skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

Vught volgens de taxateur van het Kadaster

Hoe kijkt een taxateur van het Kadaster naar een dorp of stad? Is dat met de begerige ogen van de politicus die zoveel mogelijk belastingopbrengsten gerealiseerd wil zien, of is dat met de ogen van de professional die een zo rechtvaardig mogelijke schatting wil maken zodat niemand iets te kort komt (of teveel betaalt)?

Oordeel zelf: tussen 1825 en 1831 trok er onder verantwoordelijkheid van de Gouverneur een flink aantal taxateurs of schatters door de hele provincie om alle gebouwde en ongebouwde eigendommen van een waardering te voorzien ten behoeve van de nieuwe grondbelasting die de regering wilde gaan instellen. Het vaststellen van de belastbare opbrengst was logischerwijze een van de meest heikele onderdelen van het hele kadaster- en belastingplan.

De taxateurs begonnen met het maken van een beschrijving van iedere gemeente. Zie hier wat ze over Vught  te melden hadden in hun Tabel van klassificatie der grondeigendommen.

Algemeen

Ligging

De gemeente Vught ligt aan de grote rijksweg naar Maastricht tussen de provinciehoofdstad ’s-Hertogenbosch en Eindhoven en aan de grote rijksweg tussen ’s-Hertogenbosch en Breda, op een afstand van bijna 5 km ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch, 177 km van Maastricht en ruim 70 km van Breda.

Aangrenzende gemeenten

Vught grenst ten noordoosten aan ’s-Hertogenbosch, ten oosten aan Sint-Michielsgestel, ten zuidoosten aan Esch en Boxtel, ten zuidwesten aan Helvoirt en Haaren en ten noordwesten aan Cromvoirt.

Rivieren en beken

Aan de oostkant stromen de bevaarbare rivier de Dommel en het Halse Water (Essche Stroom), die van zuid naar noord door de stad ’s-Hertogenbosch stromen. Ze komen daar samen met de rivier de Dieze en monden dan gezamenlijk uit in de rivier de Maas bij Fort Crèvecoeur.

Verder stroomt aan de westkant van de gemeente een klein riviertje, de Leij genaamd, dat de grens vormt tussen de gemeente Vught en de gemeenten Helvoirt en Haaren.

Grote wegen en buurtwegen

De grote weg van ’s-Hertogenbosch naar Maastricht loopt van noord tot zuid door Vught heen en de weg van ’s-Hertogenbosch naar Breda van oost naar west. De buurtwegen zijn van weinig betekenis, maar worden in de zomer goed onderhouden. In de winter zijn deze wegen meestal onbegaanbaar door de hoge waterstand.

Bodemreliëf

Er zijn veel hoogteverschillen in het grondoppervlak van Vught, maar doordat de stijging en daling nauwelijks voelbaar is, komt het grondgebied voldoende vlak en egaal over.

Vruchtbaarheid van de grond

De kwaliteit van de grond is op de meeste plekken matig, maar de grond wordt met heel veel zorg bebouwd in grote, middelgrote en kleine percelen. De hoge gronden, waarop de landbouwgronden, weilanden en bossen liggen, bestaat uit zwarte zandgrond. Op de lage modderige gronden ligt vooral hooiland en hier en daar een perceeltje weiland.

De heidegronden die in het noorden en westen langs de grenzen met Cromvoirt en Helvoirt liggen, zijn matig van kwaliteit. Een deel daarvan is wel geschikt voor ontginning en het andere deel, dat bestaat uit zandheuvels en duinen, is niet geschikt voor ontginning. Moerassen zonder enig economische nut treft men binnen Vught niet aan.

Landbouwproducten

De landbouwproducten zijn in hoofdzaak: rogge, boekweit, aardappelen en spurrie. Verder gras en hooi. In mindere mate gerst, bonen, erwten, vlas, oliehoudende zaden, klaver en fruit, die alleen voor eigen consumptie worden geteeld. Tarwe treft men er bijna niet aan.

Het schaarhout (kreupelhout) groeit vrij goed en wordt al naar gelang het soort hout op professionele wijze en met zorg behandeld; het beslaat ruim 8% van het grondoppervlak van Vught. De dennenbossen groeien op schrale heidegrond, op sommige plekken vrij goed en op andere heel slecht.

Paardenfokkerij en veeteelt

Er worden hier bijna geen paarden gefokt, tenminste lang niet genoeg voor de landbouw. Een aantal boeren in de Heikant houdt een schaapskudde.

Nijverheid

De belangrijkste vormen van levensonderhoud zijn landbouw, houtteelt en de handel die daaruit voortvloeit.

Gebouwen

De woonhuizen van deze prettige, gunstig gelegen en aangename gemeente staan vooral in de dorpskom. De meeste huizen zijn aan elkaar vastgebouwd. Buiten de dorpskom is er nog het  gehuchtje Bergenshuizen, dat bestaat uit een aantal dicht bij elkaar gelegen woningen.

Verder vindt men verspreid door heel Vught fraaie en voorname landhuizen, de een groter dan de ander, die met de grootste landhuizen in de provincie kunnen wedijveren. Ook liggen er veel boeren- en arbeiderswoningen verspreid door de hele gemeente.

In de dorpskom staan 290 woonhuizen, waartoe ook een oud, maar voornaam en goed onderhouden kasteel, verschillende landhuizen en goed gebouwde en fraaie herenhuizen en verder ook woningen van handelaars en boeren behoren.

Er staan in Vught twee grote kerken, waarvan er één voor de roomskatholieke godsdienst gebruikt wordt. Dit kerkgebouw was oud en vervallen, maar is sinds enkele jaren geheel vernieuwd. Zowel het interieur als het exterieur is nu een sieraad voor Vught.

Verder bevinden zich er een raadhuis, pastorie, een windkorenmolen, een rosoliemolen en drie leerlooierijen.

Vanwege het relatief hoge aantal landhuizen, herenhuizen en de hoge huurwaarde van de woningen, zijn er veel in bovenklassen ingedeeld. Dat is op zo’n manier gebeurd, dat onder de reguliere eerste klasse een grote winkel of een handelshuis valt en onder de tweede en derde klasse comfortabel ingerichte rentenierswoningen, winkelhuizen en huizen van vooraanstaande ambachtslieden. De woningen in de overige klassen zijn niet groot of niet erg comfortabel.

Bevolking

De bevolking van Vught bedraagt 2.116 inwoners.

Ongebouwde eigendommen

Landbouwgronden

De landbouwgronden zijn al naar gelang hun verschillen ingedeeld in 5 klassen:

1e klasse: liggen in de buurt van de dichtbebouwde dorpskom aan de kant van de stad ’s-Hertogenbosch, waardoor deze een nogal hoge waarde hebben. Deze bestaan meestal uit zwarte zandgrond op een roodkleurig vochtdoorlatend zandbed en hebben een zodanig dikke groeilaag dat deze geschikt zijn voor de teelt van zomer- en wintergraan en diverse vruchten. Geschatte waarde per bunder is ƒ 50,-.

2e klasse:  lichtzwarte zandgrond op middelhoog terrein met een groeilaag van 60 centimeter, waarop winter- en zomervruchten van buitengewoon goede kwaliteit worden geteeld. Geschatte waarde per bunder - mede gelet op de nogal hoge huurwaarde - is ƒ 36,-.

3e klasse: liggen op een hoog terrein met grijze, enigszins schrale zandgrond met een groeilaag van 40 á 45 centimeter. Deze grond is het meest geschikt voor het telen van rogge, boekweit, aardappelen enz. Geschatte waarde per Nederlandse bunder is ƒ 18,-.

4e klasse: liggen op een hoog terrein met weinig zwarte zandgrond, ontgonnen uit de heide,  met een schrale, ongelijkmatige groeilaag op een harde, zanderige bodem. Deze grond moet door bemesting iets vruchtbaarder en geschikt worden gemaakt voor het telen van rogge, boekweit en spurrie. Geschatte waarde per bunder is ƒ 10,-.

5e klasse: heel onvruchtbare, grijze, hooggelegen stuifzandgronden, die nog maar een paar jaar geleden uit de heide ontgonnen zijn en waarop – na zware bemesting – rogge, aardappelen, boekweit en spurrie worden geteeld. Geschatte waarde per bunder is ƒ 5,-.

Pleziertuinen, wandelpaden enz.

De voor recreatieve doeleinden aangelegde tuinen en wandelpaden bij kastelen, landhuizen en woningen, voorzien van bloemperken en heesters en dergelijke, worden hetzelfde geschat als landbouwgrond 1e klasse, namelijk op ƒ 50,-.

Tuinen

De tuinen liggen bij de woningen en zijn ingedeeld in 2 klassen:

1e klasse: deze tuinen liggen meestal op landbouwgrond 1e en 2e klasse en zijn omsloten door heggen, grachten of greppels. Hierop zijn fruitbomen aangeplant. Ze worden met veel zorg met vruchten en groenten beteeld. De meerwaarde van de fruitbomen is voor de schattingsambtenaren reden geweest deze tuinen hoger te schatten dan landbouwgrond 1e klasse, namelijk op ƒ 62,-.

2e klasse: deze tuinen liggen bij de boerenwoningen op landbouwgrond van de 3e, 4e of 5e klasse. Hierop groeien bijna geen fruitbomen, maar er worden alleen maar grove groenten, aardappelen enz. op geteeld door de daarbij wonende boer of arbeider voor eigen consumptie. Deze gronden worden op dezelfde waarde geschat als de beste landbouwgrond, namelijk op ƒ 50,-.

Boomgaarden

De boomgaarden liggen net als de tuinen tegen of in de buurt van de woonhuizen en zijn beplant met verschillende soorten fruitbomen, zoals appel-, peren-, noten-, pruimen- en kersenbomen. Deze zijn naar de soort van grond en groei in 2 klassen ingedeeld:

1e klasse: treft men aan op landbouwgrond 1e en 2e klasse. De bomen hebben een normale groei. Op de tussenliggende grond onder de bomen worden meestal gras, groenten of andere veldgewassen geteeld. Rekening houdend met deze dubbele opbrengst, wordt de waarde van dit type boomgaarden net als de tuinen 1e klasse per bunder geschat op ƒ 62,-.

2e klasse: treft men aan op landbouwgrond of weiland 3e en 4e klasse. Deze zijn zowel beplant met oude bomen, die aan het doodgaan zijn, als met hele jonge fruitbomen, die traag groeien. Op de tussenliggende grond onder de bomen worden gras en andere veldgewassen geteeld. Rekening houdend met deze dubbele opbrengst, wordt de waarde van de boomgaarden 2e klasse per bunder geschat op ƒ 50,-.

Hooilanden

De hooilanden liggen langs de rivier de Dommel en het Halse Water (Essche Stroom) en verder in de polders Honderd Morgen en Maij. In de winter worden deze door regen-,  rivier- en Peelwater overstroomd, wat ook vaak gebeurt in het hooiseizoen. Men is er hier al zo aan gewend, dat men er rekening mee houdt dat deze hooilanden om de drie jaar onder water blijven staan en dus geen inkomsten opleveren. Desondanks worden de hooilanden ingedeeld in 3 klassen:      

1e klasse: deze hooilanden op mulle, poreuze zandgrond liggen hoog genoeg om niet echt veel, maar wel erg voedzaam hooi op te leveren. Het nagras levert ongeveer een kwart van de eerste maaibeurt op.  Meestal is de pachter van het eerste gras ook eigenaar van het nagras. Geschatte waarde per bunder is ƒ 26,-.          

2e klasse: deze hooilanden liggen vooral in de Honderd  Morgen en de Heun op modderige ingeklonken grond, die wel veel, maar grof, derderangs hooi opleveren. Zowel het eerste gras als het nagras wordt door dezelfde pachter gemaaid. Geschatte waarde per bunder is ƒ 16,-.      

3e klasse: deze hooilanden treft men aan in de lage moerassige gebieden van Polder de Maij, in De Heun en langs het Halse Water (Essche Stroom). Door hun lage ligging leveren deze niet meer dan grof hooi en waterplanten op. Nog al vaak kunnen deze niet worden gehooid of blijven onder water staan. Geschatte waarde per bunder is ƒ 8,-.

Weilanden

De weilanden treft men meestal in de buurt van boerderijen aan, waarvoor men zo veel mogelijk en bij voorkeur de meest ingeklonken gronden heeft uitgekozen. Vanwege de verschillen in kwaliteit, heeft men deze weilanden in 5 klassen ingedeeld. De weilanden in deze gemeente moeten worden bemest, willen ze geschikt zijn voor de melkveeveehouderij.

1e klasse: mulle weidegrond, gunstig gelegen, meestal in de buurt van woningen. Met bemesting leveren deze veel gras op, dat heel geschikt is voor de melkveehouderij. Geschatte waarde per bunder is ƒ 34,-.

2e klasse: grijze zandgrond van goede kwaliteit op een roodkleurig, poreus zandbed, laag maar gunstig gelegen. Het gras dat daarop groeit, is een beetje grof en minder voedzaam. Geschatte waarde per Nederlandse bunder is ƒ 24,-.

3e klasse: dit type weiland treft men door heel Vught aan. Het bestaat uit lage zandgrond op een meestal poreus zandbed, waarop gewoonlijk grof gras groeit. Geschatte waarde per bunder is ƒ 16,-.   

4e klasse: dit type weiland bestaat enerzijds uit goede broekgrond die geschikt is voor beweiding door niet-drachtig vee en anderzijds uit afgelegen, hoog en heideachtig terrein, dat weinig en stug gras oplevert. Geschatte waarde is ƒ 8,-.  

5e klasse: de kwaliteit van het gras dat op deze weilanden groeit, is heel minimaal en wordt meestal heidegras genoemd, waar vaak gagel (struik met katjes) tussen groeit. Geschatte waarde per bunder is ƒ 4,-.  

Hakhout

De bossen met hakhout treft men in Vught meestal aan en worden aangeplant op landbouwgrond of weiland van de 2e, 3e; en 4e klasse. Hierop worden zachte en harde houtsoorten aangeplant, die vrij goed worden onderhouden en om de 5 jaar worden gekapt. Vanwege de verschillen in kwaliteit van dit houtgewas, dat geregeld gekapt wordt om te dienen als  brandhout, wordt  het hakhout ingedeeld  in 3 klassen:

1e klasse: goed groeiende eiken en berken, die dicht op elkaar zijn geplant op landbouwgrond 2e klasse. Geschatte waarde is ƒ 20,-.

2e klasse: vrij goed groeiende berken en eiken op hoge landbouwgrond 2e en 3e klasse, minder dicht op elkaar geplant en op minder gunstig gelegen grond dan de 1e klasse. Geschatte waarde is ƒ 15,-.

3e klasse: slecht groeiende en niet dicht op elkaar geplante eiken- en berkenstruiken op hoge, droge, grijze stuifzand- en duingrond. Dit hakhout blijft vrij laag en wordt meestal pas om de 7 à 8 jaar gekapt. Geschatte waarde per bunder is ƒ 6,-.

Opgaand geboomte

Men treft in deze gemeente veel gronden aan waarop hooggroeiende bomen geplant zijn. Deze liggen niet alleen bij en rondom landhuizen, maar ze dienen ook als afscheiding (voorpoting) van particuliere eigendommen. Vanwege de grote verschillen in kwaliteit van grond, waarop deze bomen geplant zijn, als in het soort en de groei van deze bomen, wordt het opgaand geboomte ingedeeld in 3 klassen:

1e klasse: goed groeiende eiken, beuken en andere soorten bomen rondom landhuizen, die meestal op redelijk goede grond geplant zijn, die vergelijkbaar is met landbouwgrond 2e en 3e klasse. Geschatte waarde is ƒ 20,-.

2e klasse: vrij goed groeiende eiken, die geplant zijn op landbouwgrond 3e en 4e klasse, maar uit hun ondergrond weinig voedsel kunnen halen. Geschatte waarde per bunder is ƒ 15,-.

3e klasse: beuken- en berkenboompjes, die niet in rechte rijen aangeplant zijn als voorpoting op grond, die vergelijkbaar is met heide en op sommige plaatsen met landbouwgrond 5e klasse. Geschatte waarde per bunder is ƒ 4,-.

Dennenbossen

De hier aanwezige dennenbossen verschillen ook erg in kwaliteit, alhoewel de meeste tot de laagste klasse behoren. De slechtste en meest afgelegen gronden worden gebruikt voor de aanleg van dennenbossen. De dennenbossen worden ingedeeld in 3 klassen :

1e klasse: welig groeiende dennen op landbouwgrond of weiland 3e of 4e klasse. Geschatte waarde per bunder is ƒ 12,-.

2e klasse: de grond, waarop deze dennen geplant zijn, is minder gunstig en geschikt als die van de 1e klasse. De bomen groeien hier minder goed, wat wordt toegeschreven aan de keiharde ondergrond, waarop deze geplant zijn. De waarde is geschat op de helft van de 1e klasse: ƒ 6,-.

3e klasse: slecht groeiende dennen op hoge stuifzandgronden of heidegrond van heel weinig waarde. ,-.

Rietgorsen

Daarvan zijn er maar twee perceeltjes in heel Vught aanwezig, nauwelijks van enig belang, waaraan men dezelfde waarde heeft toegekend als aan moerassen: ƒ 1,-.

Heidevelden en woeste gronden

De heidevelden en woeste gronden zijn ingedeeld in 3 klassen:

1e klasse: tussen de heide van de 1e klasse groeit een beetje weidegras met als gevolg dat deze heide door de inwoners min of meer als gemeenschappelijke weidegebied wordt gebruikt. Deze hei is erg geschikt voor ontginning. Geschatte waarde is ƒ 1,-.

2e klasse: deze heide wordt meestal niet alleen gebruikt voor het steken van turf, maar ook voor plaggen om op het boerenerf of in de stal tot mest te worden verwerkt. Geschatte waarde per bunder is ƒ 0,50.

3e klasse: bestaat uit dorre heidegrond en zandduinen, die niets opleveren en ook niet geschikt zijn voor ontginning. De waarde wordt geschat op het wettelijk minimum van ƒ 0,25.

Visvijvers en recreatieve waterplassen

Deze waters zijn oorspronkelijk laag gelegen gronden van weinig waarde, die door mensenhanden verder zijn afgegraven om de omliggende landerijen te verhogen of de waterpartijen zelf te verfraaien. Daarom beschouwt men deze als recreatieve waterpartijen of oorden, die niet om economische motieven aan cultuurgronden zijn onttrokken en om die reden   op dezelfde waarde worden geschat als landbouwgrond 1e kasse: ƒ 50,-.

Waterpoelen, waterkolken enz.

Deze ontstaan meestal als gevolg van doorbraak van dijken en kaden of het ophogen van dammen met hakhout en leveren voor de boer meer nadeel dan voordeel op. Daarom worden deze wateren geschat op het wettelijk minimum van ƒ 0,25.

Visserij

De visserij op de rivier de Dommel is – voor zover deze op het grondgebied van Vught ligt – naar verhouding geschat op ƒ 20,-.

De visserij op het Halse Water (Essche Stroom) is van minder betekenis en is op de helft geschat. Voor het gedeelte dat op Vughts grondgebied ligt wordt de waarde geschat op ƒ 6,-.

Gebouwde eigendommen

Windkorenmolen

Een houten standaardmolen met twee koppels molenstenen voor het malen van het graan, die gelijktijdig kunnen werken. De diameter van de wieken (molenvlucht) bedraagt 28 meter. Deze molen verkeert in een goede staat van onderhoud en wordt geëxploiteerd door de eigenaar. Omdat deze molen in de buurt ligt van de molen van Halder onder Sint-Michielsgestel en daarvan concurrentie ondervindt, wordt de huurwaarde geschat op ƒ 500,-.

Bierbrouwerijen

Er bevindt zich maar één bierbrouwerij in Vught, gelegen kadastraal sectie E nr. 59. Deze heeft een vrij goede omzet en wordt geëxploiteerd door de huidige eigenaar Gosewinus van Heeswijk. De brouwerij verkeert in een behoorlijk goede staat van onderhoud en heeft twee brouwketels: de ene heeft een capaciteit van 41 vaten en 81 kannen, de andere van 16 vaten en 92 kannen. Verder beschikt deze brouwerij over twee roerkuipen, de ene met een capaciteit van 22 vaten en 39 kannen en de andere 11 vaten en 50 kannen, twee koelbakken en een geilkuip, een opslagplaats en een mouterij met oven. De netto huurwaarde van deze brouwerij wordt geschat op ƒ 80,-.

Rosmolen

Er bevindt zich één rosoliemolen in Vught, gelegen kadastraal sectie E nr. 48. Deze rosmolen heeft één legger, twee molenstenen of lopers, één slagbank met drie vijzels en één hij [hijswerktuig]. Hij bevindt zich in een eenvoudig bedrijfsgebouw. De netto huurwaarde wordt geschat op ƒ 50,-.

Leerlooierijen

Er zijn drie leerlooierijen in de gemeente Vught:

nr. 1: ligt Bewesten de Taalstraat, kadastraal sectie B nr. 426a, wordt geëxploiteerd door eigenaar J. v.d. Heijden. Deze looierij bevindt zich in een goed en efficiënt ingericht bedrijfsgebouw, dat in een goede staat van onderhoud verkeert, en heeft 9 looi- en 2 kalkkuipen. De netto huurwaarde wordt geschat op ƒ 60,-.

nr. 2: ligt Bewesten de Taalstraat, kadastraal sectie B nr. 70a, is eigendom van de erfgenamen van J.F. van Zurpele en wordt geëxploiteerd door A. van der Burgt. Deze looierij heeft 3 looikuipen, 2 laafkuipen en 1 kalkkuip en een kleine werkplaats. De netto huurwaarde wordt geschat op ƒ 16,-.

nr. 3: deze looierij wordt geëxploiteerd door eigenaar Johannes van Boxtel. Deze looierij heeft 3 looikuipen, 1 laafkuip en 2 kleine kalkkuipjes of –putten en verkeert in een slechte staat van onderhoud. De netto huurwaarde wordt geschat op ƒ 12,-.

Huizen

Men treft in Vught hele voorname landhuizen en moderne gebouwen aan, de ene nog groter dan de andere. Die zijn in 9 bovenklassen ondergebracht. Daarnaast heeft men nog 10 klassen nodig voor de onderverdeling van de woonhuizen van handelslieden, ambachtslieden, boeren en arbeiders. De huizen worden meestal door de eigenaars bewoond of samen met stallen en andere eigendommen verhuurd.

Verhuur gebeurt vaak op mondelinge afspraak of ondershands, wat onvoldoende informatie oplevert om daarop een schatting te funderen. Daarom heeft men deze woningen een gefingeerde huurwaarde toegekend al naar gelang grootte, comfort, ligging en staat van onderhoud.

De landhuizen (buitenplaatsen), die boven alle klassen vallen, zijn:

1. Huize Voorburg, eigendom van Theodorus de Smeth, baron van Deurne, gelegen aan de grote steenweg naar Maastricht.

2.  Huize Ouwerkerk, bewoond door eigenaar Jonkheer Mr. Hendrik Bernardus Martini.

Beide landhuizen zijn erg groot en volgens de modernste architectuur gebouwd, voorzien van koetshuizen, bergplaatsen en al het soort functionele bijgebouwen die bij een landhuis horen.

3. Kasteel Maurik, bewoond door eigenaar Jonkheer Jacobus van Beresteijn, burgemeester van Vught. Dit kasteel heeft een ouderwetse bouwstijl, maar is door haar omvang en ruime en mooie kamers als een aangenaam buitenverblijf ingericht.

De overige landhuizen (buitenplaatsen) en woningen, die in 9 categorieën bovenklassen zijn ingedeeld, verminderen gelijdelijk in huurwaarde naarmate de klasse daalt:

1e bovenklasse: representatief met huurwaarde ƒ 375,- is wijk C nr. 476, eigendom van F. de Smeth, baron van Deurne. In de 1e bovenklasse vallen 2 huizen.

2e bovenklasse: representatief met huurwaarde ƒ 300,- is wijk B nr. 173, eigendom van Jacobus van Beresteijn. In de 2e bovenklasse valt 1 huis.

3e bovenklasse: representatief met huurwaarde ƒ 240,- is wijk C nr. 599, eigendom van Jan Baptist Silvester van Vugt. In de 3e bovenklasse vallen 11 huizen.

4e bovenklasse: representatief met huurwaarde ƒ 210,- is wijk B nr. 148, eigendom van Jacobus van Beresteijn. In de 4e bovenklasse vallen 6 huizen.

5e bovenklasse: representatief met huurwaarde ƒ 180,- is wijk B nr. 431, eigendom van Jan Bacx. In de 5e bovenklasse vallen 4 huizen.

6e bovenklasse: representatief met huurwaarde ƒ 150,- is wijk C nr. 164, eigendom van August Theodorus van Rijkevorsel. In de 6e bovenklasse vallen 2 huizen.

7e bovenklasse: representatief met huurwaarde ƒ 120,- is wijk B nr. 75, eigendom van S.F. Verlegh. In de 7e bovenklasse vallen 8 huizen.

8e bovenklasse: representatief met huurwaarde ƒ 90,- is wijk B nr. 305, eigendom van Pieter Bosmans. In de 8e bovenklasse vallen 4 huizen.

9e bovenklasse: representatief met huurwaarde ƒ 75,- is wijk B nr. 376, eigendom van G. van Brug. In de 9e bovenklasse vallen 4 huizen.

De overige woonhuizen zijn ingedeeld in 10 klassen:

1e klasse: deze woonhuizen bestaan uit slechts één verdieping, zijn comfortabel ingericht en goed onderhouden. Representatief voor de 1e klasse met huurwaarde ƒ 63,- zijn:

Wijk B nr. 364, eigendom van A.J. van der Heide

Wijk B nr. 85, eigendom van J. de Bergh

In de 1e klasse vallen 3 huizen.

2e klasse: deze woonhuizen zijn geschikt voor bewoning door gepensioneerden, ambtenaren, officieren en vooraanstaande ambachtslieden. Representatief voor de 2e klasse met huurwaarde ƒ 54,- zijn:

Wijk B nr. 427, eigendom van Godefridus Heeren

Wijk B nr. 382, eigendom van J.J. Verhagen

In de 2e klasse vallen 14 huizen.

3e, 4e en 5e klasse: deze woonhuizen zijn minder ruim van omvang en geschikt voor handeldrijvende plattelandbewoners en zelfstandige boeren met grote bedrijven.

Representatief voor de 3e klasse  met huurwaarde ƒ 45,- zijn:

Wijk B nr. 335, eigendom van A. Frederikx

Wijk B nr. 292, eigendom van de weduwe Martinus van Rooij

In de 3e klasse vallen 17 huizen.

Representatief voor de 4e klasse  met huurwaarde ƒ 36,- zijn:

Wijk B nr. 331, eigendom van Willem Jonkergouw

Wijk C nr. 183, eigendom van J. de Bergh

In de 4e klasse vallen 30 huizen.

Representatief voor de 5e klasse  met huurwaarde ƒ 27,- zijn:

Wijk B nr. 377, eigendom van J. van Brug

Wijk C nr. 171, eigendom van Adri Jan de Kort

In de 5e klasse vallen 45 huizen.

6e klasse: deze woonhuizen zijn gewone boerenwoningen.

Representatief met huurwaarde ƒ 21,- zijn:

Wijk B nr. 783, eigendom van Leonardus Gast

Wijk C nr. 206, eigendom van de weduwe Hendrik Jansen

In de 6e klasse vallen 69 huizen.

7e en 8e klasse: deze woonhuizen zijn geschikt voor kleine boeren en arbeiders .

Representatief voor de 7e klasse  met huurwaarde ƒ 15,- zijn:

Wijk C nr. 203, eigendom van Willem van Liempt

Wijk B nr. 830, eigendom van Peter W. van Liempt

In de 7e klasse vallen 79 huizen.

Representatief voor de 8e klasse  met huurwaarde ƒ 9,- zijn:

Wijk B nr. 286, eigendom van Piet van Casteren

Wijk B nr. 38, eigendom van de erfgenaam van F. Dekker

In de 8e klasse vallen 70 huizen.

9e en 10e klasse: deze huisjes zijn voor eenvoudige arbeiders en de armen. Ze zijn meestal of uit leem opgetrokken of hebben muren of wanden van hele slechte kwaliteit. De koopprijs is het eigenlijk te laag om daaraan een huurwaarde toe te kennen.

Representatief voor de 9e klasse  met huurwaarde ƒ 6,- zijn:

Wijk B nr. 313, eigendom van Hendrik van Oers

Wijk B nr. 931, eigendom van Johannes Kerkhof

In de 9e klasse vallen 33 huisjes.

Representatief voor de 10e klasse  met huurwaarde ƒ 3,- is:

Wijk E nr. 114, eigendom van de weduwe van Willem A. van Liempt

In de 10e klasse vallen 19 huisjes.

Gedaan en gesloten te ’s-Hertogenbosch, 7 november 1830

De schatter, H. Vogels

De controleur, S.J. Versfelt

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.