goijaert Gerits zoen welcken chijns vs. Ariaen Jan Driessen wilner in coep vercregen hadde tegen Goessen soen wijlen Dirck Goessens als in scepen brieven van den Bosch voerden begrepen is, en heeft daer op vertegen op allen brieven en rechten daer van tot behoef etcetera geloeven te weeren en commer van sijnre wegen daer in aff te doen uitgesceijden den los nae uitwijsen den brieven daer aff wesen. Actum anno xv xlv den xvii dach aprilis. Testes Loenis van Ponsendael, Goessen Huijben, Henrick Claes Delis.
Datering:
17-04-1545
Pagina:
77r
Plaats:
Erp
Toegangsnummer:
7690
Inventarisnummer:
24
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte332 Peter Jan Delis heeft erffelijck vercoft en opgedragen Korstiaen Aloff zoen van Voelen een erfcijns van xxxiii stuivers te vergelden alle jaer op Lichtmis uit en van huijs, hofstadt en erffenisse daer aen gelegen, aen dat Oude Velt, deen eijnde Jan Dielis zoen van Uden, voert ront om aen die gemeijnt, geloeft te weeren etcetera, hij sal de chijns altoes moegen lossen op Lichtmis met xxvii Carolus gulden en te Korsmis te voeren op te seggen. Datum anno xv xlv xxii daege in februario. Testes Joerden Jans, Jan Marcelissen.
Datering:
22-02-1545
Pagina:
78v
Plaats:
Erp
Toegangsnummer:
7690
Inventarisnummer:
24
Scan:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS